Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 67442-2023

03/02/2023    S25

Polen-Poznań: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 025-067442

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 230-663384)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Postanschrift: ul. Jana Pawła II 10
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-139
Land: Polen
E-Mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telefon: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.man.poznan.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Gdańska CI TASK
Postanschrift: ul. Narutowicza 11/12
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-233
Land: Polen
E-Mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telefon: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://task.gda.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Postanschrift: ul. Andrzeja Sołtana 7
Ort: Otwock
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 05-400
Land: Polen
E-Mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Telefon: +48 618582001
Fax: +48 618585954
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ncbj.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PN 59/11/2022 – system obliczeniowy i danych

Referenznummer der Bekanntmachung: PN 59/11/2022 – system obliczeniowy i danych
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do ośrodków komputerów dużej mocy systemu obliczeniowego i danych wraz z instalacją i integracją.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 230-663384

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do ośrodków komputerów dużej mocy systemu obliczeniowego i danych wraz z instalacją i integracją.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch poniższych zadań:

Zadanie nr 1 obejmuje:

1.1. zaprojektowanie systemu obliczeniowego i danych w formie klastra HPC/CLOUD spełniającego wymagania, określone przez zamawiającego w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia,

1.2. sukcesywną dostawę elementów tak zaprojektowanego systemu obliczeniowego i danych,

1.3. rozbudowę istniejącej w miejscu dostarczenia infrastruktury sieciowej, integrację z infrastrukturą zasilającą i chłodzenia w celu podłączenia dostarczonych elementów systemu obliczeniowego i danych,

1.4. podłączenie dostarczonych elementów systemu obliczeniowego i danych do infrastruktury, o której mowa w pkt 1.3. powyżej w miarę realizacji dostaw,

1.5. sukcesywną integrację i konfigurację dostarczonych elementów systemu obliczeniowego i danych w jedną całość określone przez zamawiającego w Części IV SWZ.

Zadanie nr 2 obejmuje:

2.1. zaprojektowanie dodatkowego toru chłodzenia w systemie chłodzenia w Budynku Sal Technologicznych (BST) zlokalizowanego w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 10,

2.2. dostawę, instalację oraz konfigurację elementów systemu chłodzenia, zgodnie z projektem wykonanym przez wykonawcę,

2.3. integrację wybudowanego systemu z istniejącą infrastrukturą BST, określone przez zamawiającego w Części IV SWZ,

2.4. integrację dodatkowego toru chłodzenia z systemami dostarczonymi zamawiającemu i NCBJ w ramach zadania nr 1.

Zadanie nr 3 obejmuje:

3.1. adaptację zasilania serwerów mocy konwencjonalnej oraz serwerów z akceleratorami typu 1 i 2 instalowanych w CI TASK do zasilania stałoprądowego DC o parametrach oraz funkcjonalności opisanej w Części IV SWZ.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do ośrodków komputerów dużej mocy systemu obliczeniowego i danych wraz z instalacją i integracją.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację trzech poniższych zadań:

Zadanie nr 1 obejmuje:

1.1. zaprojektowanie systemu obliczeniowego i danych w formie klastra HPC/CLOUD spełniającego wymagania, określone przez zamawiającego w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia,

1.2. sukcesywną dostawę elementów tak zaprojektowanego systemu obliczeniowego i danych,

1.3. rozbudowę istniejącej w miejscu dostarczenia infrastruktury sieciowej, integrację z infrastrukturą zasilającą i chłodzenia w celu podłączenia dostarczonych elementów systemu obliczeniowego i danych,

1.4. podłączenie dostarczonych elementów systemu obliczeniowego i danych do infrastruktury, o której mowa w pkt 1.3. powyżej w miarę realizacji dostaw,

1.5. sukcesywną integrację i konfigurację dostarczonych elementów systemu obliczeniowego i danych w jedną całość określone przez zamawiającego w Części IV SWZ.

