Lieferungen - 668459-2022

Submission deadline has been amended by:  73939-2023
02/12/2022    S233

Bulgarien-Sofia: Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen

2022/S 233-668459

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NATsIONALNA KOMPANIYa "ZhELEZOPaTNA INFRASTRUKTURA" DP
Nationale Identifikationsnummer: 130823243
Postanschrift: bul. "Knyaginya Mariya Luiza” No. 110
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1233
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vladimir Slavchev Georgiev
E-Mail: v_georgiev@rail-infra.bg
Telefon: +359 029326135
Fax: +359 029310663
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.rail-infra.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/240417
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/240417
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Поддържане на жп инфраструктура

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Дост. и във. в експл. на 1бр. к. от спец. м. за раб. по ж. път с междур. 1435мм, съст. се от балст. м., план. м. и трподб. м. за укр. на 2бр. тр. тип дуом. с цикл. дв. по вр. на р. пр. и св. с м.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34621200 Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Средния ремонт на железния път се извършва без демонтаж на релсо-траверсовите звена от стария път и включва следните пътноремонтни дейности: пресяване на баластовото легло, подбиване и нивелиране на желез­ния път т.е. привеждане на  железния път в проектното му състояние по ос и ниво чрез подбиване на баласта под траверсите, уплътняване срещу челата им и задържането на баласта в това положение. При средния ремонт се извършват и съответни довърш. операции като допълн. насипв. на баласт, уплътн, оформяне и разпределя­не на баласта по баластовото легло и стабилиз. на ж. път. С цел изпълнение на разраб. график от под. ЖПС и плана за среден ремонт на ж път и съоръж. към него е необходио да се достави 1 бр.  компл. Описание на изискв. на възложителя е посочено в ТС, Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 38 823 225.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, гара „Илиенци“

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на един брой комплект от специализирани машини за работа по железния път с междурелсие 1435 мм, състоящ се от баластопресевна машина, планировъчна машина и траверсоподбивна машина за укрепване на два броя траверси тип дуоматик с циклично движение по време на работния процес и свързаните с машините допълнителни оборудвания, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи“

Пълното описание на изискванията на възложителя е посочено в Техническата спецификация, Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 38 823 225.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

не се изисква.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

не се изисква.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности за доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

За целите на настоящата поръчка под „дейност за доставка с предмет и обем сходни с предмета и обема на поръчката“, се разбира: доставка на „специализани машини за работа по железния път»

За „изпълнена дейност за доставка“ се приема, тази, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател, или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, с обхват на сертификация предмета на поръчката или еквивалент.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1. се доказва всяко от лицата, а по т. 2. от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

3.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, по образец.

3.2. Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

3.3. Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

По т. 3.1.: Участникът трябва да е изпълнил доставка на минимум 3 (три) броя специализирани машини за работа по железния път за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

По т. 3.2.: Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация включващ доставка и/или производство и/или дистрибуция на специализирани машини за железен път. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Начинът на плащане е съгл. посоченото в раздел III от Проекта на договор, Прил. № 2 от документац. за общ. поръчка. Не се предвижда ав. плащане. 1.1.При сключв. на договора за изпълн. на общ. поръчка, участникът, определен за изпълн., предст. гаранция за обезпеч. изпълн. на договора в размер на 5 (пет) % от общата стойност на договора без ДДС.Гаранцията се предст. в една от следните форми съгл. чл.111, ал.5 от ЗОП: 1) валидно издад. безусл., неотм. б. гаранция, в ориг. или 2) постъп. пар. сума внесена по сметк. на ДП НКЖИ, удостов. с пл. нар. или 3) валидно издадена застраховка, която обезп. изпълн. чрез покритие на отговорн. на изпълн., в ориг.2.Други гаранции: 2.1.Гаранция за ав. предост. средства 2.1.1.Изпълн. предст. безусл. неотм. б. гар.–в ориг., обезп. ав. плащане, покр. 100 % разм. на исканото ав. плащане (с вкл. ДДС) и със срок на валидност до оконч. му възст./ приспад. и след получ. на потв. от банката на Възлож. за валидн. на б. гаранция, представ. от банката на Изпълн.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Поръчката се възлага и ще се проведе при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В процедурата може да участва участник,който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възлож. няма условие за създ. на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възлож. отстранява участник,за когото са налице основ. по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП, както и обстоят. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и наличие на обст. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Когато участн. е обединение, което не е ЮЛ, задължително се представя копие от документ за създав. на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка настоящата общ. поръчка:1.правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обедин. за целите на общ. поръчка, както и обстоят., че лицата в обедин. поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката. За всеки член на обед., което не е ЮЛ, подизп., както и 3-те лица да не са налице основ. за отстраняване. Участник, за когото са налице основ. по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т. 1, т.4 и т.5 от ЗОП има право да представи доказат. по чл.56 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участн. декл. липса на основанията за отстраняване чрез представяне на еЕЕДОП.Когато участн. е обединение, което не е ЮЛ, еЕЕДОП се представя за всеки член на обединението. Отделен еЕЕДОП се представя и за подизпълнит., и за 3-те лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, се предст. при условията на чл.67, ал.5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП. Документите се представят от обединението участник и/или всеки член на обединението, което не е ЮЛ, от подизпълнителите и от 3-те лица, ако има такива, когато е приложимо. На основ. чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в раздел XV съгл. чл.48, ал.1, т. 1-5 от Проекта на договор, страните подписват допълн. спораз. за предоставяне на ав. плащане, независимо чия е инициативата, след представяне от страна на Изпълнителя на безусл. неотм. б. гаранция–в ориг., обезпечав. ав. плащане, покрив. 100% размера на исканото ав. плащане (с вкл. ДДС) и със срок на валидност до оконч. му възст./ при спадане и след получав. на потвържд. от б-та на Възлож. за валидността на б. гар., предст. от банката на Изпълнителя. Възлож. отстр. от участие в процедурата участник, за когото са налице забраните и огранич., поставени в чл. 5к параграф 1 от Регламента на Съвета (ЕС) №833/2014 г. от 31 юли 2014 г., относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (EС) №2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. и Регламент (EС) №2022/1269 на Съвета от 21 юли 2022г. Не могат да се ползват подизп/и и 3 лице/а, които попадат в обхвата на забраните и ограниченията, поставени в чл. 5к, параграф 1 от Регламента на Съвета (ЕС) №833/2014 г. от 31 юли 2014 г., относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (EС) №2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. и Регламент (EС) № 2022/1269 на Съвета от 21 юли 2022 г. Договорът ще се изпълнява по усл. на чл. 114 от ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2022