Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68880-2023

03/02/2023    S25

Polen-Luzino: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-068880

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA LUZINO
Postanschrift: ul. Ofiar Stutthofu 11
Ort: Luzino
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 84-242
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marlena Górska
E-Mail: zamowienia@luzino.eu
Telefon: +48 586782068
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.luzino.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721744
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721744
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUZINO

Referenznummer der Bekanntmachung: 3.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Luzino.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Luzino

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Luzino.

2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych w szczególności o następujących kodach:

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03- Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

ex 20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny—popioły z palenisk domowych.

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych takich jak:

1) komunalne odpady zmieszane,

2) popiół,

3) szkło,

4) papier,

5) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

6) odpady kuchenne ulegające biodegradacji (BIO kuchenne),

7) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone).

4. Szacowania ilość odpadów, przewidziana do zagospodarowania w okresie realizacji umowy:

1) niesegregowane odpady komunalne (odpady zmieszane) – 6366 Mg,

2) popiół – 2210 Mg,

3) szkło – 1601Mg,

4) papier i tektura –960 Mg,

5) tworzywa sztuczne i metale – 2215 Mg,

6) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – 3104 Mg,

7) odpady kuchenne ulegające biodegradacji (odpady BIO kuchenne) – 1030 Mg.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, stanowi załącznik nr 8 do SWZ, natomiast ustalenia organizacyjne i prawne, związane z wykonaniem zamówienia, określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Koszt eksploatacji związany z dojazdem do instalacji (odległość siedziby Zamawiającego od instalacji) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

3. Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Luzino.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja umowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

2. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp wy,aga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:

1) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XVI niniejszej SWZ – przed wniesieniem zabezpieczenia w formie gwarancji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt takiej gwarancji,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej), umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

3) oświadczenia, w którym są wskazane przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podane firmy podwykonawców, o ile są już znane (jeżeli dotyczy).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 10:15
Ort:

Zamawiający dokona otwarcia ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721744

Zamawiający, przed otwarciem ofert, a po terminie składania ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Podstawy wykluczenia: art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy Pzp oraz art. 5K rozporzadzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Ofertę składa się przy wykorzystaniu Formularza ofertowego (zał. nr 1 do SWZ), Wykonawcy składają wraz z ofertą:

1) kalkulację ceny ofertowej (zał. 1a do SWZ),

2) oświadczenie (w formie JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SWZ),

3) oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k oraz art. 7 ust. 1 (...) (zał. nr 2ado SWZ),

4) pełnomocnictwo (...) - jeżeli dotyczy.

5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika (...) - jeżeli dotyczy.

- szczegóły określone zostały w rozdz. IX SWZ.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:

1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp,

2) odpis lub informację z KRS lub CEiIoDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,

3) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia (...),

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt.4 Pzp

5) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (...)

W SWZ zostały opisane szczegółowe informacje na powyższy temat oraz informacje dotyczące dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP.

4. Obowiązki i uprawnienia wynikające z RODO określone zostały w SWZ.

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi sie w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

7. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwołania wskazane są w art. 516 ustawy Pzp.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

9. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szczegóły informacji zawarte są w SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023