Lieferungen - 68869-2023

03/02/2023    S25

România-București: Sistem de stingere a incendiilor

2023/S 025-068869

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE
Număr naţional de înregistrare: 4283414
Adresă: Strada: Calea Victoriei, nr. 125
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010071
Țară: România
Persoană de contact: LUCIA ANDREI
E-mail: lucia@acad.ro
Telefon: +40 212128284
Fax: +40 745156367
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.biblacad.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: INSTITUTIE PUBLICA
I.5)Activitate principală
Recreere, cultură și religie

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare sistem de stingere cu gaz inert și echipamente de stingere, detectie si alarmare incendiu aferente/pentru punerea în siguranță la depozitele Bibliotecii Academiei Române si asigurarea managementului energetic al incintelor protejate in ansamblul lor.

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
35111500 Sistem de stingere a incendiilor
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Sistem de stingere cu gaz inert și echipamente de stingere, detectie si alarmare incendiu aferente/pentru punerea în siguranță la depozitele Bibliotecii Academiei Române si asigurarea managementului energetic al incintelor protejate in ansamblul lor

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prin prezenta achiziție se urmărește Furnizare sistem de stingere cu gaz inert și echipamente de stingere, detectie si alarmare incendiu aferente/pentru punerea în siguranță la depozitele Bibliotecii Academiei Române si asigurarea managementului energetic al incintelor protejate in ansamblul lor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Abordarea propusă pentru implementarea contractului / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: 8.Expert/specialist in automatizare management energetic / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 7.Expert/specialist in utilizare software pentru realizarea testelor de etanseitate incinte protejate la incendiu / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 6.Expert/specialist in lucrari termoprotectie la incendiu / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 1. Coordonator de Proiect / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 5.Expert/specialist in proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu si proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 4.Expert/specialist in instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 3.Expert/specialist in instalarea si intretinerea sistemelor de semnalizare si alertare in caz de incendiu / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Team Lider – Manager de securitate la incendiu cu competente de coordonator securitate la incendiu / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 219-629339
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023