Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68009-2023

03/02/2023    S25

Polen-Namysłów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-068009

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów
Postanschrift: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
Ort: Namysłów
NUTS-Code: PL523 Nyski
Postleitzahl: 46-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Oleszek
E-Mail: namyslow@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 774190505
Fax: +48 774190506
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.namyslow.katowice.lasy.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2022.

Referenznummer der Bekanntmachung: Z.270.8.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 4 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach przedrębnych.

Los-Nr.: 4
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL523 Nyski
Hauptort der Ausführung:

Pakiet 4 - Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Ziemiełowice, Świty, Gola, Gręboszów, Siemysłów, Polkowskie, Wołczyn, Komorzno i Starościn.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi w drzewostanach przedrębnych, w tym pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach wczesnych w ilości 493 m3; pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach późnych w ilości 17 675 m3. Usługa polega na wykonaniu zabiegu trzebieży wczesnej (TWP) lub późnej (TPP) przy użyciu harwestera przeznaczonego do pracy w trzebieżach oraz zrywki pozyskanego surowca (drewna średnio- i wielkowymiarowego, krótkiego i długiego). Część drewna przewidziana jest do pozyskania w technologii ręcznej (załącznik nr 3.5 do SWZ). Sortymentacja drewna do pozyskania maszynowego, określona na podstawie szacunków brakarskich, została przedstawiona w załączniku nr 3.2 do SWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 17/01/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 015-035539

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: Z.270.8.2021
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 4 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach przedrębnych.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
17/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "BÓR II" Anna Makówka
Postanschrift: Żytno, Mała Wieś 31
Ort: Mała Wieś
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-532
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 820 927.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL523 Nyski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Ziemiełowice, Świty, Gola, Gręboszów, Siemysłów, Polkowskie, Wołczyn, Komorzno i Starościn.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi w drzewostanach przedrębnych, w tym pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach wczesnych w ilości 493 m3; pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach późnych w ilości 17 675 m3. Usługa polega na wykonaniu zabiegu trzebieży wczesnej (TWP) lub późnej (TPP) przy użyciu harwestera przeznaczonego do pracy w trzebieżach oraz zrywki pozyskanego surowca (drewna średnio- i wielkowymiarowego, krótkiego i długiego). Część drewna przewidziana jest do pozyskania w technologii ręcznej (załącznik nr 3.5 do SWZ). Sortymentacja drewna do pozyskania maszynowego, określona na podstawie szacunków brakarskich, została przedstawiona w załączniku nr 3.2 do SWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

21/01/

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 17/01/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 820 927.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "BÓR II" Anna Makówka
Postanschrift: Mała Wieś 31
Ort: Żytno
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-532
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegająca na dopłatach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego – tzw. rekompensata paliwowa związana z gwałtownym wzrostem ceny paliw płynnych wywołanych agresją Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy. Rekompensata paliwowa wprowadzona została w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w odniesieniu do następujących czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy:

1) (CWD-D) całkowity wyrób drewna technologią dowolną.

Wypłata rekompensaty paliwowej związana ze zmianą umowy nie przekroczy wartości 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z par. 10 ust. 1 Umowy. Wypłata rekompensaty nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy.

Zamawiający będzie płacił Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w stosunku do wybranych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Aneksie nr 2 do umowy.

Zamawiający w pkt VII.2.3) przyjął wykonaną do 31 grudnia 2022 r. wartość zmiany Wynagrodzenia wyliczoną w oparciu o naliczone rekompensaty paliwowe do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Zamawiający przyjął powykonawczą wartość zmiany z uwagi na to, że rozlicznie za wykonane usługi przewiduje model rozliczenia powykonawczego w zależności od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy.

Wcześniejsza zmiana w umowie dotyczyła zmiany wynagrodzenia polegającej na podobnych rekompensatach paliwowych i została wypłacona za wybrane czynności zrealizowane przez Wykonawcę w miesiącach III-IV, V-VI i VII-IX 2022 r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzające zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Okoliczności odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 864 424.20 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 880 623.51 PLN