Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 667326-2021

27/12/2021    S251

Rumänien-Arad: Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

2021/S 251-667326

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Judetean Arad
Nationale Identifikationsnummer: 3519941
Postanschrift: Strada: Coposu Corneliu, nr. 22, Sector: -, Judet: Arad
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 310003
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): OANA-GEORGIANA MICLE
E-Mail: achizitii.publice@cjarad.ro
Telefon: +40 357731100
Fax: +40 357731287
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjarad.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134141
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elaborare documentație a lucrărilor de intervenții, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (D.A.L.I. + P.A.C. + P.O.E. +P.T.E.) ”Modernizare DJ707 Km 0+000 – 14+100, 18+100 – 22+294 Petriș – Limită Județ Hunedoara”

Referenznummer der Bekanntmachung: 3519941_2021_PAAPD1324439
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prin lucrările de modernizare propuse se previzionează sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului, reducerea timpului de călătorie, sporirea siguranței circulației, creşterea nivelului de trai și a confortului participanţilor la trafic, economia de energie și timp. Astfel, implementarea investiției ar conduce la o serie de avantaje economice, cum ar fi: extinderea schimburilor comerciale şi a investiţiilor productive, precum și punerea în valoare a potenţialului turistic al zonei.

Sectorul propus spre modernizare între poziţiile km 0+000 – 14+100, km 18+100-22+294 este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Petriș și face legătura dintre drumul național DN 7 și județul Hunedoara, traversând comuna Petriș și localitățile Corbești, Roșia Nouă, Obârșia. DJ 707, cunoscut și sub denumirea de „Drumul Regelui”, a fost construit în perioada interbelică din ordinul Regelui Mihai I al României, în aceeaşi perioadă în care monarhul a cumpărat Castelul Regal de la Săvârşin. Soluţia tehnică, folosită de inginerii italieni contractaţi de Majestatea Sa la acea vreme, a fost pavarea traseului cu piatră rotundă de râu, o caracteristică încă vizibilă pe alocuri şi care îl face unic în România. Drumul judeţean 707 are o însemnătate aparte pe harta rutieră a judeţelor pe care le străbate, acesta făcând legătura între două obiective regionale majore: Castelul Regal Săvârşin (Arad) şi staţiunea balneară Vaţa de Jos (Hunedoara), ambele cu un important potenţial turistic si economic. Familia regală obișnuia să folosească acest drum, care leagă localitățile de pe Valea Mureșului cu cele din Țara Zărandului și Țara Moților

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor iar in conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor declarificare/informatiilor suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 491 500.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71356200 Technische Hilfe
79314000 Durchführbarkeitsstudie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

jud. Arad, DJ707 Km 0+000 – 14+100, 18+100 – 22+294 Petriș

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sectorul propus spre modernizare între poziţiile km 0+000 – 14+100, km 18+100-22+294 este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Petriș și face legătura dintre drumul național DN 7 și județul Hunedoara, traversând comuna Petriș și localitățile Corbești, Roșia Nouă, Obârșia. DJ 707, cunoscut și sub denumirea de „Drumul Regelui”, a fost construit în perioada interbelică din ordinul Regelui Mihai I al României, în aceeaşi perioadă în care monarhul a cumpărat Castelul Regal de la Săvârşin. Soluţia tehnică, folosită de inginerii italieni contractaţi de Majestatea Sa la acea vreme, a fost pavarea traseului cu piatră rotundă de râu, o caracteristică încă vizibilă pe alocuri şi care îl face unic în România. Drumul judeţean 707 are o însemnătate aparte pe harta rutieră a judeţelor pe care le străbate, acesta făcând legătura între două obiective regionale majore: Castelul Regal Săvârşin (Arad) şi staţiunea balneară Vaţa de Jos (Hunedoara), ambele cu un important potenţial turistic si economic. Familia regală obișnuia să folosească acest drum, care leagă localitățile de pe Valea Mureșului cu cele din Țara Zărandului și Țara Moților.

Durata contractului:

- Etapa 1 - realizarea documentației tehnico-economice pentru faza DALI inclusiv întocmirea și depunerea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism, respectiv a avizelor solicitate prin CU – 90 de zile;

- Etapa 2 - realizarea documentației tehnico-economice pentru faza PT+DE+CS+DTAC, DTOE, şi verificarea proiectului tehnic, respectiv întocmirea proiectelor tehnice de relocare/protejare utilități, dacă este cazul – 60 de zile;

- Etapa 3 - asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor, participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la elaborarea Cărții tehnice a construcției.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Calificarea și experiența profesională a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul Contractului / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa D.U.A.E. - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C. / actul constitutiv;- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, valabil la momentul prezentarii. Se vor prezenta certificate din care sa reiasa lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), valabile la momentul prezentarii.- certificate / caziere / documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta;- documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (1) si (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul);-alte documente edificatoare, dupa caz.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Documentele edificatoare prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire. Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu odata cu D.U.A.E.NOTA:Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:- fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante;- fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.In vederea respectarii prevederilor art. 165 alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic va prezinta pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.Potrivit prevederilor art. 166 din legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:- prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, comisia de evaluare are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2). pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului.

- prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.Pentru a preveni, a identifica și a remedia în Autoritatea Contractantă comunică în cele ce urmează numele persoanelor cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante: Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR–presedinte, Razvan-Olimpiu CADAR - vicepresedinte; Ionel BULBUC - vicepresedinte, Silvana Daniela LUPU-secretar general al judetului, Madona Maria STOIAN–administrator public, Andrei ANDO – director executiv, Ioan-Razvan CIUBOTARU-director executiv, Cristian Gheorghe CÎRLUGEA – director executiv adjunct, Gheorghina-Mirela RIBOVICI – director executiv, Gabriela-Cornelia CHIRICHEU – director executiv, Liliana-Daniela TURJUC – director executiv adjunct, Oana Georgiana MICLE – sef serviciu, Daniel Vasile JURJ– sef serviciu, Adrian GURAU – sef serviciu, Alisa Elena COJOCARU– sef serviciu, Flavius-Cristian BONDOR – sef serviciu, Dan-Florin Buda - şef serviciu, Mihai Gratian SERAN – sef serviciu, Nicoleta-Cristina FLORUNCUT-sef serviciu, Mihnea SILAGHI-Sef serviciu; Andrea Brigitte GLASER – consilier juridic, Nadia-Adela RADA-consilier, Lorena-Alexandra AVRAM-consilier, Cristina-Vanessa SCHWEITZER-consilier, Vanina-Georgiana BARBICIOIU-consilier, Gianina-Daniela MOCANU-consilier, Mia CIUPERCEA-consilier, Clementina Luluta IUCU-consilier, Monica Delia JEKEL-consilier, consilieri achizitii publice, Lavinia Claudia JALONSKI-Consilier,Gelu Alin MORGOVAN-consilier, Andrea-Florentina RUJAN-consilier, Gavrila-Cornel MOTIU-consilier: Silvia-Elena BALINT, Cosmina-Flavia BOBAR, Patricia GOLDEA, Luciana Flavia PUCEA, Monica FERENCZ, Raluca Dorina TAMAS, Claudia RAVAS; Daniela Cosmina ANDRIES; Alexandra Nicoleta VANCEA; Mirela Persida BRINDEA, Alina Adriana BUPTE. Consilieri judeteni: Stan Simona-Lucia; Dinga Stefania-Patricia; Anghel Răzvan-Paul; Bozga Doru; Ciorogar Cristina-Denisa; Moţ Petru; Naghi Alina-Georgeta; Tripon Florin; Orza Gheorghe; Ulici Ion; Borha Gheorghe-Vasile; Remeţan Florin; Boloni Gyorgy; Pop Ioana-Alina; Blaga Bogdan-Marius; Talpeş Mirel-Petru; Onescu Irina; Pero Tamas-Carol; Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria; Popa Garofiţa; Onescu Irina; Dihel Mariana Daniela; Dinga Stefania-Patricia; Pop Talida; Budău Ruben; Ţole Daniel-Ioan; Stanca Dorin-Marcel; Gligor Alin-Sorin; Crişan Ioan; Crişan Corina-Anka; Luca Samuel; Anghel Răzvan-Paul; Lucaci Cornel-Ştefan.

Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant și Terț Susținător) trebuie să fie înscriși într-un registru comercial din țara în care sunt stabiliți.

Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Operatorii Economici implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați sau Terți Susținători pe care se bazează Ofertantul.

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității de exercitare a activității profesionale, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE.

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sau Terți susținători), dacă este cazul.

Documentele justificative actualizate trebuie să:

-susțină toate declarațiile incluse în D... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții vor trebui să demostreze ca in ultimii 3 ani calculati de la data limită de depunere a ofertelor au prestat si dus la bun sfârsit servicii similare de proiectare (cum ar fi DALI, SF sau PT+DE+CS) în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii in valoare de 491.500,00 fără TVA, la nivelul a minim 1 contract maxim 3 contracte. Prin sevicii similare se înțeleg: serviciile de proiectare (cum ar fi DALI, SF sau PT+DE+CS) lucrări de construcție nouă și/sau modernizare si/sau lucrări de reabilitare drumuri comunale/ străzi/ bulevarde/ judetene/ drumuri nationale/ expres/ autostrazi recepționate, însoțite de documentul constatator primar/final sau alt document care să ateste realizarea și finalizarea contractelor de servicii de proiectare.**)ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13, alin.1, lit. b.).***) Se considera indeplinita cerinta în ultimii 3 ani servicii de elaborare/ actualizare/ revizuire [SF/ DALI/Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***]" si in conditiile in care Detaliile de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat anterior ultimilor 3 ani, de catre acelasi operator economic, cu condiția ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau alte documente relevante. In conditiile in care Proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 3 ani, Autoritatea Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei atat valoarea SF/DALI/ PT, cat si valoarea DDE, cu conditia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu functionalitate independenta.

Proportia de subcontractareOfertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul se prevaleaza de prevederile art. 172 alin.(4) din Legea 98/2016 si indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informații privind utilizarea capacității altor entități". Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in:- partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic",- partea III "Motive de excludere".partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor";- partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala.In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170, alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.In conformitate cu prevederile art. 174, alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, Autoritatea Contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul/Asocierea/ trebuie să utilizeze Criterii de selecție, Secțiunea C:ă în DUAE, rubrica "Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat".La nivelul DUAE ofertantul va preciza următoarele:- obiectul contractului/înțelegerii/proiectului/exercițiului cu Beneficiarul lucrărilor, - numărul și data contractului/contractelor invocate drept experiență,- data de început și data de sfârșit a prestării serviciului invocat ca experiență similară,- valoarea (pentru conversie din altă monedă în moneda în care este exprimată cerința minimă, se va utiliza cursul de schimb mediu anual publicat de Banca Centrală Europeană la http://www.ecb.int pentru anul inclus în câmpul „dată de sfârșit” în DUAE,- beneficiarul/beneficiarii, - numărul și data documentului/documentelor justificative pentru a proba îndeplinirea celor declarate prin DUAE (prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, recomandare sau proces verbal de recepție sau alte documene edificatoare).La solicitarea expresă a Autorității Contractante și în aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului intermediar al ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE la rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat".

Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/01/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare, experti cooptati

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

•În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

•În cazul ofertelor care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire, comisia de evaluare va clarifica cu ofertantii sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.

•”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 8 din Legea nr. 101/2016 începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/12/2021