Lieferungen - 68173-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2023/S 025-068173

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250005828
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-091
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Oliszewska
E-mail: aez@wum.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dzp.wum.edu.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów do rozbudowy posiadanego klastra serwerowego środowiska wirtualnego, biblioteki taśmowej oraz macierzy dyskowej w podziale na pakiety

Numer referencyjny: AEZ/S-101/2022
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów do rozbudowy posiadanego klastra serwerowego środowiska wirtualnego, biblioteki taśmowej oraz macierzy dyskowej, w podziale na części zamówienia, zwanymi dalej ,,Pakietami od 1 do 4”:

Pakiet 1: Dostawa nowej biblioteki taśmowej (4 napędowej) służącej do wykonywania backupów danych z systemów informatycznych;

Pakiet 2: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra 7 serwerów DELL VxRAIL E560 o 4 dodatkowe serwery w pełni kompatybilne z posiadaną infrastrukturą VxRAIL;

Pakiet 3: Dostawa dodatkowej macierzy dyskowej o pojemności min. 96 TB;

Pakiet 4: Dostawa serwera.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 4” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 2.1 – 2.4 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 562 909.72 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa nowej biblioteki taśmowej (4 napędowej) służącej do wykonywania backupów danych z systemów informatycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233160 Jednostki pamięci taśmowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 1: Dostawa nowej biblioteki taśmowej (4 napędowej) służącej do wykonywania backupów danych z systemów informatycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra 7 serwerów DELL VxRAIL E560 o 4 dodatkowe serwery w pełni kompatybilne z posiadaną infrastrukturą VxRAIL

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 2: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra 7 serwerów DELL VxRAIL E560 o 4 dodatkowe serwery w pełni kompatybilne z posiadaną infrastrukturą VxRAIL.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dodatkowej macierzy dyskowej o pojemności min. 96 TB

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233132 Napędy dyskowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 3: Dostawa dodatkowej macierzy dyskowej o pojemności min. 96 TB.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwera

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet 4: Dostawa serwera.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 216-619325
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa nowej biblioteki taśmowej (4 napędowej) służącej do wykonywania backupów danych z systemów informatycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DISKUS Polska sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 120387931
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 1
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 143 952.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 140 772.10 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego klastra 7 serwerów DELL VxRAIL E560 o 4 dodatkowe serwery w pełni kompatybilne z posiadaną infrastrukturą VxRAIL

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BCODERS Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 362568533
Adres pocztowy: ul. Owczarska 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-351
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 175 266.72 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 239 916.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa dodatkowej macierzy dyskowej o pojemności min. 96 TB

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa serwera

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BCODERS Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 362568533
Adres pocztowy: ul. Owczarska 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-351
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 125 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 123 520.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy, przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. (Rozdział XXIX SWZ)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023