Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68709-2023

Submission deadline has been amended by:  157579-2023
03/02/2023    S25

Polen-Łęknica: Reklamedienste

2023/S 025-068709

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Łęknica
Nationale Identifikationsnummer: 970770528
Postanschrift: ul. Żurawska 1
Ort: Łęknica
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 68-208
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Narkun
E-Mail: pwr.przetargi@gmail.com
Telefon: +48 509431398
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.umleknica.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/leknica
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/leknica
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/leknica
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: RGN.271.3.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego (Park Muskau) o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

2. W ramach przedmiotowego zamówienia planuje się kompleksową kampanię promocyjną potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez akcje edukacyjno-promocyjne i informacyjne o zasięgu regionalnym i krajowym oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby całego projektu z uwzględnieniem specyfiki komunikacji preferowanej w poszczególnych grupach.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określa załącznik nr 9 do SWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72413000 Website-Gestaltung
72415000 Internetseitenbetreiberdienste
79300000 Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken
79340000 Werbe- und Marketingdienstleistungen
79950000 Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen
79952000 Event-Organisation
79996000 Unternehmensorganisation
79552000 Textverarbeitungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Łęknica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego (Park Muskau) o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

2. W ramach przedmiotowego zamówienia planuje się kompleksową kampanię promocyjną potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez akcje edukacyjno-promocyjne i informacyjne o zasięgu regionalnym i krajowym oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby całego projektu z uwzględnieniem specyfiki komunikacji preferowanej w poszczególnych grupach.

3. Zadanie obejmuje działania tj.

I. Opracowanie planu promocji i komunikacji

II. TV – udział w programie – śniadaniowa

III. Organizacja seminarium/konferencji pn.„Lubuski EkoRozwój"

IV. Organizacja i promocja konferencji (wydarzenie prasowe otwierające projekt)

V. Święto Parku Mużakowskiego

VI. Święto Geoparku sierpień/wrzesień 2023

VII. ORGANIZACJA MINI TARGÓW TURYSTYCZNYCH

a) Mini Targi Przedsiębiorców „Sport to zdrowie"

b) MiniTargi Przedsiębiorców (autorskie)

VIII. Stworzenie i stała aktualizacja katalogu przedsiębiorców biorących udział w projekcie —kwartalne wydanie informatora w formie drukowanej.

IX. Organizacja i promocja konferencji (wydarzenie prasowe zamykające projekt)

X Uruchomienie i konfiguracja strony internetowej „Łęknica – turystyka i gospodarka”, Skomunikowanie turysty, przedsiębiorcy i poszczególnych grup odbiorców, Integracja strony z katalogiem gospodarczym (wraz z dostosowaniem strony Zamawiającego do standardów min WCAG 2.0).

XI. Regularna redakcja strony internetowej, prowadzenie kalendarium wydarzeń i działań realizowanych w ramach projektu, redakcja informacji w językach polskim i angielskim, prowadzenie kampanii informacyjnej na kanałach Facebook i Instagram

XII. Tablica informacyjna i ew. Tablica pamiątkowa (w tym tablica w języku Braile'a)

XIII. Płatna kampania promocyjna w mediach społecznościowych (Facebook) – dostosowana do grup odbiorców w różnych lokalizacjach (lokalna, regionalna, ogólnopolska), we wszystkich grupach wiekowych i co najmniej dwóch grupach językowych (polski, angielski)

XIV. Produkcja treści: artykułów, grafik, infografik, animacji na potrzeby prowadzenia kanałów w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)

XV. Produkcja spotów – materiału audiowizualnego promującego projekt

XVI. Artykuły promocyjne w prasie – art. sponsorowane, przestrzeń reklamowa (lokalna)

XVII. Artykuły promocyjne w prasie – art. sponsorowane, przestrzeń reklamowa (regionalna)

XVIII. Promocja projektu w radiu – czas antenowy ogłoszenia (regionalne rozgłośnie radiowe)

XIX. Dedykowane audycje promujące Łęknicę – radio regionalne – lubuskie, dolnośląskie.

XX. Promocja projektu w radiu – czas antenowy ogłoszenia i audycje (ogólnopolskie rozgłośnie radiowe)

XXI. Promocja projektu w regionalnych kanałach telewizyjnych (czas antenowy)

XXII. Kampania PR-owa w lokalnych i regionalnych mediach – opracowanie presspacków i dystrybucja artykułów prasowych

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określa załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Deklarowana częstotliwość spotkań lub narad roboczych („N”) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 642 276.42 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego o zasięgu krajowym i międzynarodowym”, RPO-Lubuskie 2020, RPLB.01.04.01-08-0001/22

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie autorskiej kompleksowej kampanii promującej potencjał województwa lubuskiego i Gminy Łęknica. Zamówienie znajduje się w kręgu zainteresowań MŚP.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej co najmniej 1 usługę polegające na przeprowadzeniu kampanii informacyjnej i promocyjnej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN i w zakresie podobnym jak przedmiot zamówienia, tj. kampanii promocyjnej obejmującej minimum 3 z wymienionych zakresów działań:

• kampanię w prasie regionalnej lub ogólnopolskiej,

• kampanię w radiu o zasięgu ogólnopolskim,

• kampanię w social mediach,

• konferencje lub seminaria.

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

• Koordynator, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu minimum jedną kampanią promocyjną o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN i zakresie podobnym jak przedmiot zamówienia, tj. wykorzystującą co najmniej: uruchomienie i prowadzenie strony internetowej, kampanie promocyjną w mediach społecznościowych; produkcję spotów – materiału audiowizualnego nie krótszego niż 30 sekund; kampanię promocyjną w mediach: radiu oraz telewizji;

• Specjalista ds. public relations, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie we współpracy z mediami oraz redagowaniu tekstów prasowych w jednej kampanii promocyjnej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN;

• Copywriter, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w branży reklamowej, obejmujące tworzenie tekstów sponsorowanych i sloganów reklamowych;

• Grafik, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w opracowywaniu projektów graficznych na potrzeby branży reklamowej;

• Specjalista ds. produkcji i postprodukcji, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie produkcji filmowej oraz materiałów promocyjnych;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia (w zakresie określonym w warunku udziału) niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu (wykaz osób).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk z wyłączeniem stanowiska Koordynatora oraz z zastrzeżeniem, że łączna liczba osób realizujących zamówienie nie może być mniejsza niż 4.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach opisanych w SWZ- załącznik nr 10 - Wzór Umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/pn/leknica w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy również Wykonawcę na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) lub na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023