Dienstleistungen - 671762-2021

28/12/2021    S252

Polen-Warschau: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2021/S 252-671762

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 03-734 Warszawa
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Wróbel- PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa
E-Mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Fax: +48 0224732155
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.plk-sa.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport kolejowy - zarządzanie liniami kolejowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Studium planistyczne rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

Referenznummer der Bekanntmachung: IREZA1.293.34.2021.o
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie studium planistycznego rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SWZ (OPZ).

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 ) lit. c Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c Ustawy oraz warunki na jakich zostaną one udzielone określa OPZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawski Węzeł Kolejowy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie studium planistycznego rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

2. Głównym celem Projektu jest opracowanie wariantowej koncepcji rozwoju infrastruktury kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji warszawskiej w celu zapewnienia możliwości zaspokojenia perspektywicznych potrzeb przewozowych w ruchu pasażerskim i towarowym na tym obszarze. Poszczególne warianty muszą być wewnętrznie spójne i skonsultowane z właściwymi organizatorami transportu lub przewoźnikami.

Produktami bezpośrednimi Projektu będą wariantowe (5 wariantów):

a) Koncepcje obsługi aglomeracji warszawskiej i wybranych relacji na terenie województwa mazowieckiego transportem kolejowym ze wskazaniem punktów obsługi pasażerskiej.

b) Modele mikrosymulacyjne odzwierciedlające warianty referencyjne oraz warianty inwestycyjne.

c) Modele prognostyczne odzwierciedlające warianty referencyjne oraz warianty inwestycyjne.

d) Koncepcje układów torowych zweryfikowane analizami ruchowo-przewozowymi w obszarze aglomeracji warszawskiej i na wybranych liniach województwa mazowieckiego.

e) Porównanie i ocena wariantów.

3.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SWZ (OPZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1270
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

dot. Sekcji II.2.5)

Kryterium Doświadczenie personelu Wykonawcy będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia poszczególnych członków personelu Wykonawcy - Podkryteria dot.:

a) Doświadczenia Koordynatora Projektu – waga 20 %

b) Dośw Eksperta w dziedzinie analiz ruchu pasażerskiego – 10 %

c) Dośw. Eksperta w dziedzinie analiz ruchowo - eksploat.-10%. Szczegółowy opis pkt 19.9.2 IDW.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 (dalej: Ustawa) jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.

2. Zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia lub jego części może polegać, na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe okoliczności.

3.2. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostepniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy, z wyłączeniem podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne).

3.3. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2.3-2.4 i 8.6 IDW i sekcjach: III.1.2 oraz III.1.3 i powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ).

3.4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

4. W stosunku do Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy, z wyłączeniem podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 8, 9, 10 Ustawy.

5. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć JEDZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 1 400 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Ocena spełnienia warunków wskazanych powyżej nastąpi na podstawie nast. dokumentów:

2.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

2.2. część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości również sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychód netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

2.3. inne dokumenty – które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. i 2.2. powyżej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

1.1. wykonania w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (słownie: dwóch) opracowań studium wykonalności, z których każde dotyczy inwestycji liniowej w zakresie transportu kolejowego, obejmującej co najmniej 2 (słownie: dwie) stacje kolejowe; o wartości jednego z nich nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (brutto) z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1.2.1. Koordynator Projektu – 1 osoba

Kwalifikacje oraz doświadczenie:

- posiadający wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który zrealizował w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składnia ofert, minimum 2 opracowania studium wykonalności dla inwestycji transportowych w szczególności co najmniej jedno studium wykonalności dla budowy/przebudowy linii kolejowej;

1.2.2. Ekspert w dziedzinie analiz ruchu pasażerskiego – 1 osoba

Kwalifikacje oraz doświadczenie:

posiadający wyższe wykształcenie i w okresie ostatnich 7 (słownie: siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział* w wykonaniu co najmniej 2 (słownie: dwóch) analiz prognostycznych ruchu pasażerskiego ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego, z których każda dotyczy miasta posiadającego minimum 500 tys. mieszkańców lub aglomeracji (konurbacji) posiadającej minimum 1 mln mieszkańców.

1.2.2. Ekspert w dziedzinie analiz ruchowo – eksploatacyjnych – 1 osoba

Kwalifikacje oraz doświadczenie:

posiadający wyższe wykształcenie oraz w okresie ostatnich 7 lat (słownie: siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział* w wykonaniu co najmniej 2 (słownie: dwóch) analiz ruchowo – eksploatacyjnych, wykonanych na potrzeby studium wykonalności, dokumentacji przedprojektowej lub projektowej gdzie przedmiotem każdej analizy była co najmniej stacja węzłowa o minimum 35 rozjazdach.

* Przez sformułowanie „brał udział” Zamawiający rozumie udział osoby w realizacji opracowaniu dokumentacji przez cały okres wykonywania analiz do momentu ich odbioru.

Koordynator Projektu po podpisaniu Umowy pozostanie w pełnej dyspozycji Zamawiającego.

Eksperci po podpisaniu Umowy pozostaną w pełnej dyspozycji Zamawiającego w okresie prowadzenia właściwych sobie analiz.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,

2.2. dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane,

2.3. inne dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2.2,

2.4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd. informacji zawartych w Sekcji III 1.3)

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 2.1 dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu na dzień składania ofert. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument (JEDZ

2. W przypadku:

1) wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, (np. Konsorcjum), JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienia,

2) polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby,

3) wskazania Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeżeli są już znani - składa JEDZ dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 75.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

2. Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera pkt 11 IDW.

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

4. Szczegółowe informacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zawiera pkt 20 IDW.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony zostały Warunkach Umowy, stanowiących tom II SWZ.

Uwaga:

Zamawiający korzystając z dyspozycji przepisu art. 257 ustawy informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Ofertę wspólną mogą złożyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 58 Ustawy.

3. Szczegółowe informacje nt. oferty wspólnej zawiera pkt 10 IDW, stanowiącej tom I SWZ – udostępnionej na stronie Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl , w lokalizacji dedykowanej przedmiotowemu zamówieniu.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki Umowy stanowi TOM II SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/02/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/05/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/02/2022
Ortszeit: 11:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 18.1 IDW, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii, o czym Zamawiający poinformuje na stronie internetowej postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:

1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:

- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy (tj. dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego),

- art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy, z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy(dotycząca skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

- art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy(z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy) i w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b dotycząca ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu ,

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

1.2. odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

1.3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c U stawy,

g) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

h) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 Ustawy

1.4. oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do IDW).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1.1. i 1.2 powyżej składa dokumenty określone w par. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz in. dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 ze zm.) oraz in. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 1.3 powyżej.

3. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

4. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie Ustawy , Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej , przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt.21.5 i 21.6 IDW wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/12/2021