Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69533-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Byala: Hafenausrüstung

2023/S 025-069533

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA BYaLA
Nationale Identifikationsnummer: 000093435
Postanschrift: ul. ANDREY PREMYaNOV No..29
Ort: gr.Byala
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Postleitzahl: 9101
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Gacho Hristov Petkov
E-Mail: gacho.petkov@byala.org
Telefon: +359 878945170
Fax: +359 51432335
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.byala.org/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/27271
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/266612
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/266612
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка и монтаж на понтонни съоръжения за рибарско пристанище „Чайка”, гр. Бяла”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34931000 Hafenausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката включва доставка на 9 бр. Понтонен кей с конструкция от морски алуминий, 1 бр.  Пасарел за достъп  с конструкция от морски алуминий,  36 бр. Фингери, 72 бр. Кнех за швартоване от алуминий, 12 бр. Колонки за електрозахранване и водоснабдяване на плавателни съдове, 23 бр. Котви, 1бр (650метра) Верига (топло галванизирана), 78 бр. Шегели (топло галванизирани), както и дейностите по транспорт, монтаж и закотвяне на понтонното съоръжение.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 696 887.60 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34931000 Hafenausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Hauptort der Ausführung:

гр. Бяла, област Варна, рибарско пристанище „Чайка“

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката включва доставка на 9 бр. Понтонен кей с конструкция от морски алуминий, 1 бр. Пасарел за достъп с конструкция от морски алуминий, 36 бр. Фингери, 72 бр. Кнех за швартоване от алуминий, 12 бр. Колонки за електрозахранване и водоснабдяване на плавателни съдове, 23 бр. Котви, 1бр (650метра) Верига (топло галванизирана), 78 бр. Шегели (топло галванизирани), както и дейностите по транспорт, монтаж и закотвяне на понтонното съоръжение.

Предметът на настоящата поръчка има за цел да осигури защита на зоните, които са в контакт с корпусите на лодките.

С поставянето на понтоните ще се увеличи капацитета на плавателни съдове на обекта. Изпълнението на дейностите ще създадат условия за рибарите, развиващи своята дейност на територията на рибарско пристанище „Чайка“ гр. Бяла, да модернизират условията и качеството си на труд, да бъдат конкурентноспособни и развиват своята дейност при по-безопасни условия на труд, което ще рефлектира положително върху производителността на труда им.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Рi – Срок за реакция при възникнали повреди (в календарни дни) / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 696 887.60 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

проект BG14MFOP001-1.019-0004 „Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите в рибарско

пристанище „Чайка“, гр. Бяла, област Варна“

По процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни

борси и лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване,

Продължава в раздел II.2.14) Допълнителна иннформация

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължение от раздел II.2.13) Информация относно средства от ЕС:

рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на

лодкостоянки“, финансирана по „Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020“

Адм. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДП – ИП – 01 – 88 от

09.05.2022г. и Доп. споразумение № МДП – ИП – 01 – 88/17.01.2023г.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбира, изпълнение на доставка и монтажни дейности свързани със съоръжения за акостиране на плавателни съдове, разположени във водна среда.

Деклариране: При подаване на оферта за съответствие с изискването, участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочват стойностите, датата и получателите на изпълнените дейности.

Преди сключване на договор за обществена поръчка: Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на доставките, идентичнни или сходни с предмета на поръчката, посочени в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, дататите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване, относно изпълнен обем.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Договорът за обществена поръчка се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител

представи определената гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер

на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС. Условията и сроковете за задържане, усвояване или

освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

2. Определеният изпълнител представя гаранция, която обезпечава пълния размер на авансово предоставените

средства.

Забележка: Гаранциите се представят в една от формите, предвидени в ЗОП - парична сума, банкова гаранция или

застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранциите.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от

ЗОП.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ

за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от задължените лица по чл. 54,

ал. 2 и ал. 3 от ЗОП съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП. Когато е приложимо, ЕЕДОП се представя и за всеки от

участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Липсата или наличието на основанията за

отстраняване се декларират в част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване

по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност

по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в

обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са

изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно

чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за

публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и

валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях

лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия закон;

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за

отнемане на незаконно придобитото имущество;

9. участник, който не е декриптирал офертата си, респективно ценовото си предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от

ППЗОП.

10. отстраняване на основание чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на

Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи

положението в Украйна

11. други случаи, посочени в документацията за обществена поръчка.

Наличието или липсата на основанията за отстраняване по т. 4, т. 7 и т. 8 по-горе също се декларират в част III от

ЕЕДОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.

100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението

за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023