Zadanie nr 2 obejmuje:

2.1. zaprojektowanie dodatkowego toru chłodzenia w systemie chłodzenia w Budynku Sal Technologicznych (BST) zlokalizowanego w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 10,

2.2. dostawę, instalację oraz konfigurację elementów systemu chłodzenia, zgodnie z projektem wykonanym przez wykonawcę,

2.3. integrację wybudowanego systemu z istniejącą infrastrukturą BST, określone przez zamawiającego w Części IV SWZ,

2.4. integrację dodatkowego toru chłodzenia z systemami dostarczonymi zamawiającemu i NCBJ w ramach zadania nr 1.

Zadanie nr 3 obejmuje:

3.1. adaptację zasilania serwerów mocy konwencjonalnej oraz serwerów z akceleratorami typu 1 i 2 instalowanych w CI TASK do zasilania stałoprądowego DC o parametrach oraz funkcjonalności opisanej w Części IV SWZ.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Abschnitt Nummer: II.2.11
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis opcji:
Anstatt:

Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji dotyczącej serwerów obliczeniowych wchodzących w zakres zadania nr 1, obejmującej szósty i siódmy rok. Decyzję o zakupie dodatkowej gwarancji zamawiający podejmie najpóźniej na 3 miesiące przed upływem poprzedniego okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku udzielić gwarancji na takich samych warunkach jak w przypadku gwarancji podstawowej (tj. gwarancji na pierwszy pięcioletni okres), której postanowienia zostały określone w Części IV SWZ, i to za cenę wskazaną w ofercie wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Decyzja zamawiającego o możliwości wykupienia dodatkowej gwarancji dotyczącej serwerów obliczeniowych wchodzących w zakres zadania nr 1 będzie jednorazowa. Zamawiający może:

1) na koniec 5-go roku zakupić dodatkową gwarancję na szósty i siódmy rok,

2) w ogóle nie zakupić dodatkowej gwarancji.

muss es heißen:

Zamawiający, na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji dotyczącej serwerów obliczeniowych wchodzących w zakres zadania nr 1, obejmującej szósty i siódmy rok. Decyzję o zakupie dodatkowej gwarancji zamawiający podejmie najpóźniej na 3 miesiące przed upływem poprzedniego okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku udzielić gwarancji na takich samych warunkach jak w przypadku gwarancji podstawowej (tj. gwarancji na pierwszy pięcioletni okres), której postanowienia zostały określone w Części IV SWZ, i to za cenę wskazaną w ofercie wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Decyzja zamawiającego o możliwości wykupienia dodatkowej gwarancji dotyczącej serwerów obliczeniowych wchodzących w zakres zadania nr 1 będzie jednorazowa. Zamawiający może:

1) na koniec 5-go roku zakupić dodatkową gwarancję na szósty i siódmy rok,

2) w ogóle nie zakupić dodatkowej gwarancji.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu przetwarzania danych połączonego w klaster w środowisku HPC (High Performance Computing) lub w środowisku chmury obliczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) zł brutto.

Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

UWAGA:

Do przeliczania wartości zrealizowanych przez wykonawcę dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

Zamawiający definiuje pojęcie „sprzętu przetwarzania danych połączonego w klaster w środowisku HPC (High Performance Computing) lub w środowisku chmury obliczeniowej” jako infrastrukturę złożoną z co najmniej 400 węzłów obliczeniowych połączonych szybką siecią Ethernet co najmniej 10/100 Gbps lub siecią Infiniband wraz z oprogramowaniem zarządzającym ww. infrastrukturą.

b) wykaże, że dysponuje na terenie Polski co najmniej dwoma autoryzowanymi przez producenta urządzeń z zadania nr 1 punktami serwisowymi w dwóch różnych miejscowościach; przez punkt serwisowy zamawiający rozumie fizyczny adres w danej lokalizacji oraz personel zatrudniony w tym punkcie;

c) wykaże, że dysponuje co najmniej 5 osobami posiadającymi następujące doświadczenie:

- co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w co najmniej jednym montażu i projektowaniu systemu chłodzenia w centrum danych,

- co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu (koordynacji) projektami IT, poparte certyfikatem CISA (Certified Information Systems Auditor) w tym kierowaniu (koordynacją) co najmniej jednym projektem obejmującym projektowanie, instalację oraz konfigurację infrastruktury przetwarzania HPC lub chmurowej o wartości co najmniej 20 mln zł brutto dostarczonej do co najmniej 2 lokalizacji centrów danych;

- co najmniej trzy osoby posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu każda, w zakresie instalacji i konfiguracji systemów przetwarzania danych w środowisku HPC lub chmurowym.

