Lieferungen - 69474-2023

03/02/2023    S25

Polska-Osiecznica: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2023/S 025-069474

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA OSIECZNICA
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 230821500
Adres pocztowy: ul. Lubańska 43
Miejscowość: Osiecznica
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-724
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rutkowska
E-mail: agnieszka.rutkowska@osiecznica.pl
Tel.: +48 757312107
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.osiecznica.pl
Adres profilu nabywcy: https://gmina-osiecznica.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica

Numer referencyjny: ZP.271.13.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na dostawie oraz montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wraz z wykonaniem niezbędnych robót instalacyjno - budowlanych, zgodnie z opisem zawartym w Programach funkcjonalno – użytkowych, stanowiących załączniki do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 750 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
44112410 Konstrukcje dachowe
09332000 Instalacje słoneczne
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Osiecznica

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na dostawie oraz montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wraz z wykonaniem niezbędnych robót instalacyjno - budowlanych, zgodnie z opisem zawartym w Programach funkcjonalno – użytkowych, stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji na przedmiot zamówienia (za wyjątkiem paneli fotowoltaicznych) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji na panele fotowoltaiczne / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 207-590054
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: 4 Eco Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9592015766
Adres pocztowy: Pl. Niepodległości 1
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-506
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 750 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX Ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023