Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 658408-2022

25/11/2022    S228

Polska-Zabrze: Różne urządzenia i produkty medyczne

2022/S 228-658408

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 204-577767)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 648-270-05-83
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 4
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Kijowska
E-mail: dkijowska@szpitalzabrze.pl
Tel.: +48 322776124
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalzabrze.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SUKCESYWNE DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Numer referencyjny: 5/UPN/22
II.1.2)Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna SUKCESYWNE DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH (zwanych dalej wyrobami medycznymi) dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa Szczegółowy formularz ofertowo cenowy będący załącznikiem nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 204-577767

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/02/2023
Powinno być:
Data: 06/03/2023
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/11/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/12/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

numer referencyjny: 22-672658-001