Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 669385-2022

02/12/2022    S233

Pologne-Limanowa: Services de concession de crédit

2022/S 233-669385

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Limanowski
Numéro national d'identification: 491892854
Adresse postale: ul. Józefa Marka 9
Ville: Limanowa
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Code postal: 34-600
Pays: Pologne
Courriel: angelika.smaga@powiat.limanowski.pl
Téléphone: +48 183337800
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.powiat.limanowski.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 50 900 000,00 zł”

Numéro de référence: BZ.272.26.2022
II.1.2)Code CPV principal
66113000 Services de concession de crédit
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 50 900 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty, zgodnie z § 4, 5 i 9 Uchwały nr XXIII/231/21 Rady Powiat Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.–Uchwała Budżetowa Powiatu Limanowskiego na 2022 r., zmienionej Uchwałą nr XXVII/268/22 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

2.Kredyt zostanie pobrany w jednej transzy do 20 grudnia 2022 r. Wymagany przez Zamawiającego termin postawienia kredytu/transzy do dyspozycji Zamawiającego wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wypłatę.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse: 10 984 426.94 PLN / Offre la plus élevée: 11 424 311.68 PLN prise en considération
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL218 Nowosądecki
Lieu principal d'exécution:

Limanowa

II.2.4)Description des prestations:

1.Spłata kredytu nastąpi w latach 2023 – 2028 z dochodów budżetu Powiatu Limanowskiego zgodnie z harmonogramem spłat:

2023 r.–9 950 000,00 zł,

2024 r.–10 050 000,00 zł,

2025 r.–9 000 000,00 zł,

2026 r.–9 300 000,00 zł,

2027 r.–7 600 000,00 zł,

2028 r.–5 000 000,00 zł.

2.Okres spłaty kapitału od 31 marca 2023 r. do 31 grudnia 2028 r. w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał z możliwością wcześniejszej spłaty w każdym momencie (nie tylko ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał), w kwocie określonej w harmonogramie spłat dostosowanym do wieloletniej prognozy finansowej. Do określenia wysokości kwartalnych rat kapitałowych należy przyjąć zasadę równych rat w odniesieniu do zaplanowanych rocznych limitów spłaty kapitału.

3.Spłata odsetek w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, liczonych w okresach miesięcznych, począwszy od roku 2022. Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę każdorazowo pisemnie – faksem lub drogą elektroniczną o wysokości raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich zapłaty.

4.W przypadku dokonania nadpłaty odsetek Wykonawca nie dokona ich zaliczenia na poczet kapitału.

5.Dla celów kredytu Wykonawca otworzy dla Zamawiającego rachunek na który Zamawiający będzie dokonywał spłat rat kredytu. Prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi kredytu będzie odbywało się bez dodatkowych opłat i prowizji.

6.Zamawiający działając zgodnie z art. 264 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) informuje, że nie udzieli Wykonawcy żadnych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi Zamawiającego.

7.Kredyt udzielony będzie w złotych polskich (PLN), wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia również odbywać się będą w PLN.

8.Naliczanie odsetek: tylko od faktycznego wykorzystania zadłużenia.

9.Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10.Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu powiatu.

11.Kredyt oprocentowany w skali roku według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (stopy bazowej), powiększonej o stałą marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero. Stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 3M, stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek. (W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 3M obowiązuje stawka WIBOR 3M z dnia, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBOR 3M).

12.Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą (kalendarzową) ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach.

13.Za udzielenie i obsługę kredytu Zamawiający będzie ponosił wyłącznie koszty określone w ofercie.

14.Zamawiający zastrzega prawo do:

a) wcześniejszej spłaty kredytu, w części lub w całości, w każdym momencie, bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu,

b) zmiany terminu wykorzystania kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu,

c) zmiany kwot spłat rat kredytu w poszczególnych latach okresu spłaty i między latami w całym okresie spłaty.

15.Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, a także nie były prowadzone w stosunku do Zamawiającego żadne czynności windykacyjne dotyczące zadłużeń w bankach.

16.Na rachunkach Zamawiającego nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne, a także w ciągu ostatnich dwóch lat nie był prowadzony u Zamawiającego program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

17.Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US.

18.Zamawiający nie korzysta z pożyczek „pozabankowych” a także z finansowania w formie forfaitingu, faktoringu i leasingu.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1.Zamawiający, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 180-509699
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

„Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 50 900 000,00 zł”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego
Numéro national d'identification: REGON: 000017319
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-955
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 300 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 10 984 426.94 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu JEDZ wraz z ofertą w formie elektronicznej (tj. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 SWZ.

2.Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na Platformie.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.Część I JEDZ została wypełniona przez Zamawiającego. Jedynie część I pn. „Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia” w miejscu „Rodzaj procedury” należy wybrać opcje „Procedura otwarta”.W zakresie „Części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.W Części III Sekcja D JEDZ „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym” Wykonawca w tym miejscu składa również oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (pkt 7.6 ppkt 1 SWZ).

5.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

6.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami (określonymi w pkt 15.5 SWZ) musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy określona w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7.Zamawiający nie będzie badał podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 7 SWZ względem Podwykonawców, w związku z czym nie żąda, aby Wykonawca przedstawiał oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10.5. SWZ) lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych Podwykonawców.

8. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej podany został w pkt 15.9. SWZ.

9. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt. 3.27. SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w art. 505 – 590 działu IX ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Na orzeczenie Izby oraz Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/11/2022