Marché de travaux - 658999-2021

Submission deadline has been amended by:  100508-2022
24/12/2021    S250

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2021/S 250-658999

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
Adres pocztowy: ul.Koszarowa 5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-149
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Janicka-Suchacz
E-mail: ejanicka@szpital.wroc.pl
Tel.: +49 712957602
Faks: +48 713957428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

Numer referencyjny: PN 67/21
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 48 780 487.80 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45215100 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71210000 Doradcze usługi architektoniczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba WSS im.J. Gromkowskiego Wrocław ul.Koszarowa 5

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową dróg wewnętrznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z przełożeniem kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ścieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3.2. W zakres wykonania zamówienia wchodzi:

3.2.1. wykonanie projektu oraz robót budowlanych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń w tym m.in.: pozwolenie na budowę, oraz pozwolenie na użytkowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z załącznikami nr 2,3,4,5,6,7,8, 9, do SWZ.

3.2.2. przygotowanie Harmonogramu finansowo-rzeczowego przedmiotu umowy w 7 dni od podpisania umowy oraz uzgodnić i uzyskać akcept koncepcji Budowy w 14 dni od podpisania umowy,

3.2.3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń (jeśli występuje), dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

3.2.4. Wykonawca musi uwzględnić roboty ziemne w tym przełożenie kolidujących z planowaną inwestycją instalacji podziemnych oraz przebudowę wraz z zmianą lokalizacji głównej przepompowni ścieków sanitarnych/szpitalnych zgodnie z opisem w PFU.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 780 487.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000.000,00 zł i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) posiadają środki finansowe, lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony zł.) - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

b) osiągnął łączne przychody netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych, nie mniejsze niż 40 000 000,00 zł w ostatnich pięciu latach (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ) obrotowych na podstawie „Rachunków zysków i strat” pozycje: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” oraz wykazał się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,00 w ostatnich 5 latach (2021, 2020, 2019, 2018, 2017 ) - ocena na podstawie odpowiednio1.1. część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

1.2. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest jako iloraz:

Aktywów obrotowych ogółem pomniejszonych o należności z tytułu robót, dostaw i usług o okresie płatności powyżej jednego roku i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej roku.

W celu uniknięcia wątpliwości w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe Wykonawcy zgodnie z przepisami o rachunkowości podlega badaniu, zaś na dzień składania ofert Wykonawca nie dysponuje opinią biegłego rewidenta odnośnie sprawozdania za ostatni rok obrotowy albo gdy rok obrotowy Wykonawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca składa sprawozdania finansowe za pięć ostatnich lat obrotowe łącznie z opiniami biegłych rewidentów za te lata.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) doświadczeniem rozumianym jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – maksymalnie 5 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych kategorii XI (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej) o łącznej powierzchni 4500 m2, o wartości robót co najmniej 35.000.000,00 zł. Brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku braku możliwości wykazania się realizacją budowy jeżeli Wykonawca wykaże się w min. dwiema , przebudowami , remontem Oddziałów Szpitalnych na czynnym obiekcie. - OCENA NA PODSTAWIE wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających ,czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

b) kwalifikacje i doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w funkcjach:

Kierownik robót budowlanych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; doświadczenie min. 10 lat, 3 roboty w budynkach Służby Zdrowia o łącznej powierzchni min. 3000m2

Kierownik robót branży elektrycznej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; doświadczenie min. 4 lat, 2 roboty w budynkach Służby Zdrowia o łącznej powierzchni min. 2000m2

Kierownik robót branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. doświadczenie min. 4 lat, 2 roboty w budynkach Służby Zdrowia o łącznej powierzchni min. 2000m2

Projektant - osoba posiadająca ważne uprawnienia projektowe, ; doświadczenie min. 10 lat, 2 projekty w budynkach Służby Zdrowia kat XI o kubaturze min. 2000 m3 oraz 1 projekt w budynkach Służby Zdrowia kat XI o kubaturze min. 9000 m3

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji w przypadku posiadania wymaganych kwalifikacji przez daną osobę

Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie:

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznika nr 7 i załącznika nr 5

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zgodnie z załącznikiem nr 4 do swz

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wizji lokalnej na terenie Szpitala związanej z przedmiotem zamówienia.

Z postępowania wyklucza się wykonawcę na podstawie: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę̨:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienie publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +49 224587801
Faks: +49 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2021