Lieferungen - 68235-2023

03/02/2023    S25

België-Mechelen: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2023/S 025-068235

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 010-023732)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technopolis nv
Nationaal identificatienummer: 0461.430.087
Postadres: Technologielaan 1
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
Contactpersoon: Natasha Dexters
E-mail: public.procurement@technopolis.be
Telefoon: +32 472351442
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.technopolis.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voedingsmiddelen en verbruiks- en gebruiksproducten voor het restaurant van Technopolis nv

Referentienummer: 2022-TP-0037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteder is opzoek naar een nieuwe partner voor het leveren van verschillende producten voor het restaurant: diepgevroren producten, gekoelde producten, droge producten en verbruiks-en gebruiksgoederen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 010-023732

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er werd een ontbrekende bijlage toegevoegd aan de bestekdocumenten + een bijkomende verduidelijking in het bestek aangeduid in rood