Bauleistung - 658130-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Târgu Mureș: Bauarbeiten

2022/S 228-658130

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Nationale Identifikationsnummer: 4322823
Postanschrift: Strada: Piata Victoriei nr. 3
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540026
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Daniela Moldovan
E-Mail: licitatie@tirgumures.ro
Telefon: +40 265268330
Fax: +40 0365801856
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tirgumures.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160102
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lucrări de construcții și dotări care fac obiectul investiției proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș” finanțat prin (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

Referenznummer der Bekanntmachung: 4322823_2022_PAAPD1374310
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția lucrărilor de construcții și dotări care fac obiectul investiției proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș” finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană. Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 41 579 431.22 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30123100 Fahrscheinentwerter
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45213311 Bau von Busbahnhöfen
45213314 Bau von Busbetriebshöfen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45316210 Installation von Verkehrsüberwachungseinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Tîrgu Mureș

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziția lucrărilor de construcții și a dotărilor care fac obiectul investiției proiectului “Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, Cod SMIS 129526, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

Valoarea estimată a lucrării este de 41.579.431,22 lei la care se adaugă TVA.

Valoarea a fost stabilită de proiectant în devizul general al obiectivului de investiții „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș” fiind compusă din:

Conform devizul general al obiectivului de investiții sumele defalcate pe capitole:

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 171.247,80 lei fără TVA

2.1 Asigurări utilități: 795.184,00 lei fără TVA

4.1 Construcții și instalații: 14.147.728,30 lei fără TVA

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 439.560,83 lei fără TVA

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 20.548.886,00 lei fără TVA

4.5 Dotări: 976.414,00 lei fără TVA

4.6 Active necorporale: 3.676.164,00 lei fără TVA

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 824.246,29 lei fără TVA

Valoarea estimată nu include valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute în suma de 818.898,36 lei fără TVA. Suma reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 818.898,36 lei fără TVA va putea fi utilizată în ipoteza în care apar pe parcursul execuției contractului cheltuieli cu lucrări care nu prezintă modificări substanțiale ale contractului de achizției publică și cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.

• Durata contractului este de 12 de luni. Contractul de achiziție păstrându-și valabilitatea până la data finalizării implementării proiectului, respectiv până la data de 31.12.2023. În cazul prelungirii execuției lucrărilor sau în cazul prelungirii perioadei de implementare a contractului de finanţare aferent acestui proiect, durata contractului de prestări servicii se va prelungi corespunzător, fără alte costuri suplimentare.

• Termenul de execuție a lucrări de construire: Termenul de execuție a lucrărilor, inclusiv organizare de șantier: maxim 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 30.11.2023.

• Perioada de garanție acordată lucrărilor: 60 luni (Conform Caiet de Sarcini)

• Modalități de plată: Plata pentru execuția lucrărilor de construire se efectuează după acceptarea și semnarea de către beneficiar al situațiilor de lucrări, după finalizarea tuturor activităților și cerințelor aferente rezultatului intermediar, stadiu definit ca jalon sau punct de reper intermediar.

• Procentul pentru garanția de bună execuție: conform Caiet de Sarcini, 10% din prețul contractului, constituită în condițiile legii.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - Experiența specifică a experților cheie in conformitate cu cerintele caietului de sarcini / Gewichtung: 24
Preis - Gewichtung: 76
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

În cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, s-a semnat Contractul de finanţare nr. 5152/05.03.2020 pentru proiectul cu titlul: „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”- având Cod SMIS 129526

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Lucrări de construcții și dotări care fac obiectul investiției proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș” finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