- Wszystkie wymienione osoby muszą posiadać uprawnienia elektryczne do 1kV w zakresie eksploatacji i dozoru.

Przez „system przetwarzania danych” rozumie się system obliczeniowy składający się z:

1. co najmniej 400 węzłów obliczeniowych połączonych w system klastrowy oraz 1 PB zasobów dyskowych albo

2. system obliczeniowy bezdyskowy składający się z co najmniej 600 węzłów obliczeniowych.

UWAGA:

Jeżeli wskazana osoba łączy doświadczenie z dwóch lub więcej tiretów pod lit. c) powyżej to będzie liczona jako jedna osoba co oznacza, że wykonawca musi wskazać minimum 5 osób, żeby spełnić warunek udziału określony powyżej.

Do przeliczania wartości projektu o którym mowa w tirecie drugim pod lit. c) powyżej wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

Pozostałe warunki udziału zawarto w pkt. I.5.2. SWZ (dokumentach zamówienia).

muss es heißen:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu przetwarzania danych połączonego w klaster w środowisku HPC (High Performance Computing) lub w środowisku chmury obliczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) zł brutto.

Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

UWAGA:

Do przeliczania wartości zrealizowanych przez wykonawcę dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

Zamawiający definiuje pojęcie „sprzętu przetwarzania danych połączonego w klaster w środowisku HPC (High Performance Computing) lub w środowisku chmury obliczeniowej” jako infrastrukturę złożoną z co najmniej 200 węzłów obliczeniowych połączonych szybką siecią Ethernet co najmniej 10/100 Gbps lub siecią Infiniband wraz z oprogramowaniem zarządzającym ww. infrastrukturą.

b) wykaże, że dysponuje na terenie Polski co najmniej dwoma autoryzowanymi przez producenta urządzeń z zadania nr 1 punktami serwisowymi w dwóch różnych miejscowościach; przez punkt serwisowy zamawiający rozumie fizyczny adres w danej lokalizacji oraz personel zatrudniony w tym punkcie;

c) wykaże, że dysponuje co najmniej 5 osobami posiadającymi następujące doświadczenie:

- co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w co najmniej jednym montażu i projektowaniu systemu chłodzenia w centrum danych,

- co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu (koordynacji) projektami IT, poparte certyfikatem CISA (Certified Information Systems Auditor) w tym kierowaniu (koordynacją) co najmniej jednym projektem obejmującym projektowanie, instalację oraz konfigurację infrastruktury przetwarzania HPC lub chmurowej o wartości co najmniej 20 mln zł brutto dostarczonej do co najmniej 2 lokalizacji centrów danych;

- co najmniej trzy osoby posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu każda, w zakresie instalacji i konfiguracji systemów przetwarzania danych w środowisku HPC lub chmurowym.

- Wszystkie wymienione osoby muszą posiadać uprawnienia elektryczne do 1kV w zakresie eksploatacji i dozoru.

Przez „system przetwarzania danych” rozumie się system obliczeniowy składający się z:

1. co najmniej 400 węzłów obliczeniowych połączonych w system klastrowy oraz 1 PB zasobów dyskowych albo

2. system obliczeniowy bezdyskowy składający się z co najmniej 200 węzłów obliczeniowych.

UWAGA:

Jeżeli wskazana osoba łączy doświadczenie z dwóch lub więcej tiretów pod lit. c) powyżej to będzie liczona jako jedna osoba co oznacza, że wykonawca musi wskazać minimum 5 osób, żeby spełnić warunek udziału określony powyżej.

Do przeliczania wartości projektu o którym mowa w tirecie drugim pod lit. c) powyżej wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

Pozostałe warunki udziału wraz ze zmianami zawarto w pkt. I.5.2. SWZ (dokumentach zamówienia)

Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów. Dokładnie
Anstatt:

Okres w dniach: 160

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 6

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 13/02/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 09/06/2023
muss es heißen:
Tag: 12/06/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 13/02/2023
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: