Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 69457-2023

03/02/2023    S25

Polska-Wałbrzych: Komputery przenośne

2023/S 025-069457

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 003-005603)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wałbrzych- miasto na prawach Powiatu
Adres pocztowy: Pl. Magistracki 1
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: bzp@um.walbrzych.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.walbrzych.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

Numer referencyjny: BZP.271.117.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, w tym wyposażenia 5 sal socjoterapeutycznych w sprzęt IT w ramach projektu „Młodzi Gniewni – III edycja – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących sprzętów:

1. Komputery przenośne – laptopy – 5 szt.

2. Komputery stacjonarne – 15 szt.

3. Tablice multimedialne z rzutnikiem – 5 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 003-005603

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:

Data: 06/02/2023

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 13/02/2023

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 06/05/2023

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 13/05/2023

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Data: 06/02/2023

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 13/02/2023

Czas lokalny: 12:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje: