Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 664381-2022

29/11/2022    S230

Pologne-Czersk: Services sylvicoles

2022/S 230-664381

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Nadleśnictwo Czersk
Numéro national d'identification: SA.270.1.7.2021
Adresse postale: Malachin, ul. Cisowa 12
Ville: Czersk
Code NUTS: PL637 Chojnicki
Code postal: 89-650
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jadwiga Bartosz
Courriel: jadwiga.bartosz@torun.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 523953629
Fax: +48 523953621
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://czersk.torun.lasy.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_czersk

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czersk w roku 2022

Numéro de référence: SA.270.1.7.2021
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czersk w roku 2022 - Szkółka Listewka

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
90511300 Services de collecte des déchets sauvages
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL637 Chojnicki
Lieu principal d'exécution:

Nadleśnictwo Czersk - szkółka Listewka oraz prace z nasiennictwa na całym obszarze Nadleśnictwa

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.

1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki

drewna oraz gospodarki szkółkarskiej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czersk w roku 2022.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej wynikające z Załącznika

nr 3 do SWZ

3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 04/01/2022
Fin: 31/12/2022
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 010-020588

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: SA.270.1.7.2021
Lot nº: 10
Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czersk w roku 2022 - Szkółka Listewka

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
04/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Leśne Tadeusz Gradowski
Numéro national d'identification: 5551270560
Adresse postale: Klaskawska 24
Ville: Złotowo
Code NUTS: PL637 Chojnicki
Code postal: 89-650
Pays: Pologne
Courriel: tgradowski@wp.pl
Téléphone: +48 604513812
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 475 026.63 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/11/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
90511300 Services de collecte des déchets sauvages
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL637 Chojnicki
Lieu principal d'exécution:

Nadleśnictwo Czersk - szkółka Listewka oraz prace z nasiennictwa na całym obszarze Nadleśnictwa

VII.1.4)Description des prestations:

) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.

1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa olasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki

drewna oraz gospodarki szkółkarskiej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czersk w roku 2022.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej wynikające z Załącznika

nr 3 do SWZ

3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 04/01/2022
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 484 126.63 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Leśne Tadeusz Gradowski
Numéro national d'identification: 5551270560
Adresse postale: Klaskawska 24
Ville: Złotowo
Code NUTS: PL637 Chojnicki
Code postal: 89-650
Pays: Pologne
Courriel: tgradowski@wp.pl
Téléphone: +48 604513812
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegająca na dopłatach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego – tzw. rekompensata paliwowa związana z gwałtownym wzrostem ceny paliw płynnych wywołanych agresją Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy. Wypłata rekompensaty paliwowej związana ze zmianą umowy nie przekroczy kwoty 1000 zł.

Na potrzeby niniejszego ogłoszenia Zamawiający w pkt VII.2.3) przyjął kwotę w wysokości ok 1000 zł , jako wartość zmiany Wynagrodzenia. Zamawiający przyjął taką wartość zmiany wysokości wynagrodzenia z uwagi na to, że rozlicznie za wykonane usługi przewiduje model rozliczenia powykonawczego w zależności od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy, stąd dokładne określenie wysokości zmiany przed zleceniem określonych prac jest niemożliwe. Czasowo zmiana ta zostaje wprowadzona na okres od 01.10.2020 do 31.12.2022

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 484 126.63 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 485 126.63 PLN