Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68300-2023

03/02/2023    S25

Polen-Danzig: Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen

2023/S 025-068300

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Gdański
Nationale Identifikationsnummer: PL634 Gdański
Postanschrift: ul. Jana Bażyńskiego 8
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-309
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Rzepecki, Uniwersytet Gdański, Dział Procedur Zakupowych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pok. 110
E-Mail: rafal.rzepecki@ug.edu.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ug.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz polis dla Uniwersytetu Gdańskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 5750.291.1.114.2022.RR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63512000 Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz polis dla Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 63512000-0 - usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych.

3. Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na wartość brutto jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na p

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 296 696.56 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca dostarczy bilety wraz z polisami elektronicznie na wskazane przez Zamawiającego adresy poczty elektronicznej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz polis dla Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 63512000-0 - usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych.

3. Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 a do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na wartość brutto jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia maksymalnie o 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy – zgodnie z § 6 projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

7. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia,

które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

8. W przypadku zamówień, opłacanych z projektów unijnych i zagranicznych oraz krajowych lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego po dacie podpisania niniejszej umowy, wymóg obowiązków promocyjnych spoczywa na jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego dokonującej zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: 1) Cena (opłata transakcyjna) za wystawienie międzynarodowego biletu lotniczego brutto – 40% wagi / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: 2) Cena (opłata transakcyjna) za wystawienie krajowego biletu lotniczego brutto – 20% wagi / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: 3) Czas reakcji Wykonawcy w zamówieniach cząstkowych w okresie realizacji umowy – 30% wagi / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: 4) Aspekt społeczny – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę – 10% wagi / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych, zagranicznych i krajowych – wykaz projektów zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 218-622620
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz polis dla Uniwersytetu Gdańskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WHYNOTTRAVEL ZAŁOGA NASTERNAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ort: Tyczyn
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 36-020
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 296 696.56 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1

Wystawianie biletów lotniczych poza systemem SABRE

Blue Sky Travel sp. z o. o. ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań

2

Wystawianie biletów lotniczych poza systemem SABRE

PW BOKKA sp. z o.o. ul. Planty 16, 25-502 Kielce

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegóły w SWZ opublikowanym na stronie Zamawiającego wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 3 - oświadczenia A, B, C, D

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – wykaz projektów

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023