Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 667502-2022

01/12/2022    S232

Polen-Ostrzeszów: Elektrizität

2022/S 232-667502

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Ostrzeszowski
Nationale Identifikationsnummer: REGON 250854777
Postanschrift: Zamkowa 31
Ort: Ostrzeszów
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-500
Land: Polen
E-Mail: jacek.walski@preda.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.powiatostrzeszowski.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZAOPATRZENIA OBIEKTÓW POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO”

Referenznummer der Bekanntmachung: OS.272.1.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 2a do SWZ w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 2a do SWZ w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 1. Wykonawca, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy PZP, nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia: 1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; wzór ESPD stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (vide ust. 4); 2) następujących podmiotowych środków dowodowych: a) aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.); b) w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.); lub w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: oświadczenie o posiadaniu, obowiązującej co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 31.12.2023 r., generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – Wzór niniejszego Oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ; c) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z powodów określonych w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ oraz spełnia pozostałe warunki udziału w procedurze: b.1) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ; b.2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem – w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną; b.3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w stosunku do: • urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy; • urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy; • wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej; • komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; • prokurenta; - w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną; b.4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b.5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. b.6) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór Wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 196-555413
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZAOPATRZENIA OBIEKTÓW POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odowławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/11/2022