Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69421-2023

03/02/2023    S25

Polen-Glinojeck: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2023/S 025-069421

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Glinojeck
Nationale Identifikationsnummer: 5661881129
Postanschrift: Płocka 12
Ort: Glinojeck
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Postleitzahl: 06-450
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Pośpiech
E-Mail: przetargi@e-glinojeck.pl
Telefon: +48 236742805
Fax: +48 236742818
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://glinojeck.e-biuletyn.pl/index.php?id=6
Adresse des Beschafferprofils: https://glinojeck.e-biuletyn.pl/index.php?id=51
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.66.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych: a) pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, b) zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w miejscowości Stary Garwarz – działka Nr 181.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Hauptort der Ausführung:

Miasto i Gmina Glinojeck

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych: a) pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, b) zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w miejscowości Stary Garwarz – działka Nr 181.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, tj.: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem – w przypadku, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; b) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. c) Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. • Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. • Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Poziom recyklingu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 219-630335
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawa prawna:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy

z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023