Lieferungen - 67786-2023

03/02/2023    S25

България-София: Табели с променлив текст

2023/S 025-067786

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 200-570214)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683785
Пощенски адрес: ул. Подполковник Калитин №.30
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Ivaylo Bozhidarov Uzunov
Електронна поща: ivuzunov1@gmail.com
Телефон: +359 28334101
Факс: +359 29316184
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.elektrotransportsf.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2338

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси

II.1.2)Основен CPV код
34924000 Табели с променлив текст
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на информационни табели за трамвайни мотриси, тролейбуси и електробуси, разделини на следните обособени позиции:

-Обособена позиция № 1 Доставка на информационни  табели за трамвайни мотриси тип: „Pesa 122NaSF”;

-Обособена позиция № 2 Доставка на информационни  табели за трамвайни мотриси тип: „T8M-700IT“;

-Обособена позиция № 3 Доставка на информационни  табели за трамвайни мотриси тип: „T6A5;

-Обособена позиция № 4 Доставка на информационни  табели за тролейбуси тип: „“Шкода Соларис 26Tr”;

-Обособена позиция № 5 Доставка на информационни  табели за тролейбуси тип: “Шкода Соларис 27Tr”;

-Обособена позиция № 6 Доставка на информационни  табели за тролейбуси тип: “Шкода Соларис 27Tr-2”;

-Обособена позиция № 7 Доставка на информационни  табели за тролейбуси тип: „HIGER KLQ6125GEV“ .

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 200-570214

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 30/01/2023
Да се чете:
Дата: 20/02/2023
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 31/01/2023
Да се чете:
Дата: 21/02/2023
VII.2)Друга допълнителна информация: