Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67516-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

2023/S 025-067516

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: "Poczta Polska Spółka Akcyjna"
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Świderska
E-Mail: zamowienia.zachod@poczta-polska.pl
Telefon: +48 618697220
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewozów autobusem Wykonawcy osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego

Referenznummer der Bekanntmachung: CZ.26.703.2022.DTZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi przewozów osadzonych świadczących pracę na rzecz Zamawiającego autobusem Wykonawcy, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów stanowiącym Załącznik Nr 1 do projektu umowy

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 238 003.92 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Przebieg trasy przewozów: Areszt Śledczy w Bydgoszczy Oddział Zewnętrzny w Strzelewie -WER Lisi Ogon - Areszt Śledczy w Bydgoszczy Oddział Zewnętrzny w Strzelewie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi przewozów osadzonych świadczących pracę na rzecz Zamawiającego autobusem Wykonawcy, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów stanowiącym Załącznik Nr 1 do projektu umowy.

2. Przez świadczenie usługi przewozów osadzonych, należy rozumieć podstawienie autobusu w określonym zgodnie z postanowieniami umowy miejscu oraz wykonywanie przewozów na warunkach przewidzianych umową, w tym zgodnie z rozkładem jazdy autobusów stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy – według następujących tras:

Przebieg trasy przewozów: Areszt Śledczy w Bydgoszczy Oddział Zewnętrzny w Strzelewie -WER Lisi Ogon - Areszt Śledczy w Bydgoszczy Oddział Zewnętrzny w Strzelewie

Dowiezienie osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w m. Strzelewo 61 do Wydziału Ekspedycyjno Rozdzielczego w m. Lisi Ogon ul. Pocztowa 12, gm. Białe Błota oraz zawiezienie z Wydziału Ekspedycyjno Rozdzielczego w m. Lisi Ogon do Oddziału Zewnętrznego w m. Strzelewo 61 zgodnie z rozkładem jazdy autobusów stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy.

3. Szacunkowa liczba km w okresie realizacji zamówienia wynosi 20 034 km. Szacunkowa odległość jednego kursu w jedną stronę ustala się na 14 km.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) ppkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Warunki, na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki:

1) Zakres powyższych zamówień polegać będzie na powtórzeniu usług z zamówienia podstawowego i obejmować będzie szacunkową ilość:

- kilometrów z prawem opcji (100 %) – 21 966,

- kilometrów (80 %) – 17 573,

- kilometrów objęta prawem opcji (20 %) – 4 393.

2) Projekt umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji;

3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

5) Okres zamówienia: do 12 miesięcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu jazdy (likwidacja danego kursu w związku z potrzebami zamawiającego) i zmniejszenia ilości kilometrów przewidzianych w pkt II.2.4) ogłoszenia maksymalnie o 20% tj. o 4 007 km, stosownie do rzeczywistych potrzeb z jednoczesną gwarancją realizacji zamówienia na poziomie 80% ilości kilometrów przewidzianych w pkt II.2.4) ogłoszenia, tj. 16 027 km.

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opisanego w pkt. 1 skutkować będzie zmniejszeniem maksymalnego łącznego wynagrodzenie, nie więcej niż o 20%, i nie może zostać uznane za przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a tym samym nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. O zmianie w rozkładzie jazdy autobusów Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 225-646714
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Przewozów autobusem Wykonawcy osób świadczących pracę na rzecz Zamawiającego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tomasz Sobieszczański
Postanschrift: ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 21/30
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 85-868
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 489 720.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 238 003.92 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań UZP
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023