Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 695623-2022

14/12/2022    S241

Pologne-Varsovie: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2022/S 241-695623

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 226-650019)

Base juridique:
Directive 2009/81/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Akademia Sztuki Wojennej
Adresse postale: Al. Gen. A. Chruściela 103
Ville: Warszawa
Code postal: 00-910
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ARKADIUSZ DREWNIAK
Courriel: a.drewniak@akademia.mil.pl
Fax: +48 261814085
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej ..dla zadania:„Zespół laboratoriów systemów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań SZ RP ze szkolnym ośrodkiem dowodzenia i cyberbezpieczeństwa

II.1.2)Code CPV principal
71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Zespół laboratoriów systemów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań SZ RP ze szkolnym ośrodkiem dowodzenia i cyberbezpieczeństwa”.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/12/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 226-650019

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: ust.2 pkt 4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Au lieu de:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis spełnienia warunku:

a) zdolność techniczna:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających

się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) umowę o wartości

co najmniej 5 mln zł: polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy obiektu

kubaturowego o charakterze newralgicznym (technologia i/lub rozwiązania techniczne dla budynku i/lub

pomieszczeń kancelarii tajnych oraz innych pomieszczeń zapewniające poziom zabezpieczenia miejsca

– „poziom III”) z niezbędną infrastrukturą techniczną o kubaturze min. 20 000 m3 oraz złoży dowody

potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie.

-przez 1 umowę Zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie

Lire:

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis spełnienia warunku:

a) zdolność techniczna:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) umowę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy obiektu kubaturowego o charakterze newralgicznym (technologia i/lub rozwiązania techniczne dla budynku i/lub pomieszczeń kancelarii tajnych oraz innych pomieszczeń zapewniające poziom zabezpieczenia miejsca – „poziom III”) z niezbędną infrastrukturą techniczną o kubaturze min. 20 00 m3”. oraz złoży dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie. Przez 1 umowę Zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie.

Numéro de section: IV.3.4
Au lieu de:
Date: 20/12/2022
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 29/12/2022
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: