Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 68903-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Smolyan: Fotografische Geräte

2023/S 025-068903

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kmet na obshtina Smolyan
Nationale Identifikationsnummer: 000615118
Postanschrift: bul. Balgariya No. 12
Ort: gr. Smolyan
NUTS-Code: BG424 Смолян / Smolyan
Postleitzahl: 4700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nikolay Melemov - kmet na obshtina Smolyan
E-Mail: obshtina_smolyan@abv.bg
Telefon: +359 30167610
Fax: +359 30162426
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.smolyan.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/30864
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/265581
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/265581
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ/ИНСТАЛАЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НАСТРОЙВАНЕ, ТЕСТВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЦЯЛОСТНА ДИГИТАЛНА ПЛАНЕТАРИУМНА ПРОЕКТОРНА СИСТЕМА"

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38650000 Fotografische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

В обхвата на поръчката са включени следните основни компоненти:

1. Доставка на полусферичен купол (куполен екран), както и доставка на хардуер за дигитална планетариумна проекторна система и софтуер за управление на планетариум (цифрова система за звездна зала – система за управление на прожекция и съдържание на планетариум), аудио съраунд система и система за осветление (сценично озвучаване, сценично осветление за звездна зала, свързано със системата за прожектиране, и система за управление на сценично осветление и озвучаване на звездна зала) (обобщено наричани апаратура);

2. Монтаж на полусферичен купол и монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на доставената апаратура;

3. Обучение на минимум трима служители от персонала на възложителя (посочени от последния) по отношение на конфигурацията и функционалностите на инсталираната апаратура, както и за работа със системите като цяло;

4. Гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 775 975.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38653400 Leinwände
38652120 Videoprojektoren
32340000 Mikrofone und Lautsprecher
32342410 Akustische Ausrüstung
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
31527000 Spotlights
30200000 Computeranlagen und Zubehör
48421000 Softwarepaket für das Facility-Management
48520000 Multimediasoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG424 Смолян / Smolyan
Hauptort der Ausführung:

Сградата на Планетариум с НАО в гр. Смолян, находяща се на административен адрес: гр. Смолян, бул. България № 20.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обект на обществената поръчка е доставка на стоки (куполен екран и апаратура/оборудване) по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ/ИНСТАЛАЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НАСТРОЙВАНЕ, ТЕСТВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЦЯЛОСТНА ДИГИТАЛНА ПЛАНЕТАРИУМНА ПРОЕКТОРНА СИСТЕМА, ВКЛЮЧВАЩА НОВ ПОЛУСФЕРИЧЕН КУПОЛ И АПАРАТУРА/ОБОРУДВАНЕ ЗА ДИГИТАЛЕН ПЛАНЕТАРИУМ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

В рамките на поръчката следва да се извърши доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване, тестване, обучение за работа и гаранционна поддръжка на цялостна дигитална планетариумна проекторна система, включваща нов куполен екран (полусферичен купол) и апаратура/оборудване за дигитален планетариум за нуждите на община Смолян. За целта ще се използва дигитална система за проектиране на цялостно куполно изображение, покриващо цялата повърхност на купола. Дигиталният планетариум включва също нова озвучителна система и нова система за осветление.

Най-общо, в обхвата на поръчката са включени следните основни компоненти:

1. Доставка на полусферичен купол (куполен екран), както и доставка на хардуер за дигитална планетариумна проекторна система и софтуер за управление на планетариум (цифрова система за звездна зала – система за управление на прожекция и съдържание на планетариум), аудио съраунд система и система за осветление (сценично озвучаване, сценично осветление за звездна зала, свързано със системата за прожектиране, и система за управление на сценично осветление и озвучаване на звездна зала) (обобщено наричани апаратура);

2. Монтаж на полусферичен купол и монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване и тестване на доставената апаратура;

3. Обучение на минимум трима служители от персонала на възложителя (посочени от последния) по отношение на конфигурацията и функционалностите на инсталираната апаратура, както и за работа със системите като цяло;

4. Гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, в това число осигуряване на пълна денонощна 365-дневна линия (по телефона), за да се осигури техническа поддръжка и указания за решаване за всички хардуерни и софтуерни проблеми. Линията за поддръжка трябва да бъде безплатна и без ограничения в използването за целия период на гаранционна поддръжка на доставената апаратура и електронен хардуер.

