Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69044-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Internetdienste

2023/S 025-069044

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NATsIONALNA ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA
Nationale Identifikationsnummer: 121858220
Postanschrift: ul. KRIChIM No. 1
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1407
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Kristiyan Velinov
E-Mail: kvelinov@nhif.bg
Telefon: +359 29659214
Fax: +359 29659165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nhif.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/5626
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72400000 Internetdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и

изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за

данни на НЗОК“.

В предмета на поръчката се включва изграждане и поддръжка за срока на договора на единна комуникационна

среда, която да осигури информационна свързаност между всички подразделения/структури на НЗОК на

територията на страната, независимо от тяхното разположение и ще предостави гарантиран достъп до Интернет в

НЗОК.

Предоставяните услуги по достъп до Интернет за нуждите на Националната здравноосигурителна каса и

изграждането и поддържането на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център

за данни на НЗОК, следва да отговарят на параметри и изисквания, описани подробно в Приложение № 1 –

Технически изисквания и спецификации, неразделна част от документацията на поръчката.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72400000 Internetdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Услугите по предмета на поръчк.следва да се извършв.в Основен център за данни на НЗОК,намиращ се на

ул."Лъчезар Станчев" №11,както и на адресите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК,и 71 офиси,съгласно списък.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмета на настоящата обществена поръчка е: „Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и

изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за

данни на НЗОК“.

Изпълнението на поръчката включва следните дейности:

1. Доставка на Интернет капацитет в Основен център за данни на НЗОК.

1.1. Български Интернет трафик – 500 Мbps.

1.2. Международен Интернет трафик – 100 Мbps.

2. Подсигуряване на резервна връзка между Основен център за данни на НЗОК и комуникационният център на

доставчика в гр. София и осигуряване на механизъм за временно превключване към нея при отпадане на

връзката по основното трасе.

3. Изграждане на Виртуална частна мрежа (ВЧМ) между:

3.1. 26 РЗОК в областните градове на страната и Основен център за данни на НЗОК с капацитет на каналите,

съгласно Приложение № 3 към документацията на поръчката;

3.2. РЗОК - София град, РЗОК – София област и Основен център за данни на НЗОК с капацитет на канала съгласно

Приложение № 3 към документацията на поръчката;

4. Изграждане на Виртуална частна мрежа (ВЧМ) между:

4.1. 66 офиса на РЗОК по приложен списък и Основен център за данни на НЗОК с терминиране в съответните РЗОК,

на които йерархично се подчиняват и с капацитет на каналите от по 80 Mbps;

4.2. 5 офиса на РЗОК – София град в гр. София по приложен списък и Основен център за данни на НЗОК с

терминиране в РЗОК – София град, на който йерархично се подчиняват и с капацитет на каналите от по 80 Mbps;

5. Осигуряване на самостоятелни канали за трафик на данни с капацитети от по 8Мbps всеки за нуждите на

Интегрираната информационна система на НЗОК, като тези канали следва да бъдат включени във Виртуалната

частна мрежа между 28 РЗОК, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК и да бъдат част от капацитетите на

каналите, посочени в т. 4 по-горе.

6. Предоставяне на достъп до система за онлайн 24/7/365 наблюдение и поддръжка на мрежата на НЗОК.

7. Осъществяване на поддръжка на предоставената свързаност за срока на изпълнение на поръчката.

8. Изпълнителят следва да разполага с техническа поддръжка 7x24x365, helpdesk (дежурство за помощ), работеща

ticket (съобщение за проблеми) система и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали

проблеми.

9. Изпълнителят следва да е регистриран от RIPE LIR (със собствена автономна система и адресно пространство).

10. Изпълнителят следва да поддържа динамична маршрутизация (BGP4 протокол) по външните и вътрешните си

канали.

11. Изпълнителят следва да притежава поне два независими наземни двупосочни международни канала за достъп

до Интернет, опериращи автономно, с общ сумарен симетричен капацитет минимум 10Gbps.

12. В техническите предложения участниците трябва да предложат Споразумение за ниво на техническо

обслужване (Service Level Agreement - SLА) по отношение на предлаганата услуга, в съответствие с т. 3.1 от

раздел III на Техническите изисквания и спецификации.

13. Срокове за предоставяне на услугите:

13.1 Срок за предоставяне на подробно описание на процедурите по стартиране на услугата във всеки град и

график за съгласуване с НЗОК за изпълнение - до 1 /един/ работен ден след подписване на договора.

13.2. Срок за изграждане и тестване на преносната среда до 2 /два/ работни дни от датата на съгласуване на

графика по т. 13.1.

13.3. Срок за пускане в експлоатация на услугите във всички обекти - 3 /три/ работни дни след подписване на

договора.

13.4. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на пускане в

експлоатация на услугите във всички обекти на НЗОК по т. 13.3.

14. При подписване на приемо-предавателен протокол за приемане в експлоатация от НЗОК на ВЧМ, изпълнителят

предава на НЗОК логическите схеми на изградената ВЧМ и карта на трасетата.

15. Подробно описание на изискванията и условията за изпълнение на поръчката са посочени в Техническите

изисквания и спецификации - Приложение № 1 към документацията на поръчката.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 245-708007
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Осигуряване на достъп до интернет за нуждите на НЗОК и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа между 28 РЗОК, 71 офиса, ЦУ на НЗОК и Основен център за данни на НЗОК“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

С Решение № РД-15-104/18.01.2023 г., със системен номер в ЦАИС ЕОП: D20517680 от 18.01.2023 г., обществената поръчка е прекратена на основание чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП, тъй като е подадена само една оферта.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Решението за прекратяване подлежи на обжалване по чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на получаване

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023