Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 657171-2022

25/11/2022    S228

Polen-Warschau: Selbstkopierendes Papier

2022/S 228-657171

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: POCZTA POLSKA S.A.
Postanschrift: ul.Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Haglauer
E-Mail: zakupy.katowice@poczta-polska.pl
Telefon: +48 502018365
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska.
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa papieru i kartonu offsetowego do produkcji poligraficznej

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ.26.632.2022.DTPŁ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199120 Selbstkopierendes Papier
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa papieru i kartonu offsetowego do produkcji poligraficznej w ramach umowy ramowej.

Zamawiający zawrze umowę ramową z 3 / trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty i nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli w postępowaniu wpłyną mniej niż 3 /trzy oferty niepodlegające odrzuceniu i nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi Wykonawcami.Zamawiający określił maksymalną szacunkową ilość zamawianego papieru i kartonu offsetowego w celu wyceny ofert, która następnie posłuży do opracowania rankingu.

Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 12 m-cy. Termin realizacji umów wykonawczych będzie wskazany każdorazowo przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty – nie będzie on krótszy niż 30 dni , – nie będzie on krótszy niż 30 dni – przewidywana liczba umów realizacyjnych min. 1 umowa na 3 m-ce.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 511 229.72 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Magazynu Zamawiającego przy ul. Łagiewnicka 18, 50-512 Wrocław lub ul. Krasińskiego 5, 50-945 Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru i kartonu offsetowego do produkcji poligraficznej w ramach umowy ramowej.

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający zawrze umowę ramową z 3/ trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty i nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli w postępowaniu wpłynie mniej niż 3 /trzy oferty niepodlegających/e odrzuceniu, Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi Wykonawcami.

4. Na etapie realizacji zamówień wykonawczych w oparciu o umowę ramową zaoferowane ceny jednostkowe papieru i kartonu offsetowego nie mogą być wyższe niż w ofercie stanowiącej podstawę do uznania ich za najkorzystniejsze

5. Zawarcie umowy ramowej nie jest udzieleniem zamówienia. Fakt zawarcia umowy ramowej nie rodzi po stronie Zamawiającego ani Wykonawców, obowiązku kontraktowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 196-557574
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1/1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa papieru i kartonu offsetowego do produkcji poligraficznej - umowa ramowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: FOLRES SP. z o.o.
Postanschrift: ul. HANASIEWICZA 10, 35-103 RZESZÓW
Ort: RZESZÓW
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-103
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 511 229.72 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1/2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa papieru i kartonu offsetowego do produkcji poligraficznej - umowa ramowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EUROPAPIER POLSKA SP. z o.o.
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie 142 A
Ort: WARSZAWA
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 511 229.72 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Postępowanie jest prowadzone w procedurze o której mowa w art. 139 ust. 1 PZP. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy/ów, którego/ch oferta/y zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświadczenie w sekcji alfa (α).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt III.1.1 - ust. 5 pkt 1) lit a) niniejszego ogłoszenia - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. III.1.1 - ust. 3 pkt 1) ogłoszenia;

4. Dokument, o którym mowa w pkt. III.1.1 -ust. 5 pkt. 1) lit a) ogłoszenia , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie ust. 4 stosuje się.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX PZP na zasadach i w terminach jak dla postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są odwołanie i skarga do sądu.

4. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

5. Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Prezesa Izby, którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022