Având în vedere criteriul de atribuire ales, respectiv "cel mai bun raport calitate-preţ" ,evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, conform prevederilor art 139, alin. 3 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții/asociatii, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptările prevăzute la art. 166 și art. 171. Pentru evitarea conflictului de interese privind neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, precizăm că persoanele care dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Târgu-Mureș – Soós Zoltán, viceprimar - Portik Vilmos Laszlo - consilier local, viceprimar Gyorgy Alexandru - consilier local, Secretarul General al Municipiului – Bâta Anca Voichița, Director Direcția Economică - Crăciun Ioan Florin, Director Exec. Adj. Dir. Economică - Damian Nicoleta Alina; Director ADP, Manager proiect – Moldovan Florian; Director executiv DPFIRURPL – Costașuc Irma; Șef serviciu SPFI – Ijac Dana; Responsabili viză CFP – Ioraș Maria Simona, Orosan Ana Claudia; Responsabili viză juridică: Petrișor Alina, Bordi Kinga, Bănulici Paul Alin, Badea Bogdan; Belean Roxana Daniela, Savu Mirela, Responsabil completare formular integritate – Moldovan Daniela

Membrii comisiei de evaluare: președinte fără drept de vot – Moldovan Daniela, Membri: Moldovan Florian - Director ADP, Szekely Laszlo - Șef Birou ADP, Tomoiagă Tunde Maria -inspector de specialitate ADP

Membrii înlocuitori: Mureșan Mihaela - președinte înlocuitor fără drept de vot; Membri înlocuitori – Merdariu Cristian - inspector de specialitate ADP, Codarcea Dumitrița – Roxana – consilier juridic ADP.

Experți externi cooptați: Petrescu Simina Maria – consultant S.C. EDG Consult S.R.L., Șulea Mihai – Alexandru - consultant S.C. EDG Consult S.R.L.;

(Documentul Unic de Achiziție European). Este obligatorie completarea in SEAP si depunerea DUAE integrat in SEAP odată cu oferta sub sancțiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137, alin 2), lit. b. din Anexa la H.G. 395/2016. DUAE integrat se completează in SEAP, după caz, de către ofertant, asociat, terțul susținător si subcontractant. În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabila în tara de rezidenta.

Nedepunerea DUAE integrat in SEAP odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016 actualizată, se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente:

• Declarație privind evitarea conflictului de interese (neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016privind achiziţiile publice) din Sectiunea Formulare.

• Angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, dacă este cazul

• Acordul de subcontractare, dacă este cazul

• Acord de asociere, daca este cazul

Modalitatea de demonstrare prin documente justificative:

Documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, respectiv:

• Certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

• Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din Certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

NOTA:

• Operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), din legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

• Persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în țara de rezidență, traduse în limba română. În cazul în care, în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164,165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Înscrierea în Registrul comerțului - Certificat Constatator ONRC.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului /acordului-cadru de achiziție publică/sectorială.

Autoritatea contractantă solicita operatorilor economici ce depun oferta să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa

actuala si obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C., informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro, DUAE fiind integrat în SICAP.

• DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si subcontractant.

La solicitarea autorității doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial.

Persoane juridice/fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, iar documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

! Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate pentru fiecare membru al asocierii.

Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza. Pentru subcontractanti se aplica prevederile art.51 alin.2 din H.G.395/2016.

(Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaInformaţii privind cifra de afaceri - conform art. 175, alin. 1) și alin. 2), lit.a, din Legea nr. 98/2016 actualizată, autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă realizarea unei medii a cifrei de afaceri globale pentru ultimele 3 exerciții financiare (2019, 2020, 2021) cu o valoare de cel puțin: 40.000.000 lei, fără TVA.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa în acest sens DUAE (integrat în SICAP) de către operatorii economici - ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători, după caz, în conformitate cu prevederile art.193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 actualizată, cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă.Pentru echivalenţa leu-altă valută se va folosi cursul mediu anual BNR pt. anii 2019, 2020 si 2021, disponibil pe adresa www.bnr.ro.Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016 actualizată.Se aplica prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată.Documentele justificative care demonstrează îndeplinirea cerinței (cum ar fi bilanţurile contabile aferente ultimilor 3 exerciţii financiare încheiate - 2019, 2020, 2021, sau extrase de bilanţ înregistrate la organele competente sau orice alte documente edificatoare emise de organisme specializate, în măsura în care acestea confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE, vizate şi înregistrate de organele competente, în copie lizibilă, ştampilate şi semnate de ofertant) vor fi prezentate doar la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, care va face dovada îndeplinirii cerințelor referitoare la situația economică și financiară în conformitate cu art. 177 din Legea nr. 98/2006 actualizată.Pentru persoanele juridice străine, în măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislaţia ţării de origine/ţării în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnică și profesională" – subsecțiunea "Proporția de subcontractare". Ofertantul are obligația de a preciza în DUAE categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi; şi și datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informaţiile referitoare la situațiile de excludere, prevăzute la art. 193, lit. a) și b) din Legea 98/2016 actualizată, din care să rezulte pentru fiecare subcontractant în parte că : a) - nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; și că: b) - îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere Pentru subcontractanți se aplică prevederile art.51 alin.2 din H.G.395/2016 Subcontractanții participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE integrat in SEAP cu informațiile aferente situației lor. Se va prezenta odată cu DUAE integrat in SEAP și Acordul de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: - informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată - va avea anexat acordul de subcontractare Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat În conformitate cu prevederile art.179, lit.a din Legea nr.98/2016 actualizată:  Cerința 1: Operatorii economici participanți vor face dovada experienței similare, respectiv faptul că au executat/dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani, lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minim 10.000.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin lista prezentată, ofertantul trebuie să demonstreze că are executate lucrări similare din punctul de vedere al complexităţii cu cele care fac obiectul achiziţiei, respectiv lucrări în domeniul infrastructurii rutiere și/sau lucrări de instalare stații de călători, instalare echipamente pentru sisteme de management a flotei, instalare echipamente pentru sisteme de e-ticketing, destinate transportului public de călători.  Cerința 2: Operatorii economici participanți trebuie să fi executat/dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani, instalarea a cel puțin 1 sistem similar de management al flotei și/sau sistem de e-tiketing pentru transportul public de călători, pentru o flotă de minim 30 de vehicule destinate transportului public de călători. Potrivit Instructiune ANAP nr. 2/2017 prin formularea „lucrări executate/duse la bun sfârșit” se înțelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. Nivelul valoric al cerinței privind experiența similară a fost stabilit în corelare cu valoarea estimată a contractului, fără a se depăși aceasta. Lucrarile trebuie să fi fost executate în cel mult ultimii 5 ani, calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. Având în vedere prevederile art.13, alin.(2) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr.2/2017, dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare. Atunci când contractele sunt exprimate în altă monedă decât leul, echivalența leu/altă monedă (curs BNR) este data de publicare a anunțului de participare. În situația în care un operator economic nu poate îndeplini cerința referitoare la experiența similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune, sau poate invoca susținerea unor terți, caz în care experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Subcontractanții participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE integrat in SEAP cu informațiile aferente situației lor. Se va prezenta odată cu DUAE integrat in SEAP acordul de subcontractare. Astfel, informaţiile prezentate în acest sens în Propunerea Tehnică şi informaţiile prezentate în Acordul de subcontractare trebuie să fie identice din punct de vedere al denumirii subcontractanţilor şi al activităţilor care vor fi subcontractate. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului să transmită informatii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Documentele justificative urmează a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

