Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 68190-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Fleisch

2023/S 025-068190

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
Nationale Identifikationsnummer: 14626847100000
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL7 Makroregion centralny
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria Jednostki
E-Mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Telefon: +48 261847412
Fax: +48 261847577
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ozgst.wp.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Referenznummer der Bekanntmachung: 65/2022/PN/SŁ.ŻYWN.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15110000 Fleisch
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego z podziałem na 5 (pięć) części:

Część I – Dostawa mięsa czerwonego,

Część II – Dostawa wędlin z mięsa czerwonego,

Część III – Dostawa tłuszczy zwierzęcych,

Część IV – Dostawa mięsa drobiowego, Część V – Dostawa wędlin z mięsa drobiowego.

Kod CPV:

15110000-2 Mięso, 15412100-0 Tłuszcze zwierzęce, 15131130-5 Wędliny.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1, załącznik nr 2, 2.1. – 2.5. oraz załączniku nr 5 do SWZ tj.: Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo - cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.

Dopuszcza się PODWYKONAWSTWO.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 469 807.60 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa czerwonego.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego z podziałem na 5 (pięć) części:

Część I – Dostawa mięsa czerwonego.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1, załącznik nr 2, 2.1. – 2.5. oraz załączniku nr 5 do SWZ tj.: Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo - cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez

ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części,

zgodnie z opisem zawartym w załącznikach nr 1, nr 2.1 – 2.5. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SWZ.

Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 101 ust. 2, 4 i 5 ustawy Pzp, wskazał na normy z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, które charakteryzują produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby przedmiot zamówienia był w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie, jakości, i odpowiadać wymogom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 treści SWZ.

WYKONAWCA dostarczy towar specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika do miejsca dostawy ZAMAWIAJĄCEGO spełniając wymogi Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L139 z 30.04.2004 z późn. zm.) i Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia gwarantowanego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie.

Wartość zamówienia gwarantowanego 327 095,94 zł, wartość zamówienia opcjonalnego 130 838,38 zł.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wędlin z mięsa czerwonego.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15131130 Würste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego z podziałem na 5 (pięć) części:

Część II – Dostawa wędlin z mięsa czerwonego,

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1, załącznik nr 2, 2.1. – 2.5. oraz załączniku nr 5 do SWZ tj.: Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo - cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez

ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załącznikach nr 1, nr 2.1 – 2.5. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SWZ.

Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 101 ust. 2, 4 i 5 ustawy Pzp, wskazał na normy z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, które charakteryzują produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby przedmiot zamówienia był w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie, jakości, i odpowiadać wymogom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 treści SWZ.

WYKONAWCA dostarczy towar specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika do miejsca dostawy ZAMAWIAJĄCEGO spełniając wymogi Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L139 z 30.04.2004 z późn. zm.) i Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opis opcji:

ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie.

Wartość zamówienia gwarantowanego 495 887,16 zł, wartość zamówienia opcjonalnego 198 354,86 zł.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tłuszczy zwierzęcych.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15412100 Tierfette
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego z podziałem na 5 (pięć) części:

Część III – Dostawa tłuszczy zwierzęcych.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1, załącznik nr 2, 2.1. – 2.5. oraz załączniku nr 5 do SWZ tj.: Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo - cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez

ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załącznikach nr 1, nr 2.1 – 2.5. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SWZ.

Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 101 ust. 2, 4 i 5 ustawy Pzp, wskazał na normy z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, które charakteryzują produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby przedmiot zamówienia był w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie, jakości, i odpowiadać wymogom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 treści SWZ.

WYKONAWCA dostarczy towar specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika do miejsca dostawy ZAMAWIAJĄCEGO spełniając wymogi Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L139 z 30.04.2004 z późn. zm.) i Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie.

Wartość zamówienia gwarantowanego 14 010,00 zł, wartość zamówienia opcjonalnego 5 604,00 zł.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa drobiowego.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15110000 Fleisch
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego z podziałem na 5 (pięć) części:

Część IV – Dostawa mięsa drobiowego.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1, załącznik nr 2, 2.1. – 2.5. oraz załączniku nr 5 do SWZ tj.: Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo - cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez

ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załącznikach nr 1, nr 2.1 – 2.5. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SWZ.

Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 101 ust. 2, 4 i 5 ustawy Pzp, wskazał na normy z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, które charakteryzują produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby przedmiot zamówienia był w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie, jakości, i odpowiadać wymogom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 treści SWZ.

WYKONAWCA dostarczy towar specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika do miejsca dostawy ZAMAWIAJĄCEGO spełniając wymogi Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L139 z 30.04.2004 z późn. zm.) i Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie.

Wartość zamówienia gwarantowanego 129 272,42 zł, wartość zamówienia opcjonalnego 51 708,97 zł.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wędlin z mięsa drobiowego.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15131130 Würste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego z podziałem na 5 (pięć) części:

Część V – Dostawa wędlin z mięsa drobiowego.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1, załącznik nr 2, 2.1. – 2.5. oraz załączniku nr 5 do SWZ tj.: Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy wraz ze Specyfikacją asortymentowo - cenowa oraz Projektowane postanowienia umowy.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez

ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załącznikach nr 1, nr 2.1 – 2.5. do SWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SWZ.

Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 101 ust. 2, 4 i 5 ustawy Pzp, wskazał na normy z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, które charakteryzują produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby przedmiot zamówienia był w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie, jakości, i odpowiadać wymogom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 treści SWZ.

WYKONAWCA dostarczy towar specjalistycznym transportem własnym lub innego przewoźnika do miejsca dostawy ZAMAWIAJĄCEGO spełniając wymogi Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L139 z 30.04.2004 z późn. zm.) i Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY w niniejszym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji . Informacje dotyczące zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zasady, na jakich będzie się to odbywało, zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ. Prawo Opcji jest uprawnieniem ZAMAWIAJĄCEGO, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach niniejszego postępowania. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieskierowania takiego żądania do WYKONAWCY, a WYKONAWCY z tytułu nie skorzystania z Prawa Opcji przez ZAMAWIAJĄCEGO nie przysługuje żadne roszczenie.

Wartość zamówienia gwarantowanego 83 597,05 zł, wartość zamówienia opcjonalnego 33 438,82 zł.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 209-594238
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa czerwonego.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Masarnia Ubojnia „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna
Postanschrift: ul. Łąkowa 1
Ort: Wohyń
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 21-310
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 457 934.32 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 605 632.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wędlin z mięsa czerwonego.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Masarnia Ubojnia „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna
Postanschrift: ul. Łąkowa 1
Ort: Wohyń
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 21 – 310
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 694 242.02 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 974 973.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tłuszczy zwierzęcych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Masarnia Ubojnia „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna
Postanschrift: ul. Łąkowa 1
Ort: Wohyń
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 21 – 310
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 614.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 788.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://ozgst.wp.mil.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023