Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 6792-2021

08/01/2021    S5

България-София: Охранителни услуги

2021/S 005-006792

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална здравноосигурителна каса
Национален регистрационен номер: 121858220
Пощенски адрес: ул. „Кричим“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Кристиян Велинов
Електронна поща: kvelinov@nhif.bg
Телефон: +359 29659214
Факс: +359 29659165
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nhif.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.nhif.bg/page/2170
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК

Референтен номер: 2170
II.1.2)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка e осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК.

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1. Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана — денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК — София-област на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана — през нощта от 18:00 ч. до 8:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24-часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части и компоненти, когато това е необходимо.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000 Охранителни услуги
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1. Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана — денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК — София-област на ул. „Енос“ № 10 и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана — през нощта от 18:00 ч. до 8:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24-часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: „Техническа оценка“ / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Ако предложената от изпълнителя цена за извършване на физическа охрана е формирана на база на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, подлежи на промяна при нейното увеличаване с постановление на Министерски съвет. При промяна на нормативно определената МРЗ месечната вноска без ДДС за обектите с физическа охрана от договора се индексира съобразно размера на увеличението съгласно ПМС.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на подписване на договор, или до достигане на максималната стойност по договора в размер на 2 500 000,00 BGN без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 096-229832
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-14-346
Наименование:

Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/12/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ВИП Секюрити“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121819662
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 141
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: bids@vipsecurity.bg
Телефон: +359 894429981
Факс: +359 29635296
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 500 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 28 %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

1. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ ЕООД - 23 %;

2. Радио СОТ ООД - 0,10 %;

3. ММ Груп ООД - 0,15 %;

4. СОД Разград ООД - 0,10 %;

5. ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ДОБРИЧ ООД - 0,10 %;

6. ФИТИХ ООД - 5,00 %.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/01/2021