Dienstleistungen - 68068-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Dateneingabe

2023/S 025-068068

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 10874881
Postanschrift: Strada: Polonă, nr. 65
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010494
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): MIRELA STAMATIN
E-Mail: mirela.stamatin@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212038237
Fax: +40 212031315
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162096
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de introducere, prelucrare si validare date

Referenznummer der Bekanntmachung: 10874881/2023/435.01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72312000 Dateneingabe
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia are ca obiect servicii de introducere, prelucrare si validare date pentru asigurarea suportului logistic pentru diferite compartimente din cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, in cadrul unei perioade contractuale de 24 de luni (prestare efectivă).

-Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise de operatorii economici cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut, in conformitate cu art. 173 din Legea nr. 99/ 2016 cu modificarile ulterioare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 9 322 236.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79500000 Bürohilfsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Sucursala CNE Cernavoda

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia are ca obiect urmatoarele activitati principale:

Achizitia are ca obiect servicii de introducere date, prelucrare și validare date (inclusiv asistență de birou, tehnoredactare documente, operare calculator, scanare documente etc.) la un numar maxim de 59 statii de lucru (calculatoare personale), puse la dispozitie de Achizitor, conform precizarilor din Caietul de sarcini, echivalentul unui volum de maxim 212.400 ore in 24 de luni, respectiv 3.600 ore / stație / 24 luni.

Serviciile se vor efectua in regim normal de lucru, de 8 ore/zi (cca. 40 ore/saptamana), in zilele lucratoare stabilite la nivelul sucursalei CNE Cernavoda.

Decontarea serviciilor se va realiza pe baza de Foaie individuala de prezenta si a orelor efectiv prestate.

Inainte de inceperea prestarii serviciilor, tot personalul Prestatorului va trebui sa parcurga si sa promoveze cursul de baza UA 007 Instructaj introductiv pentru personalul contractor, cu durata de 8 ore. Facilitatile de curs vor fi asigurate in mod gratuit de CNE Cernavoda, dar pe perioada cursului remunerarea personalului va fi in sarcina Prestatorului.

Pentru instruirea specifica, ulterioara angajarii, o parte din personalul Prestatorului va trebui sa parcurga si sa promoveze o serie de cursuri specifice, in functie de zona de desfasurare a activitatilor. Orele de participare la cursurile specifice, la cererea Achizitorului, vor fi considerate ore lucrate, fiind incluse in Foile Individuale de Prezenta.

Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerinţele şi caracteristicile tehnice și de performanță solicitate in Caietul de sarcini CR#36386.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul F2 - Experienta similara a personalului propus in oferta.Prin „experienta similara” a personalului propus se intelege experienta in prestarea anterioara a unor activităţi de tip introducere, prelucrare si validare date/operare calculator/asistenta birou/ tehnoredactare computerizata, de operator schimb valutar, gestionar/lucrator comercial, activitati care presupun lucrul pe calculator. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 25
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

- Cosmin Ghita – Director General;

- Laura-Marilena Constantin – Director General Adjunct Servicii Corporative;

- Marian Serban – Director General Adjunct Operaţiuni;

- Dan Niculaie-Faranga – Director Financiar;

- George-Codrut Tudor – Director Directia Juridica;

- Cristina Bacaintan – Şef Serviciu Suport Juridic Achiziții Sectoriale;

- Razvan-Dumitru Sandu – Director Directia Procurare;

- Stella Ciulcov – Sef Departament Achizitii (DA);

- Mirela Stamatin – Inginer Specialist Serviciu Achizitii;

- Valentin Ovidiu Nae – Director Sucursala CNE Cernavoda;

- Sebastian Blaga - Director Directia Economica CNE Cernavoda;

- Gheorghe Cristinel Rosu - Ing. Sef Departament Servicii Suport (DSS) CNE Cernavoda;

- Mihai Mitrica - Ing. Operare Specialist CNE Cernavoda;

- George Negulescu – fost Sef Serviciu Administrativ (SADM) CNE Cernavoda;

- Dan Gabriel Tanase – Sef Serviciu Administrativ CNE Cernavoda;

- Elena Anastasia Manaila - Economist Serviciu Administrativ CNE Cernavoda;

- Nicoleta Zotec – Grup Evaluare Costuri SCM-BSA CNE Cernavoda;

- Catalina Toma – viza CFPP;

- Alina Catalina Marunea - viza CFPP;

- Anca Beis - viza CFPP.