•La nivelul DUAE integrat în SICAP ofertanții/ofertantul asociat/terțul susținător, după caz, vor prezenta informații cu privire la principalele lucrări similare din punctul de vedere al complexităţii cu cele care fac obiectul contractului, executate/duse la bun sfârșit în ultimii 5 ani, cu indicarea: numărului și datei contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Asociatul/asociații nominalizați, terțul susținător și subcontractantul va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016 actualizată. NOTĂ Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. Odata cu DUAE se va depune si acordul de asociere. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă: angajamentul terțului susținător împreună cu documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. • Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței privind experiența similară vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară (așa cum prevede art.12 alin.6 din Instrucțiunea ANAP nr.2/2017) sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - certificări de bună execuție - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificate constatatoare.  Referitor la cerința 1 „Operatorii economici participanți vor face dovada experienței similare, respectiv faptul că au executat/dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani, lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minim 10.000.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte”, se solicită ca documente justificative, prezentarea de către ofertant a contractului/contractelor și a procesului/proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor aferente, cu care acesta va face dovada îndeplinirii cerinței prinvind valoarea minimă a experienței solicitate, pentru lucrări în domeniul infrastructurii rutiere și/sau lucrări de instalare stații de călători, instalare echipamente pentru sisteme de management a flotei, instalare echipamente pentru sisteme de e-ticketing, destinate transportului public de călători.  Referitor la cerința 2 „Ofertantul trebuie să fi executat/dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani, instalarea a cel puțin 1 sistem similar de management al flotei și/sau sistem de e-tiketing pentru transportul public de călători, pentru o flotă de minim 30 de vehicule destinate transportului public de călători”, se solicită ca documente justificative, prezentarea de către ofertant a contractului însoțit de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru instalarea a cel puțin 1 sistem similar de management al flotei și/sau sistem de e-ticketing pentru transportul public de călători, însoțite dacă este cazul de alte documente justificative din care să rezulte că sistemul este pentru o flotă de minim 30 de vehicule destinate transportului public de călători În situația în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant /asociat se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, cu indicarea părții din contract și a valorii îndeplinite de aceștia . Persoanele juridice străine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie sa fie însoțite de traducerea autorizată în limba română. • Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE integrat în SICAP urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, conform art.196 din Legea nr.98/2016 actualizată.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/01/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Documentația de atribuire este afișată în SICAP, www.e-licitatie.ro. Operatorii economici participanți la procedură vor completa direct în SICAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016.

METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE se va face conform prevederilor Caietului de sarcini, capitolul 12.

• Durata contractului este de 12 de luni. Contractul de achiziție păstrându-și valabilitatea până la data finalizării implementării proiectului, respectiv până la data de 31.12.2023. În cazul prelungirii execuției lucrărilor sau în cazul prelungirii perioadei de implementare a contractului de finanţare aferent acestui proiect, durata contractului de prestări servicii se va prelungi corespunzător, fără alte costuri suplimentare.

• Termenul de execuție a lucrări de construire: Termenul de execuție a lucrărilor, inclusiv organizare de șantier: maxim 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 30.11.2023.

• Perioada de garanție acordată lucrărilor: 60 luni (Conform Caiet de Sarcini)

Durata contractului este de 30 luni de la semnarea contractului.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

A. Garanția de participare

Cuantumul garanției de participare: 400.000 lei.

Perioada de valabilitate a garanției de participare: va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire, respectiv minim12 luni de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. GPL se constituie prin una din modalitatile prevazute la Art. 36 din H.G. nr.395/2016 actualizata. În conformitate cu prevederile art.36, alin.(6), în cazul în care valoarea garanţiei de participare este mai mică de 5.000 lei garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante a unei sume în numerar.

Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures Cod fiscal: 4322823. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.

După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că

acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

Garanția de participare se returnează de către autoritatea contractantă conform prevederilor art. 38 din H.G. nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare;

Garanția de participare se reține de către autoritatea contractantă conform prevederilor art. 37 din H.G. nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare;

B. Garanția de bună execuție

Cuantumul garantiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA, valabila pe toata perioada de valabilitate a contractului. Modul de constituire a garantiei de bună execuţie: în conformitate cu prev. art. 40 din HG 395/ 2016 actualizata.

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării ctr de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. GBE se va restitui conform prevederilor art. 42, alin. (4) din HG 395/2016, actualizata.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile in conformitate cu prevederile art 8 alin. 1, lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Juridic si Contencios Administrativ - Primaria Tirgu Mures
Postanschrift: P-ţa Victoriei, nr.3
Ort: Targu Mures
Postleitzahl: 540026
Land: Rumänien
Fax: +40 265260813
Internet-Adresse: www.tirgumures.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022