Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 68370-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket

2023/S 025-068370

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Nationale Identifikationsnummer: 107-00-01-057
Postanschrift: ul. Rakowiecka 26/30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-528
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Telefon: +48 225726254
Fax: +48 225726305
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa licencji VMware, dostawa 12 miesięcznych subskrypcji, wsparcie techniczne

Referenznummer der Bekanntmachung: BAG-SZP.261.1.39.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa licencji VMware, dostawa 12 miesięcznych subskrypcji, wsparcie techniczne”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji.

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 761 729.54 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72611000 Technische Computerunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

NFZ Centrala

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa licencji VMware, dostawa 12 miesięcznych subskrypcji, wsparcie techniczne”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji.

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 761 729.54 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

dostawa certyfikatu potwierdzającego wykupienie licencji rozwiązania Vmware do 10 dni od daty zawarcia;

subskrypcja producenta wraz ze wsparciem technicznym w okresie 12 m-cy od podpisania protokołu odbiory;

w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego: wdrożenie rozwiązania równoważnego wraz ze wsparciem technicznym przez okres 12 mi-cy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 dostawy polegające na dostarczeniu licencji wraz z subskrypcją producenta o wartości przekraczającej 500 000,00 złotych brutto każda.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, w całości 1 Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego wykazywania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia. umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Platforma Zakupowa Zamawiającego

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja Przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 11 000 zł. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych opisanych w Roz. VII SWZ. Elektroniczna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1)oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 Specyfikacji;

2)oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

3)zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), o których mowa w Rozdziale V ust. 5 Specyfikacji (jeżeli dotyczy);

4)oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

5)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby;

6)uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (o ile dotyczy);

7)oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Specyfikacji;

8)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Specyfikacji.

9)Opis rozwiązania równoważnego o ile będzie zaoferowane, uwzględniający zapisy w Załączniku nr 1 do SWZ. Nie załączenie opisu rozwiązania równoważnego spowoduje odrzucenie oferty na podstawię art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023