Modalitate de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) – Sectiunea „Motive de excludere” cu informatiile aferente situatiei lor si vor depune impreuna cu DUAE, Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016, Formularul III.1.1.a, din Partea a III-a „Formulare”.

Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantii, tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016

Modalitatea de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) – Sectiunea Motive de excludere cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, (inclusiv pentru ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:

- Pentru persoane juridice / fizice romane:

2.a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora. Astfel, operatorii economici vor prezenta pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, potrivit prevederilor Art. 178 alin. (3) din Legea nr. 99/2016.

2.b. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.c. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016.

2.d. Alte documente edificatoare dupa caz.

- Pentru persoane juridice / fizice straine:

2.e. Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Nota:

1. Certificatele fiscale / documentele edificatoare vor trebui sa ateste ca ofertantul, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu au datorii restante la data prezentarii acestora.

2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, se va accepta o Declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta 1. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal constituiti si înregistrati, în conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

- Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractractant, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) - Sectiunea Criterii de selectie, Cap. A - Capacitatea de a corespunde cerintelor, cu informatiile aferente situatiei lor;

- La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:

I.1.1. Pentru ofertantii persoane juridice/fizice romane - se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului.

I.1.2. Pentru ofertantii persoane juridice/fizice straine - se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Informatiile cuprinse in cadrul Certificatului constatator/documentului similar trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.

Nota:

Din certificatul constatator/documentul similar vor putea fi identificate informatii referitoare la:

- date identificare, inclusiv stare firma, forma de organizare etc.;

- sediul social: act sediu, durata sediu;

- actionari, asociati, persoane imputernicite – pt verificare conflict de interese;

- filiale, sucursale, subunitati, sedii secundare, puncte de lucru;

- activitati autorizate;

- fapte aflate sub incidenta art.21 lit e÷h) din Legea 26/1990 privind registrul comertului, republicata (urmarire penala, condamnare penala a firmei, dizolvare, lichidare, insolventa);

- situatia financiara etc.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta 1. Operatorii economici trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022) de minim 3.000.000 Lei.Notă: Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru cifrele de afaceri ale căror valoare este exprimată în altă monedă decât în Lei (RON) va fi cursul de schimb mediu anual Leu (RON)/ alta moneda comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro pentru fiecare an în parte.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, terț susținător, după caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) - Sectiunea „Criterii de Selectie”, Cap. B cu informatiile aferente situatiei lor.- La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanțuri contabile - formular F20 - Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente (cum ar fi, enumerarea nefiind limitativa: rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu) din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022) de minim 3.000.000 Lei.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta 1. Operatorii economici vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de entitatea contractantă în anuntul de participare) continand: obiectul contractelor, valori, perioada de prestare, beneficiarii (indiferent daca aceștia sunt entitati/autoritati contractante sau clienti privati), din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfarșit servicii similare. Prin „servicii similare” se inteleg servicii de tipul celor definite in CAEN Rev. 2 – clasa 8219 (activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activități specializate de secretariat) si/sau activitati de prelucrare/introducere a datelor din clasa 6311 (prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe) sau activitati asimilate acestora si demonstrate prin contracte de servicii. Prin sintagma „servicii duse la bun sfarsit” se inteleg serviciile care sunt receptionate si sunt insotite de Proces-Verbal de receptie sau un document similar, intocmit in conformitate cu reglementarile in vigoare in domeniul contractului. Notă: Perioada de 3 ani aferenta experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de entitatea contractanta prin anuntul de participare, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017. Astfel, in conformitate cu prevederea legala mentionata, în cazul în care, indiferent de motive, entitatea contractantă va proceda la decalarea termenului limita de depunere a ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se va extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului/ contractelor de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Cerinta 2. Operatorii economici trebuie sa detina Certificat de acceptare pentru desfasurarea de activitati in zona controlata a intreprinderilor operatoare, in conformitate cu prevederile art. 1 si 2 din Norma de protectie radiologică - procedura de acceptare a întreprinderilor externe, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 98/2021 Nota: Ofertantii persoane juridice/fizice straine trebuie sa detina/obtina Certificatul CNCAN in mod similar cu ofertantii persoane juridice/fizice romane, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 98/2021 emis de CNCAN, intrucat CNCAN este singurul organism de reglementare care poate autoriza un operator extern sa desfasoare activitati in zona controlata a CNE Cernavoda, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 lit. a) si c), art. 6 lit. a), b), g), h) si i) si art. 17 din Norma de protectie radiologica.

