Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68252-2023

03/02/2023    S25

Polen-Zielona Góra: Bauverwaltungsleistungen

2023/S 025-068252

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
Nationale Identifikationsnummer: REGON 970770178
Postanschrift: ul. Podgórna 22
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-424
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zielona-gora.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z planowaną budową systemu ITS wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w Zielonej Górze

Referenznummer der Bekanntmachung: DO-ZP.271.75.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn. tj.: „Budowa systemu ITS wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w Zielonej Górze”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 776 944.44 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71541000 Projektmanagement im Bauwesen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
79421100 Projektüberwachung, außer Projektüberwachung von Bauarbeiten
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz dokumentami zawartymi w załączniku nr I.4 do SWZ. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli rękojmi dla usług objętych umową na okres gwarancji (60 miesięcy) i rękojmi (przekraczającej okres gwarancji o 6 miesięcy) udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwalifikacje i doświadczenie / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://miniportal.uzp.gov.pl/. 3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych budowlanych usług.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-607548
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z planowaną budową systemu ITS wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w Zielonej Górze

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Traffic Consulting sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7781470418
Postanschrift: Kręta 8
Ort: Radzyn
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 64-530
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 418 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, określone w pkt 5.1 SWZ oraz niewykluczeni z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2 SWZ. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie . 3. Informacja na temat dokumentów i oświadczenia niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) zawarta jest w dokumentach zamówienia (pkt 6 SWZ). 4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139 ustawy pzp. 5. Zamawiający dopuszcza aby w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasoby złożyli ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (sekcja alfa), bez konieczności wypełniania sekcji A-D, odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy pzp lub art. 256 ustawy pzp lub art. 257 ustawy pzp 7. Termin wykonania zamówienia: do 13 miesięcy od dnia podpisania Umowy oraz w okresie gwarancji (60 miesięcy) i rękojmi (6 miesięcy) udzielonej przez Wykonawcę systemu ITS.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z dokumentami zamówienia

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023