Lieferungen - 69508-2023

03/02/2023    S25

България-Русе: Автобуси за обществен транспорт

2023/S 025-069508

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД
Национален регистрационен номер: 117690845
Пощенски адрес: бул. 3-ТИ МАРТ №.74
Град: гр. Русе
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
Пощенски код: 7000
Държава: България
Лице за контакт: Александър Георгиев Георгиев
Електронна поща: a.georgiev@transport-ruse.com
Телефон: +359 888860009
Факс: +359 888860009
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://transport-ruse.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27157
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на употребявани автобуси за нуждите на Общински Транспорт Русе ЕАД по две обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на употребявани автобуси, по две обособени позиции, в количества и с технически характеристики съгласно посоченото в Техническата спецификация.

        Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка е дадено в приложените към настоящата документация Техническа спецификация (Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2), неразделна част от настоящата документация.

Финансирането на поръчката е със собствени средства на Общински Транспорт Русе ЕАД.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен под условието на чл. 114 от ЗОП за отложено изпълнение, поради липса на осигурено финансиране към момента на обявяване на процедурата

Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2), неразделна част от настоящата документация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 958 800.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на 24 броя употребявани автобуси с дължина от 11 000 мм до 13 000 мм и еднакъв цвят“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе / Ruse
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата обособена позиция включва дейности по Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на 24 броя употребявани автобуси с дължина от 11 000 мм до 13 000 мм и еднакъв цвят, отговарящи на подробно описаните в Техническата спецификация към процедурната документация изисквания.

В рамките на настоящата обособена позиция на обществената поръчката ще бъдат доставени 24 броя  употребявани автобуси, категория М3, клас I с еднакъв цвят.

Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка в частта по обособена позиция № 1 е дадено в приложената към процедурната документация Техническа спецификация (Приложение № 1.1). 

Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка в частта по обособена позиция № 1 са подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1.1), неразделна част от процедурната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: ОБЩИ КРИТЕРИИ / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 191-542093
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 77864
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на употребявани автобуси за нуждите на Общински Транспорт Русе ЕАД по две обособени позиции, Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Закупуване, д

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ТЕРА ТРАНС ОЙЛ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202388411
Пощенски адрес: БОРОВО РОДОПСКИ ИЗВОР №.28 вх.А ет.1 ап.2
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 960 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 958 800.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023