Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 657782-2022

25/11/2022    S228

Polen-Brójce: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 228-657782

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Brójce
Nationale Identifikationsnummer: 472057750
Postanschrift: Brójce 39
Ort: Brójce
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 95-006
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Staszek
E-Mail: urzadgminy@brojce.pl
Telefon: +48 422950113
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.brojce.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.16.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w okresie 24 miesięcy, pochodzących z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości będących własnością gminy Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie. Powierzchnia gminy 69,1 km2. Liczba mieszkańców zadeklarowanych do systemu wg danych na 30.06.2022r. - 6.746 osób. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkanych - ok. 197,000 Mg miesięcznie, co daje 3.546,000 Mg w okresie realizacji umowy (łącznie odpady niesegregowane o kodzie 20 03 01 i odpady zbierane selektywnie). Liczba nieruchomości zamieszkanych 2.209 szt. Liczba mieszkańców zadeklarowanych do systemu i liczba nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-8253

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 099 176.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511300 Müllsammlung
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Brójce.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w okresie 24 miesięcy, pochodzących z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości będących własnością gminy Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie. Powierzchnia gminy 69,1 km2. Liczba mieszkańców zadeklarowanych do systemu wg danych na 30.06.2022r. - 6.746 osób. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkanych - ok. 197,000 Mg miesięcznie, co daje 3.546,000 Mg w okresie realizacji umowy (łącznie odpady niesegregowane o kodzie 20 03 01 i odpady zbierane selektywnie). Liczba nieruchomości zamieszkanych 2.209 szt. Liczba mieszkańców zadeklarowanych do systemu i liczba nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-151-8253

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opis opcji:

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie zamówień obejmujących usługi będące powtórzeniem podobnych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brójce zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

2. Zamawiający zastosuje procedurę zgodną z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zależności od zaistniałych potrzeb.

3. Zamówienia w ww. zakresie zostaną udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 217 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do maksymalnie 25% wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 155-442737
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ENERIS Surowce Spółka Akcyjna – lider konsorcjum, Pełnomocnik; ENERIS Tomaszów Mazowiecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – partner konsorcjum
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5272098636; NIP 7732486075
Postanschrift: Zagnańska 232 a
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-563
Land: Polen
E-Mail: przetargi@eneris.pl
Telefon: +48 413314054
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum firm: ENERIS Surowce Spółka Akcyjna – lider konsorcjum, Pełnomocnik ul. Zagnańska 232 a, 25-563 Kielce ENERIS Tomaszów Mazowiecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – partner konsorcjum ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5272098636; NIP 7732486075
Postanschrift: ul. Zagnańska 232 a
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-563
Land: Polen
E-Mail: przetargi@eneris.pl
Telefon: +48 413314054
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 099 176.00 PLN
Niedrigstes Angebot: 4 899 564.89 PLN / höchstes Angebot: 6 117 945.90 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego zobowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przez upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. (numeracja zgodna z SWZ).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022