Dienstleistungen - 67954-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Computernetze

2023/S 025-067954

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Nationale Identifikationsnummer: 5272367496
Postanschrift: ul. Giełdowa 7/9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 01-211
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Ginszt
E-Mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Telefon: +48 225349169
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uke.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Łączność

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi wsparcia i gwarancji producenta dla posiadanego przez Zamawiającego klastra systemu zapór sieciowych firmy CheckPoint 7000 Plus Appliance with SandBlast

Referenznummer der Bekanntmachung: BA.WZP.26.9.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72700000 Computernetze
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia i gwarancji producenta dla posiadanego przez Zamawiającego klastra systemu zapór sieciowych firmy CheckPoint 7000 Plus Appliance with SandBlast (4 sztuki urządzeń plus wirtualna konsola zarządzająca – posiadane przez Zamawiającego) wraz z usługą aktualizacji sygnatur dla modułów: Application Control, Anti-virus, Anti-bot, URL Filtering, IPS.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia i gwarancji producenta dla posiadanego przez Zamawiającego klastra systemu zapór sieciowych firmy CheckPoint 7000 Plus Appliance with SandBlast (4 sztuki urządzeń plus wirtualna konsola zarządzająca – posiadane przez Zamawiającego) wraz z usługą aktualizacji sygnatur dla modułów: Application Control, Anti-virus, Anti-bot, URL Filtering, IPS.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 21/02/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp.

3. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą). W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga złożenia wraz Ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozdziale 10 SWZ.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to szczegółowe informacje o składanych dokumentach znajdują się między innymi w Rozdziale 10 SWZ oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale 10 SWZ.

8. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 14 SWZ.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz o wymaganiach formalnych dotyczących składanych ofert, oświadczeń i dokumentów znajduje się w Rozdziale 11 SWZ.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić i zamieścić w treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto i wskazano w SWZ dostępnej wraz z przedmiotowym ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023