Lieferungen - 69457-2023

03/02/2023    S25

Polska-Wałbrzych: Komputery przenośne

2023/S 025-069457

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 003-005603)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wałbrzych- miasto na prawach Powiatu
Adres pocztowy: Pl. Magistracki 1
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: bzp@um.walbrzych.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.walbrzych.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

Numer referencyjny: BZP.271.117.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, w tym wyposażenia 5 sal socjoterapeutycznych w sprzęt IT w ramach projektu „Młodzi Gniewni – III edycja – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących sprzętów:

1. Komputery przenośne – laptopy – 5 szt.

2. Komputery stacjonarne – 15 szt.

3. Tablice multimedialne z rzutnikiem – 5 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 003-005603

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:

Data: 06/02/2023

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 13/02/2023

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 06/05/2023

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 13/05/2023

Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Data: 06/02/2023

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 13/02/2023

Czas lokalny: 12:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje: