Services - 664393-2022

29/11/2022    S230

Polska-Bydgoszcz: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2022/S 230-664393

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ,
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: Al. A. Mickiewicza 15
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 85-071
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izolda Maciejewicz
E-mail: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl
Tel.: +48 672123244
Faks: +48 672125175
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wody.gov.pl/;https://wodypolskie.bip.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Wodna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

"Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Miejskiego”, gm. Miasto Złotów, pow. złotowski – opracowanie operatu wodnoprawnego

Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.34.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu wodnoprawnego wymaganego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dla przedmiotowego zadania dokumentację projektową opracowało w 2017 r. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o. o, ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71336000 Dodatkowe usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu wodnoprawnego wymaganego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 180-509736
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

"Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Miejskiego”, gm. Miasto Złotów, pow. złotowski – opracowanie operatu wodnoprawnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Komunikacja między Zamawiającym

1.Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

2.Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.

3.Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

4.Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

5.Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

6.Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

7.Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

8.Zamawiający informuje, że adres e-mail: e-mail: izolda.maciejewicz@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

9.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

10.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

11.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest Izolda Maciejewicz tel. 67/2123244 w. 17, email: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl

ZNWU Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

1.1 pieniądzu;1.2 poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;.1.3 gwarancjach bankowych;.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

3.Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w pkt 16.1.2-16.1.5 SWZ musi być przekazany Zamawiającemu w formie oryginału.

4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Nr 59 1130 1017 0020 1510 6790 0010.

5.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX. ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2022