Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69010-2023

03/02/2023    S25

Polen-Koszalin: Reinigungsdienste

2023/S 025-069010

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Koszalinie
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 00001775600435
Postanschrift: Juliana Fałata 30
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-434
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Saporowska, Barbara Wojtan
E-Mail: barbara.wojtan@zus.pl
Telefon: +48 943485514
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zus.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/zus
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/zus
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: ubezpieczenia społeczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków Oddziału ZUS w Koszalinie i podległych Inspektoratów.

Referenznummer der Bekanntmachung: 170000.271.1.2023-ZAP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków Oddziału ZUS w Koszalinie i podległych Inspektoratów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
77314100 Anlegen von Rasen
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
90911100 Reinigung von Unterkünften
90911200 Gebäudereinigung
90911300 Fensterreinigung
90914000 Parkplatzreinigung
90916000 Reinigung von Telefongeräten
90919200 Büroreinigung
90921000 Desinfektion und Schädlingsbekämpfung
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
45452000 Fassadenreinigungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Oddział ZUS w Koszalinie, ul. J. Fałata 30 i podległe Inspektoraty.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków Oddziału ZUS w Koszalinie i podległych Inspektoratów.

Miejsca świadczenia usługi:

a) Oddział ZUS w Koszalinie, ul. J. Fałata 30;

b) Inspektorat ZUS w Białogardzie, ul. Wojska Polskiego 56;

c) Inspektorat ZUS w Drawsku Pomorskim, ul. Basztowa 1b;

d) Inspektorat ZUS w Drawsku Pomorskim, ul. W. Sikorskiego 30;

e) Inspektorat ZUS w Kołobrzegu, ul. E. Łopuskiego 21;

f) Inspektorat ZUS w Szczecinku, ul. Piotra Skargi 1;

g) Inspektorat ZUS w Szczecinku, pl. Wolności 18;

h) Inspektorat ZUS w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 1;

i) Inspektorat ZUS w Wałczu, ul. J. Dąbrowskiego 11.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo wyłącznie w przypadkach określonych w pkt 1.9.2. SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy Pzp) polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu zamówienia (gwarantowanego) o następujący zakres (opcję) tj.:

1.dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia;

2. uzupełniania dozowników płynem do dezynfekcji.

Zakres powyższego zamówienia wskazany został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy – Część I pkt 12.

Warunkiem skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji jest:

1. sytuacja, gdy na terytorium Polski obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii,

2. wprowadzenie przez Zamawiającego wewnętrznych wytycznych w sprawie zasad bezpieczeństwa w Zakładzie.

Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego, nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy (oświadczenia woli), w którym Zamawiający poinformuje o zakresie realizowanej opcji.

Zamawiający ma prawo do realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 11.05.2023 r. Zamawiający będzie realizował zamówienie objęte prawem opcji na podstawie złożonego Wykonawcy odrębnego pisma (oświadczenia woli), a Wykonawca ma obowiązek przystąpić do jego realizacji w ciągu 5 dni od jego otrzymania.

Prawo opcji będzie realizowane w terminie realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu czynności codziennego sprzątania realizowanych tylko w dni robocze Zamawiającego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Do kryterium „cena” przyjęta zostanie cena ofertowa brutto, obejmująca łączną wartość zamówienia podstawowego i z prawem opcji.

2. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 PLN.

3. Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości w budynku/budynkach użyteczności publicznej* i na terenach zewnętrznych, spełniającą łącznie poniższe wymagania:

- trwa/trwała nieprzerwanie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, (licząc do terminu składania ofert),

- łączna wewnętrzna powierzchnia sprzątanego/sprzątanych budynku/ów wynosiła/wynosi co najmniej 13 000 m², a zamówienie było/jest wykonywane w sposób ciągły,

- łączna powierzchnia sprzątanych terenów zewnętrznych wynosi/wynosiła co najmniej 5 000 m²,

wraz z załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wobec obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia określonych w pkt 2.1.6. SWZ, Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunku nie może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

*Przez „budynki użyteczności publicznej " należy rozumieć obiekty zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) tj. budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz usług (minimum jedna usługa) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony zgodnie z zał. nr 8 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy zakupowej. Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na Platformie zakupowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W przypadku awarii Platformy zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. W takim przypadku, Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

I kwartał 2026 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z podstaw, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.) oraz w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014,str. 1) dodanego Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).

2. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w tym podmiotowych środków dowodowych określa pkt 4.4 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245877801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści dokumentów zamówienia.

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245877801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023