Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 669423-2022

02/12/2022    S233

Danemark-Copenhague: Produits pharmaceutiques

2022/S 233-669423

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Amgros I/S
Adresse postale: Dampfærgevej 22
Ville: København Ø
Code NUTS: DK0 Danmark
Code postal: 2100
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Ulrik Wøldike
Courriel: udbud@amgros.dk
Téléphone: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amgros.dk
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rammeaftale om køb af Yescarta® (axicabtagenciloleucel)

II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Formålet med rammeaftalen er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' interessenter med lægemidlet Yescarta® (axicabtagenciloleucel). Region Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalg Grønland og Færøerne.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1.00 DKK
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK0 Danmark
Lieu principal d'exécution:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4)Description des prestations:

Indgåelse af rammeaftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Rammeaftalen løber maksimalt til og med den 31. december 2023.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • absence de concurrence pour des raisons techniques
Explication:

Lægemiddelproducenten Gilead Sciences/Kite Pharma har udviklet Yescarta® (axicabtagenciloleucel) (herefter lægemidlet), der er et innovativt lægemiddel. Lægemidlet er et bekosteligt lægemiddel, som har sin egen ATC-kode på 5. niveau i ATC-klassifikationssystemet. Gilead Sciences/Kite Pharma har patent på lægemidlet, og det kan ikke substitueres med andre lægemidler. Lægemidlet er godkendt i EMA 23. august 2018. Det er er usandsynligt, at Amgros vil kunne købe lægemidlet af parallelimportørerne. Som følge af ovenstående vurderer Amgros, at Gilead Sciences Denmark ApS er den eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros derfor i henhold til udbudslovens §80, stk. 3 er berettiget til at indgå rammeaftale med Gilead Sciences Denmark ApS efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
28/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Gilead Sciences Denmark ApS
Numéro national d'identification: 30899032
Adresse postale: Gammel Kongevej 60
Ville: Frederiksberg C
Code NUTS: DK0 Danmark
Code postal: 1850
Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1.00 DKK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

I relation til pkt. II.1.7 og V.2.4 bemærkes, at forbrugsmønstret ikke er klarlagt, da rammeaftalen vil omfatte et innovativt lægemiddel. Værdien af indkøbet under rammeaftalen kan derfor ikke estimeres, hvorfor værdien er angivet til 1.00 DKK. Rammeaftalens maksimale værdi er 12,2 millioner danske kroner.

I relation til pkt. V.2.1 bemærkes, at den angivne dato er datoen for afsendelse af denne (profylakse-) bekendtgørelse. Rammeaftale med Gilead Sciences Denmark ApS vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/11/2022