Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 695623-2022

14/12/2022    S241

Pologne-Varsovie: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2022/S 241-695623

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 226-650019)

Base juridique:
Directive 2009/81/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Akademia Sztuki Wojennej
Adresse postale: Al. Gen. A. Chruściela 103
Ville: Warszawa
Code postal: 00-910
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ARKADIUSZ DREWNIAK
Courriel: a.drewniak@akademia.mil.pl
Fax: +48 261814085
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej ..dla zadania:„Zespół laboratoriów systemów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań SZ RP ze szkolnym ośrodkiem dowodzenia i cyberbezpieczeństwa

II.1.2)Code CPV principal
71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Zespół laboratoriów systemów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań SZ RP ze szkolnym ośrodkiem dowodzenia i cyberbezpieczeństwa”.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/12/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 226-650019

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: ust.2 pkt 4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Au lieu de:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis spełnienia warunku:

a) zdolność techniczna:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających

się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) umowę o wartości

co najmniej 5 mln zł: polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy obiektu

kubaturowego o charakterze newralgicznym (technologia i/lub rozwiązania techniczne dla budynku i/lub

pomieszczeń kancelarii tajnych oraz innych pomieszczeń zapewniające poziom zabezpieczenia miejsca

– „poziom III”) z niezbędną infrastrukturą techniczną o kubaturze min. 20 000 m3 oraz złoży dowody

potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie.

-przez 1 umowę Zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie

Lire:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis spełnienia warunku:

a) zdolność techniczna:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) umowę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy obiektu kubaturowego o charakterze newralgicznym (technologia i/lub rozwiązania techniczne dla budynku i/lub pomieszczeń kancelarii tajnych oraz innych pomieszczeń zapewniające poziom zabezpieczenia miejsca – „poziom III”) z niezbędną infrastrukturą techniczną o kubaturze min. 20 00 m3”. oraz złoży dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie. Przez 1 umowę Zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie.

Numéro de section: IV.3.4
Au lieu de:
Date: 20/12/2022
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 29/12/2022
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: