Lieferungen - 676112-2022

05/12/2022    S234

Bulgarien-Sofia: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 234-676112

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 221-636581)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Luchiya Hristova Furnadzhieva
E-Mail: luchiya@tu-sofia.bg
Telefon: +359 29652031
Fax: +359 28683215
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20751

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката е с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДОГОВОРИ НА НИС И ФАИО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“, с 6 обособени позиции.

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка,  Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 221-636581

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.4.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Anstatt:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

Продължение от Раздел VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

Обособена позиция № 8: Доставка на компютърен комплекс за изследване на ефективни методи и алгоритми за тензорно-базирана обработка и анализ на многомерни изображения по проект КП-06-Н27/16, НИС ПРОЕКТИ 2022. Максимална прогнозна стойност: 13 943,65 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 брц. компютърен комплекс за изследване на ефективни методи и алгоритми за тензорно-базирана обработка и анализ на многомерни изображения , състоящ се от 3 бр. лазерно многофункционално устройство, флаш памет - 14 бр., Докинг станция за лаптоп - 1 бр., 2 бр. преносими компютри, клавиатура 10 бр., мишка 10 бр., Безжицен рутер 1 бр. Конектор - 50 бр., Кабел UTP - 1 бр., външен твърд диск 16 бр. Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

Обособена позиция № 9: Доставка на Компютърен комплекс за електронно здравеопазване по проект Д01-200, НИС ПРОЕКТИ 2022. Максимална прогнозна стойност: 4 283,21 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 бр. Компютърен комплекс за електронно здравеопазване, включващо външен твърд диск 6 бр., 1 бр. Непрекъсваемо токозахранващо устройство, 1 бр. преносим компютър, Неуправляем комутатор 2 бр., безжичен рутер 2 бр., флаш памет 4 бр. Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

Обособена позиция № 10: Доставка на специализиран преносим компютър за специализирано заснемане и обработка на видео файлове в ТУ – София по проект НИС Дог. 221ТПФ0010-15, Максимална прогнозна стойност: 8000,00 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 бр. Доставка на специализиран преносим компютър за специализирано заснемане и обработка на видео файлове. Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

muss es heißen:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

Продължение от Раздел VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

Обособена позиция № 8: Доставка на компютърен комплекс за изследване на ефективни методи и алгоритми за тензорно-базирана обработка и анализ на многомерни изображения по проект КП-06-Н27/16, НИС ПРОЕКТИ 2022. Максимална прогнозна стойност: 13 943,65 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 брц. компютърен комплекс за изследване на ефективни методи и алгоритми за тензорно-базирана обработка и анализ на многомерни изображения , състоящ се от 3 бр. лазерно многофункционално устройство, флаш памет - 14 бр., Докинг станция за лаптоп - 1 бр., 2 бр. преносими компютри, клавиатура 10 бр., мишка 10 бр., Безжицен рутер 1 бр. Конектор - 50 бр., Кабел UTP - 1 бр., външен твърд диск 16 бр. Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

Обособена позиция № 9: Доставка на Компютърен комплекс за електронно здравеопазване по проект Д01-200, НИС ПРОЕКТИ 2022. Максимална прогнозна стойност: 4 283,21 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 бр. Компютърен комплекс за електронно здравеопазване, включващо външен твърд диск 6 бр., 1 бр. Непрекъсваемо токозахранващо устройство, 1 бр. преносим компютър, Неуправляем комутатор 2 бр., безжичен рутер 2 бр., флаш памет 4 бр. Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

Обособена позиция № 10: Доставка на специализиран преносим компютър за специализирано заснемане и обработка на видео файлове в ТУ – София по проект НИС Дог. 221ТПФ0010-15, Максимална прогнозна стойност: 8000,00 лева без ДДС. Включва доставка на: 1 бр. Доставка на специализиран преносим компютър за специализирано заснемане и обработка на видео файлове. Доставката се предвижда за срок до 40 дни, считано от датата на възлагането.

За обособена позиция 3, изделие 2: Лазерен принтер цветен - е допусната техническа грешка при описването на технологията и става въпрос за цветен лазерен принтер. В този смисъл в документацията за участие, част Техническа спецификация и в образеца на Техническо предложение за обособена позиция 3, изделие 2 се правят следните изменения: вместо: "Лазерен принтер цветен, Технология: Лазерен, монохромен", да се чете: "Лазерен принтер цветен, Технология: Лазерен", т.е. отпада думата "монохромен".

В този смисъл Възложителят публикува променени Техническа спецификация и образец на Техническо предложение за обособена позиция 3.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: