Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 669545-2022

02/12/2022    S233

Pologne-Jastrzębie-Zdrój: Haveuses à charbon ou à roche

2022/S 233-669545

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adresse postale: ul. Towarowa 1
Ville: Jastrzębie-Zdrój
Code NUTS: PL227 Rybnicki
Code postal: 44-330
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominik Kowalski
Courriel: przetargi@zwp.jsw.pl
Téléphone: +48 327564061
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.jsw.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Najem po remoncie kapitalnym kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu typu JOY 4LS20 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Borynia

Numéro de référence: 78/ZZ/16
II.1.2)Code CPV principal
43122000 Haveuses à charbon ou à roche
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL227 Rybnicki
Lieu principal d'exécution:

KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Borynia

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Najem po remoncie kapitalnym kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu typu JOY 4LS20 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Borynia

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 1090
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 073-140206

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Intitulé:

Najem po remoncie kapitalnym kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu typu JOY 4LS20 dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Borynia”

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
10/03/2017
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o.
Adresse postale: Murarska 20
Ville: Tychy
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-100
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 8 284 000.00 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/11/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
43122000 Haveuses à charbon ou à roche
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22C Tyski
Lieu principal d'exécution:

KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”

VII.1.4)Description des prestations:

Najem po remoncie kapitalnym kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu typu JOY 4LS20 dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Borynia”

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 1240
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 9 162 828.00 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o.
Adresse postale: Murarska 20
Ville: Tychy
Code NUTS: PL22C Tyski
Code postal: 43-100
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Aneks nr 1 z 20.04.2017 r. - zmiana wartości umowy z kwoty 8 284 000,00 zł netto na kwotę 8 066 000,00 zł netto, zmiana dobowej stawki najmu z 7 600,00 zł netto na 7 400,00 zł netto.

Aneks nr 2 z 12.07.2020 r. - zmiana treści komparycji umowy, zmiana wartości umowy, zmiana dobowej stawki najmu z 7 400,00 zł netto na 7 326,00 zł netto do 31.12.2020 r., dodanie mechanizmu podzielonej płatności do treści umowy, dodanie do treści umowy oświadczenia wykonawcy, że numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury został umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

Aneks nr 3 z 15.11.2022 r. - zmiana terminu obowiązywania umowy z 1090 na 1240 dni od daty pozytywnego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na dole Kopalni przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zmiana wartości umowy o 1 110 000,00 zł netto z kwoty 8 052 828,00 zł netto na kwotę 9 162 828,00 zł netto.

VII.2.2)Raisons de la modification
Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE]
Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:

Przyczyny ekonomiczne: zawarcie aneksu na dotychczasowych warunkach tj. 7 400,00 zł netto za dobę najmu jest korzystne dla zamawiającego z uwagi na fakt, iż dobowe stawki wynajmu kombajnu dla umów zawieranych w 2022 r. wynoszą ponad 10 000,00 zł netto za dobę. Przyczyny techniczne: zawarcie aneksu umożliwi ciągłość eksploatacji ściany F-3 pokład 407/2-3 i 407/2, z której w sierpniu wydobywano średnio 1552 tony węgla na dobę.Wartość umowy wzrosła o ok. 13,78 %.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 8 052 828.00 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 9 162 828.00 PLN