Services - 668745-2022

02/12/2022    S233

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 233-668745

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AB Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark
CVR-nummer: 31386616
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Lis Strunge
E-mail: lsa@emcon.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bdk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1873-Vinduesudskiftning_-_Byengen,_Nordengen,_Skovengen
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgiverudbud vedrørende udskiftning af vindues- og facadepartier for Afd. 7 Skovengen 31-268, Kokkedal og Afd. 9 Byengen 1-230 og Nordengen 1-96, Kokkedal

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af vindues- og facadepartier på vestfacaden i to afdelinger; afd. 7 Skovengen og afd. 9 Byengen-Nordengen beliggende i Kokkedal.

Udbuddet gennemføres fælles for de to afdelinger, men der skal indgås to totalrådgivningsaftaler med hhv. afd. 7 og afd. 9.

Der har forud for dette udbud været et forløb, hvor MOLE arkitekter har udarbejdet et miniprojekt for begge afdelinger. I dette forløb har der været en beboerproces, der er endt med en godkendelse af projektet i begge afdelinger. Hhv. den 17. november 2021 i afd. 7 og den 12. oktober 2021 i afd. 9.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Afd. 7 Skovengen 31-268, 2980 Kokkedal

Afd. 9 Byengen 1-230 og Nordengen 1-96, 2980 Kokkedal

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som ét udbud med de samme udvælgelses- og tildelingskriterier med henblik på at finde én totalrådgiver til to afdelinger, Men af regnskabsmæssige årsager vil udbuddet resultere i, at der skal indgås to kontrakter med den vindende tilbudsgiver.

Totalrådgiveren skal varetage færdigprojektering, udbud, AMK P og B, tilsyn, byggeledelse, beboerkoordinering, aflevering og 1. års gennemgang.

De obligatoriske udelukkelsesgrunde er gældende i dette udbud, jf. udbudslovens §§ 135 - 136. Herudover finder den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk.1, nr. 2 anvendelse. Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af disse udelukkelsesgrunde og ansøgeren

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Risici / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

På udbudstidspunktet er tidsplanen baseret på et skøn, men kan blive reguleret grundet projekt- og myndighedsmæssige forhold, som ikke er kendt d.d.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Gennemsnitlig soliditetsgrad på 15 % i de seneste tre regnskabsår, soliditetsgrad forstået som (egenkapital/passiver) x 100 %

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere ved hjælp af referencer, at tilbudsgiver har leveret totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af vinduespartier i beboede lejemål uden genhusning i tilsvarende byggeri. (Rækkehusbebyggelse i 2 etager opført efter 1960, mindst 200 boliger). Der skal ikke medsendes referencer ved tilbudsgivningen

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er baseret på ABR18.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/01/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Byggeprojekt.dk

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen: https://app.byggeprojekt.dk/public/1873-Vinduesudskiftning_-_Byengen,_Nordengen,_Skovengen.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeprojekt kan rettes til:

Byggeprojekt Tlf. 71 74 74 41 support@byggeprojekt.dk

Alle interesserede kan få adgang til det aktuelle udbudsmateriale på Byggeprojekt.

Alle spørgsmål og aflevering af tilbud kan alene ske via Byggeprojekt.

Bortset fra korrespondance i forbindelse med verifikation af ESPD samt meddelelse af tildelingsbeslutning anvender Bygherren Byggeprojekt til at kommunikere med deltagerne i udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over andre forhold, fx over ikke at være blevet tildelt rammeaftalen, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale.

Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobssens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2022