Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 657794-2022

25/11/2022    S228

Bulgarien-Sofia: Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke

2022/S 228-657794

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 214-613767)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: STOLIChNA OBShtINA
Nationale Identifikationsnummer: 000696327
Postanschrift: ul. MOSKOVSKA No.33
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Aneliya Petrova Spasova
E-Mail: a.spasova@sofia.bg
Telefon: +359 29377313
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sofia.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1240

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на 6 (шест) бр. нови оборудвани автомобили (камиони) за транспортиране на битови, органични и биоразградими отпадъци за нуждите на ОП СПТО

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34000000 Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на 6 (шест) броя нови оборудвани автомобили (камиони) за транспортиране на битови, органични и биоразградими отпадъци за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 214-613767

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7)
Anstatt:

120

muss es heißen:

360

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 05/12/2022
muss es heißen:
Tag: 29/12/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 06/12/2022
muss es heißen:
Tag: 30/12/2022
Abschnitt Nummer: VI.3)
Anstatt:

1. За участниците в процедурата не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; липса на свързаност по смисъла на пар.2,т.45 от ДР ЗОП между участници в процедурата. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в част III, раздел Г от ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ за създаване на обединението, съдържащ информация за:

• правата и задълженията на участниците в обединението;

• уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

• лицето, което е упълномощено да представлява обединението.

3. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключването на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

4. Всеки участник трябва да е производител или оторизиран представител на производителя на базовия автомобил и на специализираната сметосъбираща надстройка. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация от производител/ите или оторизационно писмо, договор с производител/ите или всякакъв друг документ с превод на български език /когато е приложимо/, удостоверяващ, че участникът е оторизиран представител на производителя.

5. Участникът, избран за изпълнител, следва да извършва услугата по обслужване на техниката в сервизни бази, за които е налична оторизация за изпълнението на тази дейност и може да поддържат гаранционно цялата доставената техника, както и да има оторизация за изпълнението на дейността по гаранционна поддръжка, като мястото/местата за такава се определят от изпълнителя. Оторизацията следва да е направена от производител или др. лице, което може да извърши такава от името на производителя

6. Класирането на офертите се извършва на база икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена”, съгласно приложена към документацията методика за оценка, по следната формула: КО = П1+ П2, където:

КО е "Комплексна оценка", чиято максимална стойност, изразена в точки, е 100 т.;

П1 е "Срок на доставка в календарни дни", с тежест - 50 т.;

П2 е "Обща цена за доставка", с тежест - 50 т.

Забележка: Предложен срок за доставка по- кратък от 5 (пет) дни и над 120 календарни дни, няма да бъде оценяван и офертата на участника ще бъде отстранена от участие.

7. Участниците ще бъдат класирани в низходящ ред според получените комплексни оценки на офертите им (КО), като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока КО.

8. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (ЕС) №2022/576.

8.1. Участниците прилагат декларация за съответствие на обстоятелството в раздел "Изисквания към личното състояние и критериите за подбор" (по приложен образец).

muss es heißen:

1. За участниците в процедурата не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; липса на свързаност по смисъла на пар.2,т.45 от ДР ЗОП между участници в процедурата. Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в част III, раздел Г от ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

2.Когато участникът е обединение, което не е юр. лице, следва да представи копие от документ за създаване на обединението, съдържащ информация за:

•правата и задълженията на участниците в обединението;

•уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

•дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

•лицето, което е упълномощено да представлява обединението.

3.Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключването на договор Възл. изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизп., ако има такива.

4.Всеки участник трябва да е производител или оторизиран представител на производителя или оторизиран от официален представител/оторизиран дилър на производителя на базовия автомобил и на специализираната сметосъбираща надстройка. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация или оторизационно писмо, договор, удостоверение или друг еквивалентен документ, издаден от производител/официален представител/дилър с превод на български език (когато е необходимо). В случай, че участникът е оторизиран от официален представител/дилър, различен от производителя, следва да представи в офертата (техническото предложение) документи, удостоверяващи правото на официалния представител/дилър издал документа, да преупълномощава/извършва оторизация от името на производителя, за да важат гаранционните условия на производителя на специализираните превозни средства.

5.Участникът, избран за изпълнител, следва да извършва услугата по обслужване на техниката в сервизни бази, за които е налична оторизация за изпълнението на тази дейност и може да поддържат гаранционно цялата доставената техника, както и да има оторизация за изпълнението на дейността по гаранционна поддръжка, като мястото/местата за такава се определят от изпълнителя. Оторизацията следва да е направена от производител или др. лице, което може да извърши такава от името на производителя

6.Класирането на офертите се извършва на база иконом. най-изгодна оферта, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена”, съгласно приложена към документацията методика за оценка, по следната формула: КО=П+П2, където:

КО е "Комплексна оценка", чиято максимална стойност, изразена в точки, е 100т.;

П1 е "Срок на доставка в календарни дни", с тежест - 50т.;

П2 е "Обща цена за доставка", с тежест - 50 т.

Заб.: Предложен срок за доставка по- кратък от 5(пет) дни и над 360 календарни дни, няма да бъде оценяван и офертата на участника ще бъде отстранена от участие.

7.Участниците ще бъдат класирани в низходящ ред според получените КО на офертите им, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока КО.

8.За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 5к от Регл.(ЕС)№2022/576.

8.1.Участниците прилагат декларация за съответствие на обстоятелството в раздел "Изисквания към личното състояние и критериите за подбор" (прил.образец).

------------

Приложени променени Договор, Техн.спецификация,Методика,Техн.и Ценово пр. Промени в Раздел VI, VI.3),т.4

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: