O sítio Web TED é compatível com os formulários eletrónicos desde 2.11.2022. A pesquisa sofreu alterações: adapte as suas pesquisas profissionais predefinidas. Conheça estas alterações nas notícias do sítio e nas páginas de ajuda atualizadas.

Serviços - 679209-2022

07/12/2022    S236

Finlândia-Helsínquia: Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção

2022/S 236-679209

Anúncio de concurso

Serviços

Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE

Secção I: Autoridade adjudicante

I.1)Nome e endereços
Nome oficial: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Número de registo nacional: 0201256-6
Endereço postal: PL 58208
Localidade: HELSINGIN KAUPUNKI
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: 00099
País: Finlândia
Correio eletrónico: kymp.tilahankinnat@hel.fi
Endereço(s) Internet:
Endereço principal: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.3)Comunicação
Os documentos do concurso estão disponíveis gratuitamente para acesso direto, completo e ilimitado em: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=424757&tpk=01dd3d71-47ec-4eb5-8738-8ac302e4db64
Para obter mais informações, consultar o endereço indicado acima
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para eletronicamente para: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=424757&tpk=01dd3d71-47ec-4eb5-8738-8ac302e4db64
I.4)Tipo de autoridade adjudicante
Autoridades regionais ou locais
I.5)Atividade principal
Habitação e equipamentos da coletividade

Secção II: Objeto

II.1)Quantidade ou âmbito do concurso
II.1.1)Título:

Vaativien tilahankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitejärjestely 2023-2025 (2025-2027)

II.1.2)Código CPV principal
71000000 Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção
II.1.3)Tipo de contrato
Serviços
II.1.4)Descrição resumida:

Kaupunkiympäristön toimiala teettää pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtäviä sekä muuta asiantuntijatyötä kaupungin erikokoisiin julkisiin rakennushankkeisiin ja muihin tarkoituksiin. Toimeksiantojen kohteina ovat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimiin Helsingin kaupungin omistamiin julkisiin rakennuksiin (mm. kasvatus- ja koulutustoimialan, sosiaali- ja terveystoimialan, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan rakennukset sekä toimisto- ja liikerakennukset) kohdistuvat peruskorjaus-, perusparannus-, laajennus- ja uudisrakennushankkeet, joihin liittyy pääsääntöisesti aina ekologisesti kestävän rakentamisen ja kiertotalouden tavoitteita.

Tämän hankintaprosessin perusteella valitaan ne toimittajat, joiden kanssa solmitaan sopimukset em. palvelujen tuottamisesta (puitesopimus).

Hankinta on jaettu kolmeen rakennussuunnittelun vaativuusluokituksen mukaiseen osa-alueeseen. Rakennussuunnittelun osalla (osa-alueet 1-3) noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvia ja Helsingin rakennusvalvonnan kaupunkitilan sekä uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa soveltamia vaativuusluokkia seuraavasti:

1. Poikkeuksellisen vaativien korjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

2. Vaativien korjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

3. Vaativien uudishankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1.

Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta osa-alueesta.

Toimeksiannot tilataan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen prosenttijakauman perusteella.

Hankinnan arvioitu arvo koko hankintakauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) ilman alv:tä on 13 000 000 ja hankinnan arvioidun kokonaisarvon enimmäismäärä on 20 000 000 euroa.

II.1.5)Valor total estimado
Valor sem IVA: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Informação sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: sim
Podem ser apresentadas propostas para todos os lotes
II.2)Descrição
II.2.1)Título:

Poikkeuksellisen vaativien korjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Lote n.º: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(is)
71000000 Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção
II.2.3)Local de execução
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descrição do concurso:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1) sekä tarjouspyynnön muissa liitteissä.

Osa-alueelle 1 valitaan 5-7 toimittajaa.

Mikäli osa-alueella 1 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.

Osa-alueen mukaiset toimeksiannot tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen prosenttijakauman perusteella:

Sija 1: 40 - 20 %

Sija 2: 30 - 15 %

Sija 3: 25 - 10 %

Sija 4: 20 - 5 %

Sija 5: 15 - 0 %

Sija 6: 10 - 0 %

Sija 7: 10 - 0 %

Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.

Tilaaja voi järjestää osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken toimeksiantokohtaisen minikilpailutuksen, jos toimeksiannon ennakoitu arvo ylittää 100 000 euroa (alv 0 %) tai kyse on poikkeuksellisen laajasta tai vaativasta toimeksiannosta, jolloin Tilaaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Minikilpailutuksen valintaperusteena on joko laatu tai hinta ja laatu. Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa kaikille kyseisen osa-alueen puitesopimustoimittajille yhtäaikaisesti kyseistä toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön, jolla Tilaaja pyytää katto- tai kokonaishintaisia tarjouksia suoritettavista töistä. Minikilpailutetuissa hankinnoissa noudatetaan puitesopimuksen sopimusehtoja ja tarvittaessa tarkennettuja toimeksiantokohtaisia ehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että minikilpailutuksen perusteella tilattavia toimeksiantoja ei lasketa mukaan prosenttijakaumaan.

Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvo koko sopimuskauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) on 4 000 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 6 000 000 euroa.

II.2.5)Critérios de adjudicação
Critérios a seguir enunciados
Critério relativo à qualidade - Nome: Laatu / Ponderação: 70
Preço - Ponderação: 30
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duração do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
Início: 01/03/2023
Fim: 28/02/2025
O contrato é passível de recondução: sim
Descrição das renovações:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10)Informação sobre as variantes
São aceites variantes: não
II.2.11)Informação sobre as opções
Opções: não
II.2.13)Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
II.2.14)Informação adicional
II.2)Descrição
II.2.1)Título:

Vaativien korjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Lote n.º: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(is)
71000000 Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção
II.2.3)Local de execução
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descrição do concurso:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1) sekä tarjouspyynnön muissa liitteissä.

Osa-alueelle 2 valitaan 5-7 toimittajaa.

Mikäli osa-alueella 2 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.

Osa-alueen mukaiset toimeksiannot tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen prosenttijakauman perusteella:

Sija 1: 40 - 20 %

Sija 2: 30 - 15 %

Sija 3: 25 - 10 %

Sija 4: 20 - 5 %

Sija 5: 15 - 0 %

Sija 6: 10 - 0 %

Sija 7: 10 - 0 %

Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.

Tilaaja voi järjestää osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken toimeksiantokohtaisen minikilpailutuksen, jos toimeksiannon ennakoitu arvo ylittää 100 000 euroa (alv 0 %) tai kyse on poikkeuksellisen laajasta tai vaativasta toimeksiannosta, jolloin Tilaaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Minikilpailutuksen valintaperusteena on joko laatu tai hinta ja laatu. Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa kaikille kaikille kyseisen osa-alueen puitesopimustoimittajille yhtäaikaisesti kyseistä toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön, jolla pyytää katto- tai kokonaishintaisia tarjouksia suoritettavista töistä. Minikilpailutetuissa hankinnoissa noudatetaan puitesopimuksen sopimusehtoja ja tarvittaessa tarkennettuja toimeksiantokohtaisia ehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että minikilpailutuksen perusteella tilattavia toimeksiantoja ei lasketa mukaan prosenttijakaumaan.

Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvo koko sopimuskauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) on 3 500 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 6 000 000 euroa.

II.2.5)Critérios de adjudicação
Critérios a seguir enunciados
Critério relativo à qualidade - Nome: Laatu / Ponderação: 70
Preço - Ponderação: 30
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duração do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
Início: 01/03/2023
Fim: 28/02/2025
O contrato é passível de recondução: sim
Descrição das renovações:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10)Informação sobre as variantes
São aceites variantes: não
II.2.11)Informação sobre as opções
Opções: não
II.2.13)Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
II.2.14)Informação adicional
II.2)Descrição
II.2.1)Título:

Vaativien uudishankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Lote n.º: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(is)
71000000 Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção
II.2.3)Local de execução
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descrição do concurso:

Puitejärjestelyn piiriin kuuluvien tehtävien tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1) sekä tarjouspyynnön muissa liitteissä.

Osa-alueelle 3 valitaan 5-7 toimittajaa.

Mikäli osa-alueella 3 kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on saatu vähemmän, kuin edellä esitetyt sopimustoimittajien määrät, tehdään myös sopimuksia vastaavasti vähemmän.

Osa-alueen mukaiset toimeksiannot tilataan ensisijaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisen prosenttijakauman perusteella:

Sija 1: 40 - 20 %

Sija 2: 30 - 15 %

Sija 3: 25 - 10 %

Sija 4: 20 - 5 %

Sija 5: 15 - 0 %

Sija 6: 10 - 0 %

Sija 7: 10 - 0 %

Prosenttiosuus kuvaa tilausten euromääräistä jakaumaa, ei tilausten lukumäärän jakaumaa.

Tilaaja voi järjestää osa-alueen puitesopimustoimittajien kesken toimeksiantokohtaisen minikilpailutuksen, jos toimeksiannon ennakoitu arvo ylittää 100 000 euroa (alv 0 %) tai kyse on poikkeuksellisen laajasta tai vaativasta toimeksiannosta, jolloin Tilaaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Minikilpailutuksen valintaperusteena on joko laatu tai hinta ja laatu. Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa kaikille kaikille kyseisen osa-alueen puitesopimustoimittajille yhtäaikaisesti kyseistä toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön, jolla pyytää katto- tai kokonaishintaisia tarjouksia suoritettavista töistä. Minikilpailutetuissa hankinnoissa noudatetaan puitesopimuksen sopimusehtoja ja tarvittaessa tarkennettuja toimeksiantokohtaisia ehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että minikilpailutuksen perusteella tilattavia toimeksiantoja ei lasketa mukaan prosenttijakaumaan.

Osa-alueen arvonlisäveroton ennakoitu arvo koko sopimuskauden aikana (ml. mahdolliset optiokaudet) on 5 500 000 euroa ja arvonlisäveroton enimmäisarvo 8 000 000 euroa.

II.2.5)Critérios de adjudicação
Critérios a seguir enunciados
Critério relativo à qualidade - Nome: Laatu / Ponderação: 70
Preço - Ponderação: 30
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duração do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
Início: 01/03/2023
Fim: 28/02/2025
O contrato é passível de recondução: sim
Descrição das renovações:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella (2) vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia.

II.2.10)Informação sobre as variantes
São aceites variantes: não
II.2.11)Informação sobre as opções
Opções: não
II.2.13)Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
II.2.14)Informação adicional

Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico

III.1)Condições de participação
III.1.2)Capacidade económica e financeira
Critérios de seleção conforme descritos na documentação do concurso
III.1.3)Capacidade técnica e profissional
Critérios de seleção conforme descritos na documentação do concurso

Secção IV: Procedimento

IV.1)Descrição
IV.1.1)Tipo de procedimento
Concurso aberto
IV.1.3)Informação acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
O concurso implica a celebração de um acordo-quadro
Acordo-quadro com vários operadores
Número máximo previsto de participantes no acordo-quadro: 21
IV.1.8)Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos: sim
IV.2)Informação administrativa
IV.2.2)Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Data: 04/01/2023
Hora local: 13:00
IV.2.3)Data prevista de envio dos convites à apresentação de propostas ou dos convites para participar aos candidatos selecionados
IV.2.4)Línguas em que as propostas ou os pedidos de participação podem ser apresentados:
Finlandês
IV.2.6)Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta
Duração em meses: 6 (a contar da data-limite para receção das propostas)
IV.2.7)Condições de abertura das propostas
Data: 04/01/2023
Hora local: 13:05
Local:

Helsinki

Secção VI: Informação complementar

VI.1)Informação sobre o carácter recorrente
Contrato recorrente: não
VI.2)Informação relativa aos fluxos de trabalho eletrónicos
Serão utilizadas encomendas eletrónicas
Será aceite faturação eletrónica
Serão utilizados pagamentos eletrónicos
VI.3)Informação adicional:
VI.4)Procedimentos de recurso
VI.4.1)Organismo responsável pelos processos de recurso
Nome oficial: Markkinaoikeus
Endereço postal: Sörnäistenkatu 1
Localidade: Helsinki
Código postal: 00580
País: Finlândia
Correio eletrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefone: +358 295643300
Endereço Internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Data de envio do presente anúncio:
02/12/2022