Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 658686-2022

25/11/2022    S228

Polen-Warschau: Informations- und Werbeerzeugnisse

2022/S 228-658686

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-326
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Pierzchała
E-Mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zzpprzymz.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (poligrafia oraz gadżety) w ramach działań skierowanych do studentów; znak postępowania: ZZP.ZP.411.116.2022

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZP.ZP.411.116.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39294100 Informations- und Werbeerzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (poligrafia oraz gadżety) w ramach działań skierowanych do studentów - w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” w zakresie celu szczegółowego: „Utrzymanie stałej liczby świadomych dawców krwi i jej składników”, „Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie honorowego krwiodawstwa”, „Zwiększenie świadomości zdrowego odżywiania wśród krwiodawców”.

Obejmująca:

Materiały poligraficzne:

PLAKAT w nakładzie 398 szt.

ULOTKA w nakładzie 17 350 szt.

BROSZURA w nakładzie 16 450 szt.

QUIZ - 5 różnych wersji w nakładzie 2 850 szt. każdy (5 x 2 850 = 14 250)

Gadżet::

NOTES w nakładzie 10 600 szt

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 113 821.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Narodowe Centrum Krwi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ), zawierający wszystkie wymagania i warunki realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy (dalej PPU).

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

1.Na podstawie art. 105 art. 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi

z realizacją zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia następujących dokumentów:

2.Wzór oferowanego przedmiotu zamówienia bez znakowania, spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich elementów przedmiotu zamówienia).

Zgodnie z art. 107 ust 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyżej wymieniony przedmiotowy środek dowodowy wraz z ofertą, przy czym w przypadku konieczności dostarczenia wzoru oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przekazania go do siedziby prowadzącego postępowanie – tj. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa w godzinach jego pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-15:00) - przed upływem terminu składania ofert. Po przeprowadzeniu oceny, wzory będą zwracane na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 77 ustawy Pzp.

Tym samym Zamawiający zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej w stosunku do wzoru przedmiotu zamówienia - sposób jego złożenia został opisany powyżej.

Poglądowa wizualizacja materiałów dostępna jest na stronie internetowej ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” pod linkiem: https://www.twojakrew.pl/dla-studentow/

3.Oświadczenie w zakresie spełniania wymaganej gramatury do poszczególnych elementów realizowanych w ramach zamówienia, z której wykonany jest przedmiot zamówienia zgodnie z OPZ ( oświadczenie dotyczy plakatu, ulotki i broszury, quizu i notesu).

Zgodnie z art. 107 ust 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyżej wymieniony przedmiotowy środek dowodowy (oświadczenie) wraz z ofertą, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy - przed upływem terminu składania ofert.

4.Zamawiający zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełniania ww. przedmiotowych środków dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej są składane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. – tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

6.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin dostawy – do 45 dni od daty podpisania umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Potrzeba udzielenia ww. zamówienia jest pilna, ponieważ zgodnie z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” poszczególne działania promujące krwiodawstwo zostały zaplanowane do realizacji kolejno po sobie, aby zagwarantować i utrzymać stałe zainteresowanie społeczeństwa honorowym krwiodawstwem, co ma na celu zapewnienie odpowiedniej ilości krwi i jej składników na potrzeby lecznictwa w Polsce.

Jest to niezwykle istotne w obliczu panującej obecnie sytuacji geopolitycznej. Należy podkreślić, że krew jest potrzebna każdego dnia a w szczególnych okolicznościach zapewnienie stabilnych stanów magazynowych jest zadaniem priorytetowym i strategicznym. Dlatego też należy podjąć odpowiednie kroki aby zapewnić ciągłość w zakresie honorowego oddawania krwi.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 170-481028
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (poligrafia oraz gadżety) w ramach działań skierowanych do studentów; znak postępowania: ZZP.ZP.411.116.2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Constellation Aneta Piluch
Ort: Radzymin
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 109 846.22 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (...), Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

II.

Wadium - nie jest wymagane.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w rozdz. XIX SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022