Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 664394-2022

29/11/2022    S230

Hongrie-Budaörs: Services d'assurance

2022/S 230-664394

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Numéro national d'identification: 18680188213
Adresse postale: Puskás Tivadar Utca 11
Ville: Budaörs
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 2040
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Némethné Szeghő Judit
Courriel: titkarsag@rhk.hu
Téléphone: +36 75519542
Fax: +36 75519569
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rhk.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

Numéro de référence: EKR001185852022
II.1.2)Code CPV principal
66510000 Services d'assurance
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 75 318 922.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66510000 Services d'assurance
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU233 Tolna
Lieu principal d'exécution:

Biztosított telephely, a kockázatviselés helye: Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2.

II.2.4)Description des prestations:

A. Biztosított telephelyek, a kockázatviselés helyei:

1. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT - Paks)

2. Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT - Püspökszilágy)

3. Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT - Bátaapáti)

4. Paksi irodaépület (BOÉI - Paks)

5. Budaörsi bérelt iroda (Budaörs)

6. Pécsi bérelt iroda (Pécs)

7. Mecseki telephely (Kővágószőlős)

8. BAF kutatási terület

B. Biztosítási összeg:

A teljes biztosítási összeg a nukleáris (1., 2., 3.) és nem-nukleáris (4., 5., 6., 7., 8.) telephelyekre összesen 109 275 176 641 Ft. (ÁFÁ-val növelt bruttó nyilvántartási értéken).

C. Limitek, szublimitek:

Kártérítési felső határösszeg: 30 000 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen valamennyi biztosított telephelyre vonatkozóan összesen.

Szublimitek:

- Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségek: (értékelési szempont: de minimum 2 000 000 000 Ft, maximum 20 000 000 000 Ft) biztosítási eseményenként és az időszakra összesen.

- Villámcsapás másodlagos hatása: 20 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Betöréses lopás: 10 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Vandalizmus: 5 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Üvegtörés: 5 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

Biztosított költségtérítések: 200 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen (dekontaminációs költségek kivételével).

A biztosított költségtérítések, valamint a nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő dekontaminációs költségek és a további szublimitek függetlenül a dologi kár mértékétől a kártérítési felső határösszegen belül térülnek.

Önrészesedés:

A nukleáris telephelyek (1., 2., 3.) és fedezet esetében:

Valamennyi biztosított kockázatra és a nukleáris kiterjesztő záradékra is kiterjedően: 1 000 000 Euro mindenkori Ft ellenértéke biztosítási eseményenként (a kár bekövetkezésének napján érvényes, az MNB által közzétett deviza közép árfolyam alkalmazásával).

A nem-nukleáris telephelyek (4., 5., 6., 7., 8.) és fedezet esetében:

- általánosan: 250 000 Ft

- villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseményenként értékelési szempont: de minimum 500 000 Ft, maximum 1 750 000 Ft

- viharkárok: 1 750 000 Ft

- betöréses lopás: 50 000 Ft

- üvegtörés: 20 000 Ft

A teljes mennyiség részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 1. Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségekre vonatkozó biztosítási szublimit mértéke (minimum 2.000.000.000 Ft, maximum 20.000.000.000 Ft) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2. Villámcsapás másodlagos hatása önrészesedés mértéke (minimum 500.000 Ft, maximum 1.750.000 Ft) / Pondération: 5
Prix - Pondération: 85
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Részajánlat tétel kizárva, oka: A részajánlattétel nem megengedett, mivel a szolgáltatás tárgya (vagyonbiztosítás) egységes.

Azzal, hogy valamennyi vagyonelemét egy fedezet alatt biztosítja az ajánlatkérő - elkerülve ezzel az esetleges nukleáris/radioaktív kizárásokat, a károsodott vagyontárgyak megítélésével kapcsolatos vitás helyzeteket - garantálható csak, hogy a biztosítók - előzőkre történő hivatkozással - a felmerülő esetleges kárkifizetés(ek)től elzárkózzanak.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 166-471822
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Allianz Hungária Zrt.
Numéro national d'identification: 10337587444
Adresse postale: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1087
Pays: Hongrie
Courriel: veronika.czimer@allianz.hu
Téléphone: +36 305675786
Fax: +36 14648036
Adresse internet: http://www.allianz.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 10207349244
Adresse postale: Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1146
Pays: Hongrie
Courriel: sandor.hovanyi@groupama.hu
Téléphone: +36 305287951
Fax: +36 14623817
Adresse internet: http://www.groupama.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Numéro national d'identification: 10491984444
Adresse postale: Baross Utca 1
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1082
Pays: Hongrie
Courriel: ekr@union.hu
Téléphone: +36 14864343
Fax: +36 14864390
Adresse internet: http://www.union.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Generali Biztosító Zrt.
Numéro national d'identification: 10308024444
Adresse postale: Teréz Körút 42-44.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1066
Pays: Hongrie
Courriel: peter.dobrovics@generali.com
Téléphone: +36 13017165
Fax: +36 13017103
Adresse internet: http://www.generali.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe
Numéro national d'identification: 22337443142
Adresse postale: Dohány Utca 12-14
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1074
Pays: Hongrie
Courriel: tamas.nagy@hdi.hu
Téléphone: +36 12482823
Fax: +36 12482829
Adresse internet: http://www.hdi.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 75 318 922.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Vezető közös ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt.

Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Adószáma: 10337587-4-44

Közös ajánlattevő neve: Generali Biztosító Zrt.

Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Adószáma: 10308024-4-44

Közös ajánlattevő neve: Groupama Biztosító Zrt.

Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. ép.

Adószáma: 10207349-2-44

Közös ajánlattevő neve: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe

Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 12-14.

Adószáma: 22337443-1-42

Közös ajánlattevő neve: Union Vienne Insuerance Group Biztosító Zrt.

Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1.

Adószáma: 10491984-4-44

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
24/11/2022