Lieferungen - 68683-2023

03/02/2023    S25

България-София: Готови храни за животни

2023/S 025-068683

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП
Национален регистрационен номер: 129009070
Пощенски адрес: ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ №.26
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Elitsa Chavdarova Stancheva
Електронна поща: elitsa.stancheva@dpfzd.com
Телефон: +359 29319295
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.dpfzd.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26427
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: подобряване на условията за изпълнение на наказанията

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД“ по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15700000 Готови храни за животни
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД“ по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД в гр. Белене и гр. Враца“:

Обособена позиция № 2 „Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД  в Пловдив - ЗО Смолян“

Подробно описание на техническите характеристики на гореописаните видове храни за животни се съдържа в Образец 1 "Техническа спецификация" към документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 428 888.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД в гр. Белене и гр. Враца“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15700000 Готови храни за животни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Основно място на изпълнение:

Белене, остров Персин

Враца, Земеделско стопанство, местност "Млаките"

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД в гр. Белене и гр. Враца“

Комбиниран фураж за лактиращи крави - с прогнозно количество за 24 месеца - 512 000 кг.;

Фураж за телета до 3 месеца - с прогнозно количество за 24 месеца - 13 200 кг.;

Фураж за телета над 3 месеца (подрастващи) - с прогнозно количество за 24 месеца - 39 200 кг.;

Стартерна смеска за агнета и ярета - с прогнозно количество за 24 месеца - 6 000 кг.; 

Подробно описание на техническите характеристики на гореописаните видове храни за животни се съдържа в Образец 1 "Техническа спецификация" към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 221-636425
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 77692
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД“ по обособени позиции, Обособена позиция 1: „Доставка на храна за животни за нуждите на ТП на ДПФЗД в гр. Белене и гр. Враца“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ФЗ ВАСИЛ КОСТОВ ООД
Национален регистрационен номер: 103865626
Пощенски адрес: фуражен завод
Град: с. Любен Каравелово
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9148
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 461 576.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 428 888.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023