Services - 664394-2022

29/11/2022    S230

Hongrie-Budaörs: Services d'assurance

2022/S 230-664394

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Numéro national d'identification: 18680188213
Adresse postale: Puskás Tivadar Utca 11
Ville: Budaörs
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 2040
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Némethné Szeghő Judit
Courriel: titkarsag@rhk.hu
Téléphone: +36 75519542
Fax: +36 75519569
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rhk.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

Numéro de référence: EKR001185852022
II.1.2)Code CPV principal
66510000 Services d'assurance
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 75 318 922.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66510000 Services d'assurance
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU233 Tolna
Lieu principal d'exécution:

Biztosított telephely, a kockázatviselés helye: Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2.

II.2.4)Description des prestations:

A. Biztosított telephelyek, a kockázatviselés helyei:

1. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT - Paks)

2. Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT - Püspökszilágy)

3. Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT - Bátaapáti)

4. Paksi irodaépület (BOÉI - Paks)

5. Budaörsi bérelt iroda (Budaörs)

6. Pécsi bérelt iroda (Pécs)

7. Mecseki telephely (Kővágószőlős)

8. BAF kutatási terület

B. Biztosítási összeg:

A teljes biztosítási összeg a nukleáris (1., 2., 3.) és nem-nukleáris (4., 5., 6., 7., 8.) telephelyekre összesen 109 275 176 641 Ft. (ÁFÁ-val növelt bruttó nyilvántartási értéken).

C. Limitek, szublimitek:

Kártérítési felső határösszeg: 30 000 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen valamennyi biztosított telephelyre vonatkozóan összesen.

Szublimitek:

- Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségek: (értékelési szempont: de minimum 2 000 000 000 Ft, maximum 20 000 000 000 Ft) biztosítási eseményenként és az időszakra összesen.

- Villámcsapás másodlagos hatása: 20 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Betöréses lopás: 10 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Vandalizmus: 5 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Üvegtörés: 5 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

Biztosított költségtérítések: 200 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen (dekontaminációs költségek kivételével).

A biztosított költségtérítések, valamint a nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő dekontaminációs költségek és a további szublimitek függetlenül a dologi kár mértékétől a kártérítési felső határösszegen belül térülnek.

Önrészesedés:

A nukleáris telephelyek (1., 2., 3.) és fedezet esetében:

Valamennyi biztosított kockázatra és a nukleáris kiterjesztő záradékra is kiterjedően: 1 000 000 Euro mindenkori Ft ellenértéke biztosítási eseményenként (a kár bekövetkezésének napján érvényes, az MNB által közzétett deviza közép árfolyam alkalmazásával).

A nem-nukleáris telephelyek (4., 5., 6., 7., 8.) és fedezet esetében:

- általánosan: 250 000 Ft

- villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseményenként értékelési szempont: de minimum 500 000 Ft, maximum 1 750 000 Ft

- viharkárok: 1 750 000 Ft

- betöréses lopás: 50 000 Ft

- üvegtörés: 20 000 Ft

A teljes mennyiség részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 1. Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségekre vonatkozó biztosítási szublimit mértéke (minimum 2.000.000.000 Ft, maximum 20.000.000.000 Ft) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2. Villámcsapás másodlagos hatása önrészesedés mértéke (minimum 500.000 Ft, maximum 1.750.000 Ft) / Pondération: 5
Prix - Pondération: 85
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Részajánlat tétel kizárva, oka: A részajánlattétel nem megengedett, mivel a szolgáltatás tárgya (vagyonbiztosítás) egységes.

Azzal, hogy valamennyi vagyonelemét egy fedezet alatt biztosítja az ajánlatkérő - elkerülve ezzel az esetleges nukleáris/radioaktív kizárásokat, a károsodott vagyontárgyak megítélésével kapcsolatos vitás helyzeteket - garantálható csak, hogy a biztosítók - előzőkre történő hivatkozással - a felmerülő esetleges kárkifizetés(ek)től elzárkózzanak.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 166-471822
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Allianz Hungária Zrt.
Numéro national d'identification: 10337587444
Adresse postale: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1087
Pays: Hongrie
Courriel: veronika.czimer@allianz.hu
Téléphone: +36 305675786
Fax: +36 14648036
Adresse internet: http://www.allianz.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 10207349244
Adresse postale: Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1146
Pays: Hongrie
Courriel: sandor.hovanyi@groupama.hu
Téléphone: +36 305287951
Fax: +36 14623817
Adresse internet: http://www.groupama.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Numéro national d'identification: 10491984444
Adresse postale: Baross Utca 1
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1082
Pays: Hongrie
Courriel: ekr@union.hu
Téléphone: +36 14864343
Fax: +36 14864390
Adresse internet: http://www.union.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Generali Biztosító Zrt.
Numéro national d'identification: 10308024444
Adresse postale: Teréz Körút 42-44.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1066
Pays: Hongrie
Courriel: peter.dobrovics@generali.com
Téléphone: +36 13017165
Fax: +36 13017103
Adresse internet: http://www.generali.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe
Numéro national d'identification: 22337443142
Adresse postale: Dohány Utca 12-14
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1074
Pays: Hongrie
Courriel: tamas.nagy@hdi.hu
Téléphone: +36 12482823
Fax: +36 12482829
Adresse internet: http://www.hdi.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 75 318 922.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Vezető közös ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt.

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Adószáma: 10337587-4-44

Közös ajánlattevő neve: Generali Biztosító Zrt.

Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Adószáma: 10308024-4-44

Közös ajánlattevő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. ép.

Adószáma: 10207349-2-44

Közös ajánlattevő neve: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 12-14.

Adószáma: 22337443-1-42

Közös ajánlattevő neve: Union Vienne Insuerance Group Biztosító Zrt.

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1.

Adószáma: 10491984-4-44

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/11/2022