Lieferungen - 68481-2020

11/02/2020    S29

Polen-Kórnik: Dieselkraftstoff (EN 590)

2020/S 029-068481

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7850010589
Postanschrift: ul. Kórnicka 1, Czołowo
Ort: Kórnik
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-035
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Urbaniak
E-Mail: kombus@kombus.com.pl
Telefon: +48 618980666
Fax: +48 618170276
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kombus.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie

Referenznummer der Bekanntmachung: K-ZP.S.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134220 Dieselkraftstoff (EN 590)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750 000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 937 500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 000 litrów. Zamawiający będzie przyjmował dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

2.3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 750 000 l ON B7 o 25 %, tj. o 187 500 l po cenach z oferty Wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie Zamawiającego. Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu – proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 2 883 750.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750 000 litrów ON B7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 937 500 l. Jest to zbiornik naziemny o pojemności 20 000 litrów. Zamawiający będzie przyjmował dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na olej napędowy może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

2.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni (kryteria oceny ofert – min. 14 dni), licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

2.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

2.6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

2.7. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

2.7.1. Zmiana terminu dostawy:

1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy;

3) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1–3 termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2.7.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

1) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości ON. W takim przypadku umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości litrów ON B7 określonych w umowie.

2.7.3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

1) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych.

W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;

2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę.

Zastosowanie znajdują tu także zapisy art. 144 uPzp.

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że SIWZ, umowa lub uPzp stanowią inaczej. Z uwagi na ograniczoną możliwość wprowadzania tekstu w ogłoszeniu – proszę o zapoznanie się z SIWZ i zał. do SIWZ dostępnych na stronie www.kombus.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 750 000 l ON B7 o 25 %, tj. o 187 500 l po cenach z oferty Wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na olej napędowy może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 212-521104
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Petrol-Hawen Sp. z o.o. sp.k.
Nationale Identifikationsnummer: PL7640050157
Postanschrift: ul. Dąbrowskiego 8
Ort: Piła
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 64-920
Land: Polen
E-Mail: centrala@petrol-hawen.pl
Telefon: +48 672151150
Internet-Adresse: www.petrolhawen.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 075 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 547 012.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Terminy wniesienia odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2020