Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 657164-2022

25/11/2022    S228

Polen-Turawa: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 228-657164

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa
Nationale Identifikationsnummer: 7540005424
Postanschrift: ul. Opolska 35
Ort: Turawa
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-045
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Olszowska
E-Mail: turawa@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 0774212011
Fax: +48 0774212074
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.turawa.katowice.lasy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.47.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 3 - usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Zagwiździe, Bukowo

Los-Nr.: 1
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Pakiet 3 - usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Zagwiździe, Bukowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2022 na terenie leśnictw: Zagwiździe, Bukowo.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/03/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 047-122809

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 3 - usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Zagwiździe, Bukowo

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
01/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych KNIEJA Zbigniew Szwed
Nationale Identifikationsnummer: 7510000965
Postanschrift: ul. Jełowska 22
Ort: Zagwiździe
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-030
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Krzysztof Frychel
Nationale Identifikationsnummer: 9910021771
Ort: Domaszowice
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-146
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "ZUL" Karina Kowolik
Nationale Identifikationsnummer: 7511294271
Ort: Radawie
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-048
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: PPHU "LASPOL" Michał Proszewski
Nationale Identifikationsnummer: 5761427430
Ort: Knieja
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-048
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: LYNX” S.C. Adam Suchodolski, Daniel Mazurek
Nationale Identifikationsnummer: 9910376362
Ort: Tułowice
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 49-130
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ADAM GOLASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,LARIX"
Nationale Identifikationsnummer: 5750010181
Ort: Kalety
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 42-660
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych UPRAWA Basta Sylwester
Nationale Identifikationsnummer: 7510005359
Ort: Młodnik
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-030
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 669 805.15 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zmówień Publicznych (Krajowa Izba Odwoławcza)
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
75251120 Waldbrandbekämpfung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
45342000 Errichtung von Zäunen
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Pakiet 3 - usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Zagwiździe, Bukowo

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Turawa w roku 2022 na terenie leśnictw: Zagwiździe, Bukowo.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/03/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 669 805.15 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych KNIEJA Zbigniew Szwed
Nationale Identifikationsnummer: 7510000965
Postanschrift: ul. Jełowska 22
Ort: Zagwiździe
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-030
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: LYNX” S.C. Adam Suchodolski, Daniel Mazurek
Nationale Identifikationsnummer: NIP 9910376362
Postanschrift: ul. Kościuszki 6
Ort: Tułowice
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 49-130
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ADAM GOLASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ,,LARIX"
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5750010181
Postanschrift: ul. Ofiar Katynia 102
Ort: Kalety
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 42-660
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych UPRAWA Basta Sylwester
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 7510005359
Postanschrift: ul. Wiejska 4
Ort: Młodnik
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-030
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Krzysztof Frychel
Nationale Identifikationsnummer: 9910021771
Postanschrift: ul. Kolejowa 19
Ort: Domaszowice
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-146
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "ZUL" Karina Kowolik
Nationale Identifikationsnummer: NIP 7511294271
Postanschrift: ul. Szkolna 38
Ort: Radawie
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-048
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: PPHU "LASPOL" Michał Proszewski
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5761427430
Postanschrift: ul Szkolna 8
Ort: Knieja
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 46-048
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

1. Na zasadach określonych w Aneksach do umowy, Zamawiający płacił Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w stosunku do czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy wskazanych poniżej (łącznie: „Rekompensaty”).

2. Rekompensaty są płatne w odniesieniu do następujących czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy („Czynności Rekompensowane”): (CWD-D), (CWD-P), (ROZDR-PP), (WYK-POGCZ), (WYK-WAŁK), (WYK-FRECZ), (KOSZ-CHN), (CW-W), (CP-W). Wypłata rekompensaty paliwowej związana ze zmianą umowy nie przekroczy wartości 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z par. 10 ust. 1 Umowy. Zmiana wartości umowy wskazana w pkt. VII.2.3) obejmuje wartość rekompensat wypłaconych w okresie od 01 marca 2022 r. do 30 września 2022 r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen pali płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresjiFederacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy i została wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 669 805.15 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 716 935.92 PLN