Dienstleistungen - 678686-2022

06/12/2022    S235

Nederland-Zeist: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 235-678686

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 186-527087)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GGD regio Utrecht
Nationaal identificatienummer: 12090733
Postadres: De Dreef 5
Plaats: ZEIST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3706BR
Land: Nederland
Contactpersoon: Bart van Boeijen
E-mail: aanbesteding@ggdru.nl
Telefoon: +31 306086086
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdru.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het inhuren van personeel ten behoeve van crisisbestrijding voor de GGD regio Utrecht

Referentienummer: 10138/RvW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gezien de onvoorspelbaarheid van het coronavirus, mogelijke andere pandemieën en crisissituaties wil de GGDrU voorbereid zijn. Een belangrijke pijler hierin is het beschikken over voldoende tijdelijk personeel wat ingezet kan worden. Door de grote vraag en benodigde flexibiliteit in de inzet kan de GGDrU het benodigde personeel niet zelf werven en in dienst nemen. Om deze reden is deze aanbesteding uitgeschreven. De GGD wenst met meerdere partijen een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van het benodigde tijdelijke personeel.

De GGDrU kiest ervoor de aanbesteding in drie percelen te verdelen. De reden hiervoor is dat de GGDrU behoefte heeft aan gespecialiseerde partijen zodat de GGDrU de best mogelijk kwaliteit ontvangt. Vandaar dat de GGDrU kiest voor de volgende verdeling:

• Uitzendkrachten t/m schaal 8 t.b.v. crisisbestrijding;

• Medisch personeel t.b.v. crisisbestrijding;

• Detacheringen schaal 9 en hoger t.b.v. crisisbestrijding.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/12/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 186-527087

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 06/12/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 09/12/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aanpassing sluitingdatum naar 9 december om 09:00 uur.