Proportia de subcontractare Cerinta 3. Informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertanţii vor indica în ofertă, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi astfel: (i) În cazul unor subcontractanţi pe ale căror capacităţi ofertanţii NU se bazează, ofertanţii vor indica în ofertă datele de identificare ale subcontractanţilor şi vor prezenta acordurile de subcontractare cu aceştia, numai dacă subcontractanţii respectivi sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. ii) În cazul unor subcontractanţi pe ale căror capacităţi ofertanţii se bazează, ofertanţii vor indica în ofertă, în mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractanţilor şi vor prezenta în mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu aceştia.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Ofertanții vor demonstra ca au implementat un sistem de management al calitatii conform Standardului SR EN ISO 9001 editia in vigoare sau echivalent, in domeniul achizitiei, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme acreditate, nationale sau internationale, sau orice alte probe/dovezi/documente echivalente care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinta 1 - Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) - Sectiunea „Criterii de Selectie”, Cap. C, cu informatiile relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei. La nivelul DUAE operatorii economici vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. - La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele indicate in DUAE, documente justificative/doveditoare, cum ar fi: certificate constatatoare, copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie/documente similare, emise /contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale și valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate și duse la bun sfarșit in ultimii 3 ani (raportat la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de entitatea contractantă în anuntul de participare). Lista de documente justificative anterior mentionata nu este nici limitativa si nici cumulativa. Cerinta 2. - Toţi operatorii economici participanţi la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, după caz) vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) - Secțiunea Criterii de selecţie, Cap. C cu informaţiile aferente situaţiei lor. - La solicitarea entităţii contractante, pentru confirmarea cerinţei, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta certificatul solicitat, valabil la data prezentării, sau o Declaraţie pe proprie răspundere că va obţine acest certificat în termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a comunicarii privind declararea sa ca şi câştigător al procedurii de atribuire. În Capitolul „LIMITE” al Certificatului, vor fi menţionate activităţi de natura celor cuprinse în obiectul achiziţiei.

Modalitate de îndeplinire:- - În situaţia menţionată la pct. (i) de mai sus ofertanţii vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) – Secţiunea Motive de excludere; - În situaţia menţionată la pct. (ii) de mai sus ofertanţii vor completa DUAE – Secţiunea Motive de excludere şi Secţiunea Criterii de selecţie, Cap. A, B sau C, după cum este aplicabil; - În toate situaţiile în care subcontractanţii sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei, ofertanţii vor prezenta, în mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odată cu oferta şi DUAE, până la data limită de depunere a ofertelor. - Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul pentru demonstrarea cerinţelor de calificare trebuie să completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informaţii din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se va completa Secţiunea Motive de excludere din DUAE) precum şi informaţii care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul (se va completa Secţiunea Criterii de selecţie din DUAE, Cap. A, B sau C, după cum este aplicabil). Subcontractanţii vor demonstra îndeplinirea cerinţelor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională precum şi deţinerea anumitor autorizaţii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o îndeplineşte fiecare. - În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul NU se bazează, în măsura în care aceştia sunt cunoscuţi la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanţi va conţine numai informaţiile referitoare la neîncadrarea în situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se va completa Secţiunea Motive de excludere din DUAE). La solicitarea entităţii contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare şi DUAE.

Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE – Sectiunea Criterii de selectie, cap. D Sisteme de asigurarea calitatii si standard de management de mediu, cu informaţiile aferente situaţiei lor; - La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerinţei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data prezentării.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare (GP) trebuie sa fie constituita in valoare de 93.220 Lei, sa fie irevocabila si cu valabilitate cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, mentionata la Sect. IV.2.6.

Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face echivalenta este cel licitat/publicat de BNR, pe site-ul www.bnr.ro, la data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Mod de constituire GP, conform art. 164 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) prin instrument de garantare emis in conditiile legii, sau

b) prin virament bancar, confirmat de catre banca, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti, pentru:

* LEI - RO94RNCB0072049718520001;

* EURO - RO45RNCB0072049718520010);

*USD - RO40RNCB0072049718520003;

*CAD: RO66RNCB0072049718520020.

GP se transmite prin SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor si trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Entitatea contractanta are dreptul de a retine GP in conditiile art. 43 din HG nr. 394/2016. Entitatea contractanta va restitui GP ofertantilor, conform art. 1641 din Legea nr. 99/2016.

Prestatorul va avea obligația de a constitui garanția de bună execuție (GBE) în cuantum de 10% din valoarea, fără TVA a contractului. Modalitatea si conditiile de constituire vor fi în conformitate cu prevederile art. 10 din Proiectul de contract.

La data prezentei, emitentii de instrumente de garantare eligibili se gasesc la adresa https://www.nuclearelectrica.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/achizitii-publice.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016 – Formular III.1.8

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora (pretul ofertei avand ponderea cea mai mare). In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare, prin intermediul SEAP, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

2. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si va depune in oferta, alaturi de DUAE. Acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat – Formular III.8.

2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

2.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala prezentarea unor autorizatii/ certificate specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificatul solicitata/solicitat, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificatul respectiva/respectiv.

2.3) In cazul in care ofertantul individual sau operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din acordul-cadru/contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, subcontractantul nominalizat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si la detinerea anumitor autorizatii/certificate specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste.

3) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, pana la termenul-limita stabilit prevazut la Sectiunile I.3) si II.1.4) din prezenta Fisa de date, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat, daca entitatea contractanta decide completarea/reformularea/modificarea clauzelor in discutie, aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati pana la termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, prevazut la Sect. II.1.4) din Fisa de date. Se vor avea in vedere dispozitiile art. 143 alin. (3), lit. b) din HG nr. 394/2016, potrivit carora o oferta este considerata neconforma in cazul in care contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.

4) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.

5) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.

6) (a) Eventualele solicitari de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, transmise in termenul de la Sect. II.1.4 din FD, se vor transmite in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP si sa se inscrie ca participanti la procedura de atribuire.

(b) Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP in legatura cu documentatia de atribuire, vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari, care au fost transmise SEAP numai in limba engleza, vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/reformulate in limba romana.

7) Conform OUG nr. 25/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice, care modifica si prevederile Legii nr. 99/2016, au dreptul de a participa la procedurile de atribuire, in oricare dintre calitatile de ofertant/candidat/tert sustinator/subcontractant, numai persoanele fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/sunt stabilita/stabilite in:

(i) un stat membru al Uniunii Europene;

(ii) un stat membru al Spatiului Economic European (SEE);

(iii) tari terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP), in masura in care contractul sectorial atribuit intra sub incidenta Anexelor 3, 4 si 5, 6 si 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;

(iv) tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana;

(v) tari terte care nu intra sub incidenta pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice.

Lista tarilor din care operatorii economici rezidenti pot participa la procedurile de achizitii, aprobata prin Ordinul ANAP nr. 549 din 22 aprilie 2021 se regaseste la adresa: http://anap.gov.ro/web/ordinul-549-2021-300-549-pentru-aprobarea-listei-tarilor-care-se-incadreaza-in-categoriile-prevazute-la-art-3-alin-1-lit-jj-pct-iii-v-din-legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice-art/.

Conform prevederilor art. II. 3. (2) din OUG nr. 25/2021, entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/tert sustinator/subcontractant, care este stabilita intr-o tara ce nu se regaseste in Lista mai sus indicata

Durata contractului va fi de 25 de luni, cu perioada efectiva de prestare a serviciilor de 24 de luni de la semnarea contractului de catre ambele parti, conform Proiectului de contract.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac, actualizata.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SN Nuclearelectrica S.A – Direcția Procurare
Postanschrift: Str. Polona nr. 65, sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010494
Land: Rumänien
Fax: +40 212031315
Internet-Adresse: www.nuclearelectrica.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023