При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за посочените задължения, които са в сила в Република България и относими към услугите, които са част от изпълнението на съпътстващите доставките дейности, предмет на поръчката, както следва:

1) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

тел.: - 070018700;

интернет адрес: http://www.nra.bg/.

2) Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

централна сграда – гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 22; втора сграда – гр. София, ул. Уилям Гладстон № 67;

тел.: 02/9406000;

интернет адрес: https://www.moew.government.bg/.

3) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

3.1) Министерство на труда и социалната политика:

гр. София, ул. Триадица № 2;

тел.: 02/8119443;

интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/.

3.2) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 3;

070017670 - национален телефон;

080014008 - телефон за трудови злополуки;

интернет адрес: http://www.gli.government.bg/.

3.3) Агенция по заетостта:

гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 3;

тел,: 02/9808719;

интернет адрес: https://www.az.government.bg/.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Параметрите, подлежащи на допълнителна оценка - отнасят се до основните компоненти куполен екран (15 т.), проектори (19 т.), мрежа от компютри (4 т.) и софтуер за управление на планетариум (9 т.) / Gewichtung: 60 %
Preis - Gewichtung: 40 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 775 975.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 215
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

проект BG16RFOP001-1.022-0005-С01 „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-123/30.12.2020 г., по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Посочената продължителност в раздел II.2.7) обхваща само максималния период за изпълнение на дейностите по доставка (до 180 дни), монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване, тестване (до 30 дни) и обучение на персонала на възложителя (до 5 дни), като не обхваща останалите периоди за приемане на изпълнената работа, отстраняване на несъответствия и т.н.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участника, включително за вписване в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на офертата дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.

Деклариране: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т.1 б (поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация за извършените през референтния период доставки от посочения вид с посочване на сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти.

Доказване: В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с копия от документи, които доказват извършената доставка.

Забележка: Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението /когато е приложимо/.

В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Съгласно чл. 67, ал. 8 ЗОП възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки на ЕС.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът следва да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на офертата дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.

Под дейности с предмет сходен с този на поръчката следва да се разбира:

a) изпълнена минимум една дейност за доставка и монтаж на проекционна повърхност за купол или еквивалентна конструкция, както и

б) изпълнена минимум една дейност за доставка и инсталиране на апаратура/оборудване, предназначени за използване на проекторни системи или други еквивалентни по своето предназначение информационно-комуникационни системи и съоръжения.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранция за изпълнение в размер на 2 % /словом: две на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на авансово предоставената сума, представляваща 30 % /словом: тридесет на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка с ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка, сам избира формата на гаранциите.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

В системата

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Председателят на комисията по чл.103 от ЗОП и чл.51, ал.1 от ППЗОП декриптира получените чрез платформата оферти, след което в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.

За участника не трябва да са налице обстоятелствата:

1) По чл.54, ал.1 от ЗОП.

2) По чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен).

3) По чл.107, т.4 от ЗОП.

4) По чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ (освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

5) По чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Забележка: При подаване на заявлението за участие информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.

Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора, както и в случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП.

2. Надграждащите параметри, подлежащи на допълнителна оценка по отношение на всеки от отделните компоненти - полусферичен купол, проектори, мрежата от компютри и софтуер за управление на планетариум, които са част от качествения показател "Параметрите, подлежащи на допълнителна оценка" са подробно описани в методиката за оценка на офертите, като поради ограничения брой знаци не могат да бъдат описани в цялост в настоящото обявление.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023